หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 9 พ.ย. 2559 09.00-10.30
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 9 พ.ย. 2559 09.00-10.30
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 3 ห้อง ศูนย์ฯรวม 3 9 พ.ย. 2559 09.00-10.30
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 3 ห้อง ศูนย์รวมฯ4 9 พ.ย. 2559 09.00-10.30
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 4 ห้อง 401 9 พ.ย. 2559 09.00-10.30
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 4 ห้อง 402 9 พ.ย. 2559 09.00-10.30
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 3 ห้อง สื่อนวัตกรรมภาษาไทย 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00 บทอาขยานที่ใช่ท่องฯ ให้ใช้บทหลักของแต่ละชั้นเรียน ที่นักเรียนผู้เข้าแข่งขันคนนั้นๆ ระดับชั้นนั้นๆ กำลังเรียนอยู่ เช่น เรียนอยู่ชั้น ม.2 ก็ท่องบทหลักของ ชั้น ม.2 (ครูไพพรรณ ขำมะโน), 0839860702
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 3 ห้อง ศูนย์ฯภาษาไทย 9 พ.ย. 2559 09.00-12.00 บทอาขยานที่ใช่ท่องฯ ให้ใช้บทหลักของแต่ละชั้นเรียน ที่นักเรียนผู้เข้าแข่งขันคนนั้นๆ ระดับชั้นนั้นๆ กำลังเรียนอยู่ เช่น เรียนอยู่ชั้น ม.4 ก็ท่องบทหลักของ ชั้น ม.4 (ครูไพพรรณ ขำมะโน 0839860702)
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 9 พ.ย. 2559 09.00-10.00 ตอนที่ 1 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ตอนที่ 2 เริ่มแข่งขันหลังจากตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อย
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 2 ห้อง สมุด เฉลิมพระเกียรติฯ 9 พ.ย. 2559 09.00-10.00 ตอนที่ 1 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ตอนที่ 2 เริ่มแข่งขันหลังจากตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อย
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 9 พ.ย. 2559 09.00-10.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ชั้น 3 ห้อง ศูนย์เรียนรวม 1 ศูนย์เรียนรวม 2 9 พ.ย. 2559 09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โทรฯ 023544963 ต่อ 503นางณพรชยาศิลป์ เจริญผล , e-mail : orapinja50@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]