หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 050 โรงเรียนราชวินิต 43 105 63
2 004 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 90 242 138
3 007 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 68 167 102
4 015 โรงเรียนทวีธาภิเศก 98 225 155
5 016 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 50 108 76
6 018 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 79 226 138
7 019 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 52 115 79
8 021 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 42 106 62
9 023 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 118 340 187
10 024 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 46 125 72
11 026 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 139 347 203
12 027 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 63 205 90
13 031 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 75 198 113
14 033 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 41 95 58
15 037 โรงเรียนมหรรณพาราม 68 155 100
16 038 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 34 83 50
17 039 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 84 196 133
18 040 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 71 170 108
19 041 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 77 178 101
20 043 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 67 137 83
21 044 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 106 270 168
22 045 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 87 242 134
23 042 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 44 90 65
24 048 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 70 189 105
25 049 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 49 90 73
26 051 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 61 129 84
27 052 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 84 200 113
28 055 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 76 215 119
29 057 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 81 191 116
30 058 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 15 27 17
31 059 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 15 32 16
32 060 โรงเรียนวัดบวรมงคล 51 103 77
33 061 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 64 168 93
34 062 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 64 194 110
35 063 โรงเรียนวัดรางบัว 25 42 28
36 064 โรงเรียนวัดราชบพิธ 63 127 93
37 066 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 55 120 79
38 065 โรงเรียนวัดราชโอรส 108 372 197
39 067 โรงเรียนวัดสระเกศ 43 94 58
40 068 โรงเรียนวัดสังเวช 29 46 37
41 069 โรงเรียนวัดอินทาราม 72 201 101
42 071 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 56 168 89
43 072 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 70 154 108
44 074 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 44 82 55
45 075 โรงเรียนศึกษานารี 85 196 115
46 076 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 111 261 164
47 077 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 70 203 115
48 078 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 79 206 133
49 079 โรงเรียนสตรีวิทยา 63 170 104
50 080 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 65 105 89
51 081 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 118 369 211
52 082 โรงเรียนสวนอนันต์ 28 55 41
53 083 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 70 227 124
54 086 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 45 89 63
55 087 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 67 149 94
56 090 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 71 203 115
57 091 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 88 272 149
58 093 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 42 79 63
59 094 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 44 87 65
60 013 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 38 85 50
61 020 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 45 99 50
62 030 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 65 135 95
63 006 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 38 104 61
64 034 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 87 255 128
65 046 โรงเรียนโยธินบูรณะ 81 236 117
66 047 โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 33 60 36
67 008 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 31 87 51
68 014 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 35 93 58
69 001 โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี 20 28 26
70 002 โรงเรียนกันตะบุตร 0 0 0
71 003 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 0 0 0
72 005 โรงเรียนจิตรลดา 0 0 0
73 096 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 0 0 0
74 011 โรงเรียนฐานปัญญา 75 175 99
75 017 โรงเรียนทิวไผ่งาม 34 53 44
76 022 โรงเรียนธนบุรีศึกษา 0 0 0
77 028 โรงเรียนบางอ้อศึกษา 0 0 0
78 029 โรงเรียนบูรณะศึกษา 14 22 19
79 032 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา 0 0 0
80 035 โรงเรียนภารตวิทยาลัย 0 0 0
81 036 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 7 16 12
82 098 โรงเรียนมัธยมฐานเทคโนโลยี 22 37 30
83 053 โรงเรียนราชินี 21 31 22
84 095 โรงเรียนราชินีบน 8 16 14
85 054 โรงเรียนรุ่งอรุณ 0 0 0
86 056 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 0 0 0
87 073 โรงเรียนศานติวิทยา 0 0 0
88 088 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 0 0 0
89 089 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 0 0 0
90 092 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 12 17 13
91 099 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 2 2 2
92 009 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 14 21 18
93 010 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 0 0 0
94 025 โรงเรียนนาหลวง 29 79 40
95 012 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) 0 0 0
96 084 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 3 6 4
97 097 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 10 14 12
98 085 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 0 0 0
รวม 4607 11411 6892
18303

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โทรฯ 023544963 ต่อ 503นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล , e-mail : orapinja50@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]