รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน 1. เด็กหญิงปูเป้  ปับเพชร
 
1. นางสาวสุชานาฏ  โศภิษฐิกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. นางสาวชนาภา  สุขสุมิตร
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  อินทวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคลีวิทยา 1. นางสาวธีระนันท์  ปลอดโปร่ง
 
1. นางมัณทนา  วชิรพงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายปริชาติ  หวานแหลม
 
1. นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายต้น  อุ่นใจ
 
1. นางสาวปรียานุช  การสมธร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวรุ่งทิพย์  พามาเนตร
 
1. นางราตรี  ติเพียร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงอรอนงค์  นายออน
 
1. นางธนิดา  สิลุจจยานนท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกรรณิการ์  แย้มสวัสดิ์
 
1. นางธนิดา  สิลุจจยานนท์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กชายรัตนธรรมรุจ  กลั่นศรี
2. นายวรพล  เกิดวิธี
 
1. นายจิรศักดิ์  กนกอุดม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวจันทรรัตน์  เรืองคณะนิธิกุล
2. นางสาวฉัตรวารี  ภุมมา
 
1. นายจิรศักดิ์  กนกอุดม
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรรณแก้ว
2. เด็กหญิงนุจรีย์  ไกรมงคล
3. เด็กชายพสธร  เลิศสถิตย์วงศ์
 
1. นางสาวสุนีย์  ลิ้มรสสุคนธ์
2. นายอัศวิน  ศรีบัว
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายนนทกร  ปิ่นทอง
2. นางสาววิไลวรรณ  วาจาชื่น
3. นางสาวสุภัสสรา  สุวรรณเพ็ญ
 
1. นางพรรณี  เกตุถาวร
2. นางเพลินตา  เข็มทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายภรภัทร  ฤทธิจันทร์
2. นายสิทธิพร  ภู่ดี
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ประสารทรัพย์
2. นายหัสดินทร์  เวชการ
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กชายจิรครินทร์  พรมสิน
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ลาภตระการ
3. เด็กชายรัชพล  รุจิเวช
 
1. นายภูวดล  สำลี
2. นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์  ดอนจันทร์
2. นางสาวธัญญาเรศ  ดอนจันทร์
3. นายเสรี  ชูประสิทธิ์
 
1. นางสาวมุกดา  ทรงไตรย์
2. นางปริศนา  สุขสุสาสน์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายพุทธิพงษ์  ฤกษ์ประกอบ
2. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีสุยงค์
3. เด็กหญิงหยาดอรุณ  ฝั่งสาคร
 
1. นางสาวกัญญา  ภิญญกิจ
2. นางเยาวเรศ  เสมอหัตถ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายจตุรภัทร  เตชะผลประสิทธิ์
2. นายชัยวิวัฒน์  สุดสวาสดิ์
3. นางสาวปภาดา  รอดสุวรรณ์
 
1. นายสุพรรณ  ภาคทรัพย์ศรี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงจุฑาพร  สมพงษ์
2. เด็กหญิงธนพร  รุ่งจำเนียร
3. เด็กชายสราวุฒิ  รักษาชล
 
1. นางสาวอาภรณ์  สายจันดี
2. นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวณัฐมล  เจริญผล
2. นางสาวสินจัย  โดยคำดี
3. นางสาวอารียา  ลีบำรุง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ทองศรี
2. นายปริญญา  อินทรา
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. เด็กชายชัยพร  แหวนเพ็ชร
2. เด็กชายสันติภาพ  ผดุงวงษ์
 
1. นางสาวมุกดา  ทรงไตรย์
2. นางจันทร์เพ็ญ  อินโท
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กชายภาณุพงษ์  กิจฉัตร
2. เด็กชายมารุต  สุพัฒฑา
 
1. นางสาวอัญชลี  ใจดี
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กชายทยุติธร  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายธันวา  โยธาหาญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มั่งมี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคลีวิทยา 1. นายพงศธร  กรุดเนีียม
2. นายสิทธิโชค  เทียนบูชา
3. นายเพชรรัตน์  รัตนวงศ์ไทย
 
1. นายเกษมสิน  วรรณธนะ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  วงศ์งาม
2. เด็กหญิงฐิติมา  งามโสภา
3. เด็กหญิงปลายฝน  แสงฟ้า
4. เด็กหญิงพิมพ์สิริ  เอี่ยมยิ้ม
5. เด็กหญิงเก้านภา  มาอ่อนตา
 
1. นางสาววิภารินทร์   ทักษิณ
2. นายสุทัศน์  มีปราชญ์สม
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงปาณิศา  กิจสาลี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  การมนตรี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ธาระภาพ
4. เด็กหญิงสุนิตา  ธีระจัันทร์
5. เด็กหญิงอัจฉรา  แก่นประธูป
 
1. นางสาวสมบัติ  ละกำปั่น
2. นางสาวอทิตา  บุญขยาย
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวกุลวดี  สาระกูล
2. นางสาวพนารัตน์  พร้อมเกษร
3. นางสาวสินิชชากร  ศรีษะแก้ว
4. นางสาวสุจิตรา  วะการิน
5. นางสาวสุรีรัตน์  กอบัวแก้ว
 
1. นางนันทา  กนกอุดม
2. นางสาวสิริวรรณ  มีรอด
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายทศพร  นามโฮง
2. นายธนวัฒน์  แจ่มศักดิ์
3. นางสาวภัทรชา  คงชนะ
4. นางสาวลัคนา  พิสิฐเพ็ญจันทร์
5. นางสาวไอศวรรย์  รัตนจักร
 
1. นายชัชพล  ศิริกุล
2. นายปัญญวัฒน์  พฤกษ์สุขจิตร์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงจุฑาทิป  เสริฐศรี
2. เด็กชายพงศ์สรรร  ซอนิมิตเกิดลาภ
 
1. นางสาวลัดดา  สุขกุดี
2. นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายณัฐพล  พวงหิรัญ
2. นางสาวปภัสสร  เพ็ชร์จิตต์
 
1. นางกาญจนา  กลัดทอง
2. นางสรินยา  พระจันทร์ศรี
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวชลธิชา   ธัยยามาตร์
2. นางสาวปภาวรินท์  ผดุงโภชน์
3. เด็กหญิงพรรษชล  ต้นจันทร์
4. เด็กหญิงภัทรมน  คำสะอาด
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พรรณโภชน์
6. เด็กหญิงมัณฑณา  แกว่นกสิกร
7. เด็กหญิงมาตา  สงวนสิทธิ์
8. นางสาวสุภาพร  หอมหาญ
9. นางสาวสโรชา   พวงบุปผา
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญตัน
 
1. นายธนเทพ   เนื่องศรี
2. นายเริงศักดิ์  เติมขุนทด
3. ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กชายอนุชา  ไกรอักษร
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวเกศมณี  ลาภภักดี
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พรมจรรย์
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวปัทมวรรณ  เกิดวิชัย
 
1. นายวิชา  จันทราวิสุทธิ์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  ศรีกรต
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวนฤมลวรรณ  สีเหลืองอ่อน
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงนลธิชา  เนื่องประถม
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวธนพรรณ  ลมูลพันธ์
 
1. นางอัญชลี  พงษ์แตง
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันเปรม
2. เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วดวงเล็ก
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
2. นางวทันยา  ยางกลาง
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายพงศกร  ปิ่นเกษ
 
1. นางเบญจมาศ  ดำเนิน
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวกนกวรรณ  วุฒิราชา
 
1. นางอัญชลี  พงษ์แตง
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชะเวียตะคุ
2. เด็กหญิงฐิตามร  กระจ่างพืช
3. เด็กหญิงมานิตา  ไตรถาวร
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
2. นางสาวอารีย์  เอี่ยมงาม
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวชนากานต์  ผ่องศรี
2. นางสาววิมลรัตน์  นามมันทะ
3. นายอนันต์ยศ  รุณเจริญ
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
2. นางวทันยา  ยางกลาง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  กองบุญเรือง
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคลีวิทยา 1. นายเนติพงษ์  แสงสว่าง
 
1. นางสุนีย์  พันธุ์เพ็ง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงปาจรีย์  วิชา
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายนนทวัชร์  ไกรสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงอริชา  พวงเงิน
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายชิษณุพงศ์  พรมทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงเกวลี  วิชา
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวธาราธร  อะมะตะ
 
1. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายณัฐรุจา  ไชยชนะ
 
1. นายกำพู  อักษร
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวอาภาพร  แซ่ตั้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงณภัทร  สนใจ
 
1. นางสาวสมาพร  สมสืบ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายชิษณุพงศ์  พรมทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กชายภูร่องกล้า  ลาภตระการ
 
1. นางสาวสมาพร  สมสืบ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายธนาธร  เต่าทอง
 
1. นายกำพู  อักษร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ภู่สุวรรณ์
 
1. นางสาวสมาพร  สมสืบ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวนันทกานต์  เมฆจันทร์
 
1. นางสาวสมาพร  สมสืบ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ปั้นทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ปั้นทอง
 
1. นางสาวฐิติมา  พรหมทอง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  มงคลคูณ
2. นายชิษณุพงศ์  พรมทา
3. นางสาวฐิติกานต์  ศิลปประสพ
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ปั้นทอง
5. นายนนทวัชร์  ไกรสกุล
6. นายวรรณรัตน์  เจริญศิริ
7. นางสาวศุภลักษณ์  กองกวี
8. นายสถาพร  ฉอ้อนโฉม
9. นางสาวอาภาพร  แซ่ตั้ง
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
2. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
3. นางสาวฐิติมา  พรหมทอง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  นวลลออง
2. เด็กชายก้องภพ  บุญศรี
3. เด็กชายชิณวัตร  พูลชะโก
4. เด็กชายชิษณุพงศ์  นากุล
5. นายธนาธร  เต่าทอง
6. นางสาวธนาภา  วรรณธนาสิน
7. เด็กชายธัญวัฒน์  โคบุตร
8. เด็กชายปฏิพัทธ์  หงษ์ทอง
9. เด็กชายภีรพัฒน์  ฉายาศรี
10. เด็กชายรักเกียรติ  สว่างดี
11. เด็กชายวสุโชค  ใจน้ำ
12. เด็กชายศุกร์ภาโชค  ชูก้าน
13. เด็กชายสุริยันต์  สดภิบาล
14. เด็กชายอาทิตย์  สุขจิตร์
15. เด็กชายเตชภณ  เสียงเจริญ
 
1. นายกำพู  อักษร
2. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
3. นางสาววัชรินทร  ทรงมะลิ
4. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วเกษ
2. เด็กชายชาติดนัย  ธรรมมุนี
3. เด็กหญิงณภัทร  สนใจ
4. นางสาวธาราธร  อะมะตะ
5. นายนนทฤทธิ์  สุริยะ
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  ภู่สุวรรณ์
7. นายประภัทรชัย  พลานุสน
8. เด็กชายประสิทธิ์  สีหะวงษ์
9. เด็กหญิงพรธิฎา  ฤทธิชัย
10. เด็กหญิงศิรประภา  ไวยวิฬา
11. นายสรวิศ  พรรณภักดิ์
12. นายสุที  ขวัญแก้ว
 
1. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง
2. นางสาวสมาพร  สมสืบ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. เด็กหญิงกรพินท์  ไวยนิตย์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  พิทักษ์ภัทรภูมิ
3. นายกิตตินันท์  กันทุกข์
4. นางสาวกิตติภา  บัวเขียว
5. นางสาวจิตต์ศญาณ์  ไตรยปักษ์
6. เด็กชายจิรพงษ์  ไวมยุรี
7. นางสาวจิราภรณ์  ถ้วยสุริยา
8. นายชัชฐากรษ์  ภาคเมธี
9. นายณัฐวุฒิ  จิตประสงค์
10. นายธราธร  ใชยา
11. นางสาวธัญญาเรศ  ดอนจันทร์
12. เด็กชายปิยะ  กระแสสืบ
13. เด็กหญิงพรรัมภา  นิลโมด
14. นางสาวพัชชา  แต่งงาม
15. เด็กชายพีรพล  กิจสุขกาย
16. เด็กชายพีรวัฒน์  พงษ์จินดา
17. เด็กหญิงวรัญญา  จรเสถียร
18. เด็กชายวิชัย  พิมพ์สินธุ์
19. เด็กหญิงอรอนงค์  ช่างไม้
20. นางสาวเดือนนภา  กระแสสืบ
21. นายเสรี  ชูประสิทธิ์
 
1. นายอนุรักษ์  ธานีเจตน์
2. นางรวีวรรณ  คล้ายคง
3. นางปริศนา  สุขสุสาสน์
4. นายนเรศ  อินโท
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  จีนจันทร์
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  วงษ์วิจารณ์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  อยู่เจริญ
4. เด็กชายวิรัตน์  สะถาน
5. เด็กชายเจษรินทร์  ปิ่นทอง
 
1. นายอำนาจ  อุทธา
2. นายพิทักษ์  สุมนต์
3. นายกรัณย์  ทองเพ็ชร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. นายกิตติกร  ศรีเหรา
2. นายธนภัทร  เหมรัญ
3. นายนทีธรณ์  สิงห์สุวรรณ
4. นางสาวสิริลักษณ์  พรมชาติ
5. นายอิทธิพล  จิตรีเชาวน์
 
1. นายอำนาจ  อุทธา
2. นายพิทักษ์  สุมนต์
3. นายทวี  ตรีพงษ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายจิรเมธ   โรจนวิภาส
2. เด็กหญิงชาคริยา   พึ่งเป็นสุข
3. นายชานนท์   ทองแก้ว
4. นางสาวณัฐณิชา   ทรัพย์ประเสริฐ
5. นางสาวณัฐณิชา   กำแพงแก้ว
6. นายตระการ   แก้วเจียม
7. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ปั้นทอง
8. นายธนากร   พึ่งสุข
9. นายธนาวุฒิ  ชนะชัย
10. เด็กหญิงธัญชนก   แปงปัญญา
11. เด็กหญิงธัญญาเรศ   โกสุมศรี
12. นางสาวธิดารัตน์   สุภาพิชิต
13. นายนนทวัชร์  ไกรสกุล
14. นางสาวนัฐเนตร   โต้ตอบ
15. เด็กหญิงนันทวรรณ  ปรีเปรม
16. นางสาวนาฏธยาน์  ไสยสถีย์
17. เด็กหญิงนิภาพร   มาสุข
18. นายบัณฑิต   รุณรุจี
19. นางสาวปริญญา  พรึสสุจิตร์
20. นางสาวปิยณัฐ   อินสงค์
21. นายพงค์พีระ   สุภาศาสตร์
22. นางสาวพรทิพย์   จันทร์แพน
23. นางสาวพรไพลิน   จับแก้ว
24. นางสาวพัชรินทร์   บุญล้อม
25. นางสาวพิมพา  เกือสันเทียะ
26. นางสาวพิมพิศา  ด้วงประสิทธิ์
27. นายภูบดินทร์   คู่โค
28. เด็กหญิงวนิสา  สุภสร
29. เด็กชายวรพล   ธาระมัติ
30. นายวรรณรัตน์  เจริญศิริ
31. นายวรเชษฐ์   โลเกตุ
32. นายวีริศ   เสร็จแตง
33. นายศรายุทธ  มงคลยุทธ
34. นายศุภกฤติ   ขวัญยืน
35. นางสาวศุภนารี   ตุ้ยสา
36. นายสุรสิทธิ์  สุขประเสริฐ
37. นางสาวสุวภัทร   ปิ่นเกตุ
38. นายอภิรักษ์  เข็มทอง
39. นางสาวอลิสา   เชิดชัยภูมิ
40. นางสาวอาภาพร  แซ่ตั้ง
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
2. นายวิชา  จันทราวิสุทธิ์
3. นางอัญชลี  พงษ์แตง
4. นายสนิท  บุญประจักษ์
5. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
6. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
7. นางรัชนี  ญาณคง
8. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. นางสาวกรกนก  อยู่คล้ำ
2. เด็กหญิงกานต์กวิน  เสน่หา
3. นายกิตติกร  ศรีเหรา
4. เด็กชายกิตติพล  สาดบางเคียน
5. นายกิตติศักดิ์  พักตร์เพียงจันทร์
6. นายจตุรงค์  วงษ์เกตุ
7. นางสาวจันทร์นภา  พวงศิลป์
8. เด็กหญิงชนกพร  สุขสุชัย
9. เด็กหญิงชนนิภา  สะแม
10. เด็กชายฐิติพงษ์อนันต์  ชะเอม
11. เด็กชายณรัตน์  จินดาวงษ์
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขสมจิตร
13. เด็กหญิงตรีดาว  วงค์ถนอม
14. นายธนกฤต  เจ้าปัญญา
15. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภาคีพันธ์
16. นายนทีธรณ์  สิงห์สุวรรณ
17. เด็กหญิงนริศรา  ครุฑแก้ว
18. นายนัฐธวัช  สิงห์ลอ
19. เด็กหญิงบุญชนก  เสน่หา
20. เด็กชายบูรพา  ชาวบุตรดี
21. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  พรเพชร
22. เด็กหญิงปวีณา  มาพล
23. เด็กชายพงศ์ปณด  ภัยนิราศ
24. เด็กหญิงพรนิภา  หมอนทอง
25. เด็กหญิงพรรณิภา  พัณพบูลย์
26. นายพันธกานต์  พูลสวัสดิ์
27. เด็กชายพีรพัฒน์  อยู่เจริญ
28. นางสาวภรภัทร  เหลืองพิทักษ์
29. เด็กหญิงมณีรินทร์  เวชวงษ์
30. เด็กหญิงลักษณาภรณ์  หวานเย็น
31. เด็กหญิงวนิศรา  ทุมมานนท์
32. เด็กชายวิรัตน์  สะถาน
33. เด็กหญิงศิริณัฏฐ์  อี่วงศ์
34. นายศิวกร  วงค์สุยะ
35. เด็กหญิงสุภาวดี  พรหมรักษา
36. นายสุรัตน์  มีสนธิ์
37. นายอดิศักดิ์  สีหะวงษ์
38. เด็กชายเจษรินทร์  ปิ่นทอง
39. เด็กหญิงเนตรนภา  หอมเทศ
40. เด็กหญิงเมริษา  ชัยประภา
 
1. นายพิทักษ์  สุมนต์
2. นายอำนาจ  อุทธา
3. นายกรัณย์  ทองเพ็ชร
4. นายทวี  ตรีพงษ์
5. นางสาวสุภัททรา  อรรถสมุทร์
6. นางพิชชาวรรณ  สิรภพแพงศรี
7. นายภัทรพล  ช่วยวัฒนา
8. นายณัฐมน  มีมาก
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายวิชาญ  การสมศักดิ์
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายพงค์พีระ  สุภาศาสตร์
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงปภัสวรรณ  คุ้มสุวรรณ
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวพิมพา  กือสันเทียะ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  วุฒิพันธ์
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายวรเชษฐ์  โลเกตุ
 
1. นายสนิท  บุญประจักษ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราชวิทยา 1. เด็กหญิงมรกต  รักอยู่ประเสริฐ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ยิ้มละมัย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวพิมพา  กือสันเถียะ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายปณิธาน  ฤทธิทิวา
 
1. นางอัญชลี  พงษ์แตง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบาล 1. นายรัชชานนท์  ทองงาม
 
1. นายสุเทพ  คล้ายทิม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงปภัสวรรณ  คุ้มสุวรรณ
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาววรวลัญชญ์  เลี้ยงประยูร
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  วุฒิพันธ์
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายพงค์พีระ  สุภาศาสตร์
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงปภัสวรรณ  คุ้มสุวรรณ
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวคีตพัฒน์  กิจบำรุง
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายจรรยาพร  ลาภพิสิฐพิทยา
2. เด็กชายณัฐพล  สุพรรณศรี
3. เด็กชายธนกฤต  สุขวีระกิจ
4. นางสาวปิยะธิดา  พวงธนสาร
5. นายพงศธร  ธัญญสิทธิ์
6. นางสาวพราวพรรณ  เมืองทอง
7. เด็กหญิงศลิษา  พงษ์บัว
8. เด็กหญิงสุนิตา  พงษ์บัว
9. นายสุรวุฒิ  แสงประสิทธิ
10. เด็กหญิงอนันตยา  ไวยพงษ์ศรี
 
1. นายเกษม  เมาลิทอง
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายธนกร  ทองคำ
2. เด็กชายธนกฤต  มาตราเงิน
3. เด็กชายธนพนธ์  ประสิทฐ์
4. เด็กชายภูมิทร์  รอดรัศมีโรจน์
5. เด็กหญิงวนิสา  สุภสร
6. เด็กหญิงศุภมาศ  ธนฤทธิ์
7. เด็กหญิงอริศรา  ศรีทรัพย์
8. เด็กหญิงเอริสา  อัทธิ์ไพศาล
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
2. นางรัชนี  ญาณคง
3. นางสาวชนิกรรดา  กิจนพศรี
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวกรวรรณ  โอทาตะ
2. นายดนุพงษ์  แสงอาทิตย์
3. เด็กหญิงพัชนารถ  ลายสวัสดิ์
4. นางสาววรกมล  เนื่องกรุ่น
5. เด็กหญิงอมิตา  สว่างเหมือน
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โกโสโพ
 
1. นางสาวผกามาศ  กิตติเจริญโชคชัย
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงจุุฑาธิป  เสริฐศรี
2. เด็กหญิงชญาดา  อุทัยวัฒน์
3. เด็กหญิงณิสรา  ศักดิ์โสภณกุล
4. เด็กหญิงธัญชนก  บัวบาน
5. เด็กหญิงปาริชาติ  หงษ์ทอง
6. เด็กหญิงพีมลดา  เกษสังข์
7. เด็กหญิงวิลาสินี  ภาคไพรศรี
8. เด็กหญิงสรารัตน์  กลิ่นจำปา
9. เด็กหญิงอรญา  ชัยพรหม
 
1. นางนงลักษณ์  พันธุ์สวัสดิ์
2. นางสุดาพร  ยิ้มสิน
3. นางกันต์ฤทัย  พึ่งสมศักดิ์
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวชลธิชา  โชตืวัตร
2. นางสาวนิตยา  คาทิพาที
3. นางสาวพัตรพิมล  ดาบลาอำ
4. นางสาวสุพรรษา  ไวยวาสา
5. นางสาวเกตกนก  กลมกล่อม
6. นางสาวเสาวลักษณ์  รอดบุญพา
 
1. นางนงลักษณ์  พันธุ์สวัสดิ์
2. นางสุดาพร  ยิ้มสิน
3. นางกันต์ฤทัย  พึ่งสมศักดิ์
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาววิรชา  สุทัศน์
2. นายวีริศ  เสร็จแตง
3. นายศรายุทธ  มงคลยุทธ
4. นางสาวศศิธร  นาคเกษม
5. นางสาวสรินทา  เกตุสถิตย์
6. นางสาวสุชาดา  คำประกอบ
7. นายสุธี  ธีระพันธ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
2. นางรัชนี  ญาณคง
3. นางปิยะดา  สุธารส
4. นายภานุพงษ์  นวลใย
5. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายจักรภัทร  ช้างเขียว
2. เด็กชายชาคริต  เด่นชัย
3. เด็กชายศักดิ์กริน  โสพิมพา
4. เด็กหญิงสุไพลิน  หมื่นแก้ว
5. เด็กชายอโนทัย  จิตรีธรรม
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
2. นางสาวศิรินภา  ปิดตาฝ้าย
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายติณห์เดชน์  ชมวิชา
2. นางสาวสุจิตรา  รักสุข
 
1. นางสาววัชรินทร  ทรงมะลิ
2. นางชิรินท์ณา  อินทร์อ่ำ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาววราพร  ชาวกล้า
 
1. Mr.Li  Jia
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วิมลศิลป์
 
1. นางสาวปภัสนันท์  แก้วแสง
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวสุภาพร  หอมหาญ
 
1. นางสาวภัทราพร  เวทะธรรม
 
97 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวปริญดา  พันธุ์ภักดีนุพงษ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  บุญเพิ่ม
 
98 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายพงศธร  อินทแสน
 
1. Mr.Yun  Jeongho
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายกิตติธัช  สุขสถาน
2. เด็กชายชัชวาล  โตภะ
3. เด็กชายธนกฤต  สมรูป
4. เด็กชายธีรพงศ์  กลมเกลี้ยง
5. เด็กชายพัฒนพงศ์  ทรงไตรย์
6. เด็กชายพัสกร  ชอุ่มผิว
7. เด็กชายภครพล  สุภาพ
8. เด็กชายอภิวันท์  แจ้งนคร
 
1. นายมณฑล  เมฆพยับ
2. นางอทิตา  บุญขยาย
3. นายอนุชา  เฟื่องศรี
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายจิรัฐ  ขุนทอง
2. นายธนภูมิ  ขาวผ่อง
3. นายธานนท์  สุขเกษม
4. นายพรรณกร  สาลีผล
5. นายภานุวัฒน์  ทรัพย์งาม
6. นายวรธนกร  ปพนธาวินโชค
 
1. นายสุชาติ  ม่วงคำ
2. นายสมพร  วังสงคราม
3. นายนพวรรษ  มะลิป่า
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีสุข
2. นางสาวนฤมล  เฟื่องฟู
3. นางสาวนาววลีน  หงษ์ทอง
4. นางสาวพรณภา  จูงใจ
5. นางสาวสิณัฐตรา  หงษ์ทอง
6. นางสาวสุภาวิมล  พงษ์รักษา
7. นายอณาวินทร์  เนียมสวย
8. นางสาวอริสรา  สุดใจดี
9. นายอาณัฐ  บุญดี
10. นายเทพภิทักค์  เนื่องบุญมา
 
1. นางสาวศิรินภา  ปิดตาฝ้าย
2. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
3. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวฐิติยา  คล้ายทองดี
2. นางสาวนัฐพร  ศิริวงศ์
3. นางสาวบุษบา  ผ่องเกตุ
4. นางสาวปวริศา  ลือกิจ
5. นางสาวศิริรักษ์  เริงฤทธิ์
 
1. นางสาวศิรินภา  ปิดตาฝ้าย
2. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญบาล
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  เริงศาสตร์
3. เด็กหญิงฬุจิรดา  ศรีนิยม
 
1. นางกาญจนา  กลัดทอง
2. นางสรินยา  พระจันทร์ศรี
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวชนิดา  คุ้มสุวรรณ
2. นางสาวนภาวรรณ  ทรัพย์ภรณ์
3. นางสาวนัท  ฉิมวิเศษ
 
1. นางกาญจนา  กลัดทอง
2. นางสรินยา  พระจันทร์ศรี
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงภทรวรรณ  กองกมล
 
1. นางสาวกิ่งดาว  อรรถจรูญ
2. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายอดิเทพ  เขตหาญ
2. เด็กหญิงอทิตยา  พยัคฆศิริ
 
1. นายอภิสิทธิ์  จิตติพลังศรี
2. นางสาวสุวนันท์  อินตรี
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวยุพเรศ  ฤกษ์โรจี
2. นางสาวอภิชญา  รอดเพ็ชร
 
1. นางสาววรรณภา  เย็นมนัส
2. นางจารีรัตน์  จันทร์กลิ่นหอม
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงจันทิมา  ไตรจินดา
2. เด็กหญิงสายป่าน  เณรบำรุง
 
1. นายอนุชา  เฟื่องศรี
2. นายปิยณัฐ  สุขสมพืช
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวณัฎฐนิชา  ขำดี
2. นางสาววิลาสินี  เขาวงษ์
 
1. นายอนุชา  เฟื่องศรี
2. นายปิยณัฐ  สุขสมพืช
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงการีมา  อาโป
2. เด็กหญิงญาณิศา  ขวันเพ็ชร
 
1. นางอุทุมพร  เกิดมงคล
2. นางสาวสุวนันท์  อินตรี
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กชายจักรพงษ์  เริงโพธิ์
2. เด็กหญิงเพ็ญพรรณ  สุขศรีจันทร์
 
1. นายถนอม  เอื้อสุนทรสกุล
2. นางสาวจิตรลดา  ศรีจันทร์ดี
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ราภานิกร
2. เด็กหญิงศศิกานต์  เลิศไพรัตน์
 
1. นายสมนึก  ยังนึก
2. นางสุนิสา  ลิมปพนาทอง
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นายกฤษฎา  ศรีโสภา
2. นางสาวคุณัญญา  ส้มเกลี้ยง
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  พุทธิพัฒน์
2. นางสาวปาริชาติ  ร่มโพธิ์ภักดิ์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นายณัชขจร  มาตราเงิน
2. นางสาวรวงข้าว  บุญปลูก
 
1. นายถนอม  เอื้อสุนทรสกุล
2. นางสาวจิตรลดา  ศรีจันทร์ดี
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายจักรพันธ์  ช้างวงษ์
2. นายธณัฐชัย  โต๊ะอาดัม
 
1. นายศุภชัย  วงศ์สถิตย์
2. นางอุทุมพร  เกิดมงคล
 
116 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายณัฏฐพงษ์  จูงใจ
2. นายพรหมวรรธน์  เพชรศรี
3. นายวีรภัทร  เกิดพิพัฒน์
 
1. นางสาวกิ่งดาว  อรรถจรูญ
2. นางจารีรัตน์  จันทร์กลิ่นหอม
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายจิรายุส  มณีตัน
2. นายธีราเมธ  สุภาศาสตร์
 
1. นางจารีรัตน์  จันทร์กลิ่นหอม
2. นายปิยณัฐ  สุขสมพืช
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายสิทธิชัย  เนื่องอาโรย
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  เสน่หา
3. เด็กชายอรุณชัย  สามล
 
1. นายปกาสิต  เอี่ยวสกุล
2. นายปิติพงษ์  คำพระ
 
119 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายพุทธิพงษ์  ทองนอก
2. เด็กชายภัทรดนัย  บุญเลิศ
3. เด็กชายวิจารณ์  ปานจักร
 
1. นายชัยพฤกษ์  เอี่ยมสะอาด
2. นายปิติพงษ์  คำพระ
 
120 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  สุธิตานนท์
2. เด็กชายเจษฎาพร  พันธ์ดนตรี
3. เด็กชายโชติพงษ์  มาลาอี
 
1. นายอภิสิทธิ์  จิตติพลังศรี
2. นางสาวอภิฤดี  มาลาอี
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบาล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุตสาหประดิษฐ์
2. เด็กหญิงจิตรี  สุกรีลักษณ์
3. เด็กหญิงธนัญญา  เรืองนิมิต
 
1. นายจิณณพัต  ปั้นดี
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวจีราภา  นุชนวล
2. นางสาวอรวรรณ  ทามะ
3. นางสาวอาทิตยา  เกิดนิมิตร
 
1. นางสุกัลยา  คำพึ่งอุ่น
2. นายเฉลิมชาติ  นาคจรูญ
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายธนากร  อำไพ
2. เด็กชายปฏิภาณ  ทิพสัพพา
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สายม่วง
 
1. นางเกวลิน  ณัชธนิกปีติ
2. นางสาวกัญญ์ฉัตร  กำลังดี
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวปภาดา  กำลังพันธ์
2. นางสาวพิมชนก  ดกงาม
3. นางสาวพิลัยพร  สุขีรัตน์
 
1. นางเกวลิน  ณัชธนิกปีติ
2. นายอมร  ขามธาตุ
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบาล 1. นายชาญชัย  สำโรงแสง
2. นางสาวณัฐิกา  จันทร์เอม
3. นางสาวศิริลักษณ์  เจริญไทย
4. นางสาวอมรรัตน์  เจริญลาภ
5. นางสาวอัจฉรา  บุญมั่น
6. นางสาวเพ็ญทิพย์  เจริญไทย
 
1. นายจิณณพัต  ปั้นดี
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เนียมหอม
2. เด็กหญิงชนธิชา  เสมา
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ศิริพันธ์
 
1. นายสุชีพ  เสือจำศิลป์
2. นางสาวอารมณ์  เหล่าศิริวัฒนา
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. นางสาวนนทกร  ไวยเกษี
2. นางสาวอารีวรรณ  เกตเกษร
3. นางสาวอุษา  อุ่มวงศ์
 
1. นางสุภาภรณ์  ปิ๋วธัญญา
2. นางจิราภรณ์  กองคูณ
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กหญิงรติกาล  โฉมตระการ
2. เด็กชายวุฒิชัย  ไทยภักดี
3. เด็กหญิงสุณีพร  คงชะนะ
 
1. นายพิษณุ  ศรีสุวรรณ์
2. นายฉัตรชัย  ภิญญะวรรณ
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  แก้วสิงห์
2. นางสาวดวงใจ  สุขหุ่น
3. นางสาวอรอนงค์  รอมาลี
 
1. นายฉัตรชัย  ภิญญะวรรณ
2. นายพิษณุ  ศรีสุวรรณ์
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงปิ่นยฉัตร  กรัดคร้าม
2. เด็กหญิงวรพรรณ  จันทร์สอน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สุขสวัสดิ์
 
1. นายอมร  ขามธาตุ
2. นางเกวลิน  ณัชธนิกปีติ
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกัญญารัตน์  พิมจักร
2. นางสาวกาญจนา  กรานพิกุล
3. นางสาวยศวดี  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวอัญชลี  กลิ่นชื่น
2. นางสาวอริยา  กันทะวงค์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงธนัชพร  พรหมดี
2. เด็กหญิงปาณิศา  วุฒิเวช
3. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ทับทิม
 
1. นางสาวอัญชลี  กลิ่นชื่น
2. นายอริยา  กันทะวงค์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวจามจุรี  สีชาวนา
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ภานุภาพศรี
3. นางสาวศุภากร  วรวงษา
 
1. นางสาวอัญชลี  กลิ่นชื่น
2. นางสาวอริยา  กันทะวงค์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  มีประเสริฐโชค
2. เด็กหญิงสุกัญญา  โกศิริ
3. เด็กหญิงสุมาพร  ร่มโพธิ์ชี
 
1. นางปราณี  มงคลหล้า
2. นางฉลวย  สอาดเอี่ยม
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวปัทมา  พิมพา
2. นางสาวภาวิตรา  กรสุวรรณ
3. นางสาววรรณิศา  เจริญปล้อง
 
1. นางทิพย์วิภา  สุวรรณหงษ์
2. นางฉลวย  สอาดเอี่ยม
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงภิญญมาศ  ชุมละออง
2. เด็กหญิงเกตุวดี  กล่อมสุนทร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เรือนทอง
 
1. นางสมคิด  เปลื้องทุกข์
2. นางสาวเรณู  ครุฑธาพันธ์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวจิรัชญา  สำนองบุตร
2. นางสาวนริศรา  ทองขาว
3. นางสาวปลายฟ้า  ฉิมมาลา
 
1. นางละออง  กุศลส่ง
2. นางยุพา  ซื่อสัตย์
 
138 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วิเศษสุวรรณ
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  รอดสม
3. เด็กชายศุภกรณ์  ใหมคำ
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นางทัศดี  ลาภหลาย
 
139 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวปวิชญา  สาระทวย
2. นางสาวฟ้ารุ่ง  ชาติวีระธรรม
3. นางสาววนิดา  เกทารัง
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
140 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เครือนาค
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
141 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีจันทร์แจ้ง
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายธันวา  ภู่สุวรรณ
2. นายไตรภพ  อินทร์สมบูรณ์
 
1. นายกฤษฎา  ประเสริฐศรี
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายนุกูล  อาระหัง
2. นายภานุมาศ  เล็กประทุม
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นางทัศดี  ลาภหลาย
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. เด็กชายมาวิน  แก่นแก้ว
2. เด็กชายสุเมธ  กองเพิ่มพูล
 
1. นางสาวรพีพร  กลิ่มอัมฤทธิ์
2. นางสาวเกื้อกูล  โพธิ์ร่มเย็น