หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 23 พ.ย. 2559 09.00-10.30 ลงทะเบียน 08.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326 ผู้ประสานงาน
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 23 พ.ย. 2559 09.00-10.30 ลงทะเบียน 08.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326 ผู้ประสานงาน
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 23 พ.ย. 2559 10.30-12.00 ลงทะเบียน 10.00 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326 ผู้ประสานงาน
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 23 พ.ย. 2559 10.30-12.00 ลงทะเบียน 10.00 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326 ผู้ประสานงาน
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 23 พ.ย. 2559 13.00-14.30 ลงทะเบียน 12.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326 ผู้ประสานงาน
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 23 พ.ย. 2559 13.00-14.30 ลงทะเบียน 12.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326 ผู้ประสานงาน
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 23 พ.ย. 2559 14.30-16.00 ลงทะเบียน 14.00 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326 ผู้ประสานงาน
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 23 พ.ย. 2559 14.30-16.00 ลงทะเบียน 14.00 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326 ผู้ประสานงาน
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องดนตรีสากล ชั้น 4 ห้อง 1420 22 พ.ย. 2559 09.00-10.30 ลงทะเบียน 08.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326 ผู้ประสานงาน
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องดนตรีสากล ชั้น 4 ห้อง 1420 22 พ.ย. 2559 09.00-10.30 ลงทะเบียน 08.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326 ผู้ประสานงาน
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องดนตรีสากล ชั้น 4 ห้อง 1420 22 พ.ย. 2559 10.30-12.00 ลงทะเบียน 10.00 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326 ผู้ประสานงาน
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องดนตรีสากล ชั้น 4 ห้อง 1420 22 พ.ย. 2559 10.30-12.00 ลงทะเบียน 10.00 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326 ผู้ประสานงาน
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องนาฏศิลป์ ชั้น 4 ห้อง 1418 22 พ.ย. 2559 13.00-14.00 ลงทะเบียน 12.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326 ผู้ประสานงาน
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องนาฏศิลป์ ชั้น 4 ห้อง 1418 22 พ.ย. 2559 14.00-15.00 ลงทะเบียน 13.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326 ผู้ประสานงาน
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องนาฏศิลป์ ชั้น 4 ห้อง 1418 22 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326 ผู้ประสานงาน
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องนาฏศิลป์ ชั้น 4 ห้อง 1418 22 พ.ย. 2559 13.00-16.00 ลงทะเบียน 12.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326 ผู้ประสานงาน
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องสราญชล ชั้น 1 22 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326 ผู้ประสานงาน
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องสราญชล ชั้น 1 22 พ.ย. 2559 13.00-16.00 ลงทะเบียน 12.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326 ผู้ประสานงาน
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องสราญชล ชั้น 1 23 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326 ผู้ประสานงาน
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องสราญชล ชั้น 1 23 พ.ย. 2559 13.00-16.00 ลงทะเบียน 12.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326 ผู้ประสานงาน
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องดนตรีสากล ชั้น 4 ห้อง 1420 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326 ผู้ประสานงาน
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326 ผู้ประสานงาน
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 19 พ.ย. 2559 13.00-16.00 ลงทะเบียน 12.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326 ผู้ประสานงาน
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องนาฏศิลป์ ชั้น 4 ห้อง 1418 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ลงทะเบียน 08.30 นายสิทธิชัย ตันเจริญ 081-8442326 ผู้ประสานงาน
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษานารี (วงสตริง) ห้องประชุมเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ 22 พ.ย. 2559 9.00 -16.00 (เฉพาะเทียมผ่านรอบคัดเลือก) ลงทะเบียน 7.30 – 8.30 ณ ร.ร.ศึกษานารี ครู จู้ตั้น ชนะวรรณโณ 089 - 459 - 2359
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนศึกษานารี (วงสตริง) ห้องประชุมเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ 22 พ.ย. 2559 9.00 -16.00 (เฉพาะเทียมผ่านรอบคัดเลือก) ลงทะเบียน 7.30 – 8.30 ณ ร.ร.ศึกษานารี ครู จู้ตั้น ชนะวรรณโณ 089 - 459 - 2359
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 18 พ.ย. 2559 เริ่มแข่งขันเวลา 10.00 น.เป็นตันไป รายงานตัว 8.30 น. ครูจันทิมา เชาว์ปัญญานนท์ 0870173545
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 18 พ.ย. 2559 เริ่มแข่งขันเวลา 10.00 น.เป็นตันไป รายงานตัว 08.30 น. (จันทิมา เชาว์ปัญญานนท์ 0870173545)
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอินทาราม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมจันทร์พิทักษ์ 16 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00 ลงทะเบียน 8.30 น.
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดอินทาราม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมจันทร์พิทักษ์ 16 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00 ลงทะเบียน 8.30 น.
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดอินทาราม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมจันทร์พิทักษ์ 16 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00 ลงทะเบียน 8.30 น.
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดอินทาราม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมจันทร์พิทักษ์ 16 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00 ลงทะเบียน 8.30 น.
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ห้องประชุมยูงทอง ห้อง ห้องประชุมยูงทอง 15 พ.ย. 2559 8.30 -17.30 รายงานตัว 08.00น. นักเรียนจะจัดอันดับโดยการจับฉลาก ณ จุดลงทะเบียน ว่าจะได้แข่งเป็นอันดับที่เท่าไร
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ห้องประชุมยูงทอง ห้อง ห้องประชุมยูงทอง 15 พ.ย. 2559 8.30 -17.30 รายงานตัว 08.00น. นักเรียนจะจัดอันดับโดยการจับฉลาก ณ จุดลงทะเบียน ว่าจะได้แข่งเป็นอันดับที่เท่าไร
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ห้องประชุมยูงทอง ห้อง ห้องประชุมยูงทอง 15 พ.ย. 2559 8.30 -17.30 รายงานตัว 08.00น. นักเรียนจะจัดอันดับโดยการจับฉลาก ณ จุดลงทะเบียน ว่าจะได้แข่งเป็นอันดับที่เท่าไร
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ห้องประชุมยูงทอง ห้อง ห้องประชุมยูงทอง 15 พ.ย. 2559 8.30 -17.30 รายงานตัว 08.00น. นักเรียนจะจัดอันดับโดยการจับฉลาก ณ จุดลงทะเบียน ว่าจะได้แข่งเป็นอันดับที่เท่าไร
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 22 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.30 นายประคอง เอี่ยมศิริ 086-9062961 ผู้ประสานงาน
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 22 พ.ย. 2559 13.00-16.00 ลงทะเบียน 12.30 นายประคอง เอี่ยมศิริ 086-9062961 ผู้ประสานงาน
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 22 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.30 นายประคอง เอี่ยมศิริ 086-9062961 ผู้ประสานงาน
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ศิลปะ) ห้องประชุมยลนที ชั้น 1 22 พ.ย. 2559 13.00-16.00 ลงทะเบียน 12.30 นายประคอง เอี่ยมศิริ 086-9062961 ผู้ประสานงาน
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์) หอประชุมชมพูพันธ์ุทิพย์ 23 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ติดต่อประสานงาน 02 4150683
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์) หอประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 23 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ติดต่อประสานงาน 02 4150683
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์) หอประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 23 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ติดต่อประสานงาน 02 4150683
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ (ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์) หอประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ 23 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ติดต่อประสานงาน 02 4150683
45 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ ชั้น 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม ฯพณฯ มล.ปิ่น มาลากุล 20 พ.ย. 2559 08.00-16.00 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเครื่องดนตรีมาเอง :ครูนงลักษณ์ โทร.O95 7215313 และ 081 4545513
46 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ห้อง 17 พ.ย. 2559 เริ่มแข่งขัน 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว08.00- 09.00 น. โทร.0-2448-6130
47 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 17 พ.ย. 2559 เริ่มแข่งขัน 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว08.00- 09.00 น. โทร.0-2448-6130


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โทรฯ 023544963 ต่อ 503นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล , e-mail : orapinja50@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]