หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชินวัจน์ สมพงษ์รัตนกุล ครูโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์๑" เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
2 เรืองสิตา ศิรินนท์สกุล โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
3 จิราภรณ์ เจริญสวัสดิ์ ครู โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
4 นายสนิท บุญประจักษ์ ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
5 นางพรศิริ สังข์ทอง โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
6 นางสาวแพรทิพย์ ภาควัตร โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
7 นายพรเทพ ตรีสิทธิ์ ครู เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
8 นายจิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ ครูโรงเรียนบางปะหัน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
9 นางกุหลาบ ท่าวัง ครูโรงเรียนบางปะหัน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
10 นายสุชิน มั่นศิล ผู้อำนวยการโรงเรียนปางปะหัน ประธานศูนย์การแข่งขัน
11 นางนันทนา ชมชื่น ผู้อำนวยการการโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" ประธานศูนย์การแข่งขัน
12 นายปลื้ม ปรีชา ครูโรงเรียนบางปะหัน เลขาศูนย์การแข่งขัน
13 นางอัญชลี พงษ์แตง ครู โรงเรียนเสนา " เสนาประสิทธิ์" เลขาศูนย์การแข่งขัน
14 นาวสาวบัวพันธ์ ผิวทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน กรรมการศูนย์การแข่งขัน
15 นางอัญชนา สิริภาพ ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการศูนย์การแข่งขัน
16 นางสุรางค์ ปิ่นทอง ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
17 นายวิฑูรย์ กิจพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการศูนย์การแข่งขัน
18 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
19 นางสาวอภินุช พรมทา ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
20 นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
21 นางสาวกนกรันต์ สิทธา ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
22 นายนรินทร์ แสงสุกใส ครูโรงเรียนจอมสุุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
23 นางจงกลรัตน์ พิพัฒน์อนุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
24 นางนาฎพิมล คุณเผือก รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
25 นางอนงค์ โหราศาสตร์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
26 นางจิราภรณ์ อังศิริจินดา ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
27 นายองอาจ สุวรรณอาชา ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
28 นายคมสันต์ การสมสิษฐ์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
29 นายสมคิด ทองมั่น ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
30 นางสาวพุฒระพี สุวรรณจันทร์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
31 นายเสฎฐวุฒิ กลัดเจริญ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
32 นายปถวี มีประเสริฐโชค ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการศูนย์การแข่งขัน
33 นายฉลองชัย อรรถานิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน กรรมการศูนย์การแข่งขัน
34 นางอุบล บานศิลป์ ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการศูนย์การแข่งขัน
35 นางสาวนันทิยา หมัดซัน ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
36 นางสาวนิภาวรรณ ปรีเปรม ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" กรรมการศูนย์การแข่งขัน
37 นางสาวมัณฑนา สถิตวิบูรณ์ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" รองประธานฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
38 นางพรทิพย์ เฉลียวพจน์ ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" รองประธานฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
39 นางสยุมพร นาคจรูญ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" รองประธานฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
40 นางสุนิสา ลิมปพนาทอง ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" รองประธานฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
41 นางวิจิตรา ป้อมนาค ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
42 นางรสกร ภูมิราช ครู โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ประธานฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
43 นายประจวบ แสนชัย ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
44 นายสมยศ หาญวีระ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
45 ว่าที่ ร.ต.พงษ์ศักดิ์ อวยพร ครู โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" รองประธานฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
46 นางพรรณี เกตุถาวร ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" รองประธานฝ่ายการเงิน
47 นางวาสนา ผ่องชนะ ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" รองประธานฝ่ายการเงิน
48 นายศุภพร ตรีไพชยนต์ศักดิ์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
49 นายปิยเดช เยาวกุล ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
50 นางสาวปราณี มีพจนา ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานฝ่ายสถานที่
51 นางน้ำทิพย์ มหานิยม ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานฝ่ายสถานที่
52 นางวิภาภรณ์ คำลือชัย ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
53 นางสาวนภากาญจน์ แดงสุข ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
54 นางสาวฉันทนา ยัญญลักษณ์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานฝ่ายรับรายงานตัว
55 นางสุดารัตน์ เนตรวิจิตร ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" รองประธานฝ่ายรับรายงานตัว
56 นายวสันต์ แคดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
57 นางสาวปราณี มีพจนา ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
58 นางสาวมะลิวัลย์ เลี้ยงศิริ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
59 นางพวงเพชร ยัญญลักษณ์ ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
60 นางสาวเรืองสิตา ศิรินนท์สกุล ้เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
61 นายปิยะพงษ์ เปลี่ยนศรี ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
62 นางสยุมพร นาคจรูญ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
63 นางสุดารัตน์ เนตรวิจิตร ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
64 นางสาวสุนีย์ ลิ้มรสสุคนธ์ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
65 นายเฉลิมศักดิ์ อ้อพูล ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
66 นางสาวภัทรวดี แซ่โอ้ว ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
67 นางสาวชมัยพร พืชกมุทร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
68 นางสยุมพร นาคจรูญ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์
69 นางพิมพลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
70 นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
71 นางวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
72 นายชาคริส ภู่งาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
73 นางภัญญภา อินทรปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
74 นายธนวัฒน์ พินนอก ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เลขาศูนย์การแข่งขัน
75 นางสุดารัตน์ เนตรวิจิตร ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" เลขาศูนย์การแข่งขัน
76 นางอัมพร กองโชค ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
77 นางสาวปราณี มีพจนา ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
78 นางพวงเพชร ยัญญลักษณ์ ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
79 นางพัชรี ศิริเสนา ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
80 นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
81 นางอุทัยรัตน์ ศรีอนันต์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
82 นางสาวทัศวรรณ์ รัมมะเพียร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
83 นางสาวมีนมัตสยา ไหมพรม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
84 นางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
85 นางสาวเมธิญา เฟื่องศรี ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
86 นางสาวอัจฉริตา จิตสกุลชัย ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
87 นางรสกร ภูมิราช ครู โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
88 นางสาวชมัยพร พืชกมุทร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
89 ว่าที่ ร.ต.พงษ์ศักดิ์ อวยพร ครู โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
90 นางสยุมพร นาคจรูญ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว
91 นายเฉลิมศักดิ์ อ้อพูล ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว
92 นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
93 นางสาวมะลิวัลย์ เลี้ยงศิริ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
94 นางสาวมรรษวรรณ ศุภเวที ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
95 นางอุทัยรัตน์ ศรีอนันต์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
96 นายสุภาพ พึ่งญาติ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
97 นางสาวภิญญาภัชญ์ แหวนนาค ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
98 นางสาวมีนมัตสยา ไหมพรม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
99 นางสาวทัศวรรณ์ รัมมะเพียร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
100 นางศรศมน มรุตัณฑ์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
101 นางสาวฮัสน๊ะฮ์ มุ่งมาตร์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
102 นางสาวยุพดี เข็มอนุสุข อิสมัญ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
103 นางสุดารัตน์ เนตรวิจิตร ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
104 นายเฉลิมศักดิ์ อ้อพูล ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
105 นายปิยะพงษ์ เปลี่ยนศรี ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
106 นางธัญพร เมฆสิน ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
107 นางสาววรรษมล สีเหนี่ยง ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
108 นางวิไล เอกกฐิน ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
109 นางสุกัญญา หล่อประเสริฐ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
110 นายปรัชญา วงษ์พจนี ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" กรรมการศูนย์การแข่งขัน
111 นายกฤษณะ ฤทธิืเดช ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
112 นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
113 นายสมศักดิ์ งามสมกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
114 นางธัญพร เมฆสิน ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
115 นายจักรกฤษ เบญจมาหา ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
116 นายธนากร ผิวนวล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
117 นางสาวจิรนันท์ สุวรรณชัยรบ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
118 นางสาวรสริน ตัญญวงษ์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
119 นางสาวจิตราพร โลหาชีวะ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
120 นายสันติราษฎร์ เรียนงาม ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
121 นางสาวสุวรรณา แสนสุข ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
122 นางสาวอรนุช เวทย์วัฒนะ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
123 นางวรรณา ธงชัย ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
124 นางสาวชมัยพร พืชกมุทร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
125 นายอนันต์ มีพจนา ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
126 นางเพลินตา เข็มทอง ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
127 นางวิเชียร ฝักเจริญผล ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
128 นางเบญจา แพรดำ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายการเงิน
129 นางอุทัยรัตน์ ศรีอนันต์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายการเงิน
130 นายบุญธรรม ปิ่นทอง ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายการเงิน
131 นางพวงเพชร ยัญญลักษณ์ ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายการเงิน
132 นางสุดารัตน์ เนตรวิจิตร ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายการเงิน
133 นายเฉลิมศักดิ์ อ้อพูล ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายการเงิน
134 นางสาวพัสร์ศิรินณ เกิดพิทักษ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
135 นางสาวอัจฉริตา จิตสกุลชัย ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
136 นางสาวสุชาดา ปลื้มฤทัย ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
137 นายรณกร ไข่นาค ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมแข่งขัน
138 นางสุภัสสร ศิริขันธ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมแข่งขัน
139 นางพวงเพชร ยัญญลักษณ์ ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมแข่งขัน
140 นายฉัตรชัย สัตบุษ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
141 นางสาวนงนุช ขอกรดสำโรง ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
142 นางสาวสุกัญญา บุญแหยม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
143 นางสาวสาวิตรี ขวาซุย ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
144 นายทิวากร ฤทธิ์ชัย ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
145 นางสาวปราณี มีพจนา ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
146 นางสาวฮัสน๊ะฮ์ มุ่งมาตร์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
147 นายสมนึก ยังนึก ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
148 นายเฉลิมศักดิ์ อ้อพูล ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
149 นายปิยะพงษ์ เปลี่ยนศรี ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
150 นายธนวัฒน์ พินนอก ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรม
151 นางสาวเมธิญา เฟื่องศรี ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรม
152 นางสาวเรืองสิตา ศิรินนท์สกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียน และรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรม
153 นายสุริยะ พงษ์พืช ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการพยาบาล
154 นางสุวพรรณ เกียรติบำรุง ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการพยาบาล
155 นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายพยาบาล
156 นางนิจ สังข์กาศ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายพยาบาล
157 นางสาวชมัยพร พืชกมุทร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายพยาบาล
158 นางสาวสุวรรณา แสนสุข ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายพยาบาล
159 นางสาวอรนุช เวทย์วัฒนะ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายพยาบาล
160 นางวิจิตร ดัดเพชร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
161 นายเทอดศักดิ์ ยังพึ่ง ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์
162 นายวสุธา ธรรมประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์
163 ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ ม่วงกรุง ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์
164 นายฉัตรชัย สัตบุษ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
165 นายธนากร ผิวนวล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
166 นายภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจน์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
167 นางสาวชุติมา ประภัสสรพิทยา ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
168 นายยุรนันท์ อัตตะสาระ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
169 นายธารา มาบุญคง ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
170 นางสาวสิริกร กองมิตรชัย ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
171 นายปิยะพงษ์ เปลี่ยนศรี ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
172 นายวิญญ์ แสงสด ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
173 นายประโยชน์ จุลวานิช ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
174 นายวรเทพ มีวุฒิสม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายจราจร
175 ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ สุขสมโภช ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายจราจร
176 นางสายทอง ทองจัด ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายจราจร
177 นายพรเทพ บุญยกุล ึครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจราจร
178 นายสุนทร บุญเอียด ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจราจร
179 นายพงษ์พันธ์ ติยะบุตร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจราจร
180 นายภิภพ วัดกิ่ง ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร
181 นายธนวัฒน์ พินนอก ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
182 นางภัญญภา อินทรปัญญา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" ประธานกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
183 นายธนากร ผิวนวล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการตรวจทานและอนุมัติผลการแข่งขัน
184 นางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการตรวจทานและอนุมัติผลการแข่งขัน
185 นายฉัตรชัย สัตบุษ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการตรวจทานและอนุมัติผลการแข่งขัน
186 นางสุภัสสร ศิริขันธ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการตรวจทานและอนุมัติผลการแข่งขัน
187 นางสมพร กิจวิธี ครู โรงเรียนสาคลีวิทยา กรรมการตรวจทานและอนุมัติผลการแข่งขัน
188 นางสาวลำยอง อ่อนแย้ม ครู โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา กรรมการตรวจทานและอนุมัติผลการแข่งขัน
189 ว่าที่ ร.ต.พงษ์ศํกดิ์ อวยพร ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" กรรมการตรวจทานและอนุมัติผลการแข่งขัน
190 นางสาวชมัยพร พืชกมุทร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการตรวจทานและอนุมัติผลการแข่งขัน
191 นางสุดารัตน์ เนตรวิจิตร ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการตรวจทานและอนุมัติผลการแข่งขัน
192 นางอัมพร กองโชค ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
193 นางนงพงา กิจเฉลา ครู โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" กรรมการและเลขานุการการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
194 นางสาวเรืองสิตา ศิรินนท์สกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการและเลขานุการการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
195 นางพิมพลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
196 นายวสันต์ แคดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประธานกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
197 นางภัญญภา อินทรปัญญา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" ประธานกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
198 นางธัญพร เมฆสิน ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการรับเรื่องร้องเรียน
199 นางสุภัสสร ศิริขันธ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการรับเรื่องร้องเรียน
200 นายธนากร ผิวนวล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการรับเรื่องร้องเรียน
201 นางณัฎฐภัทร พิมลพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) กรรมการรับเรื่องร้องเรียน
202 นางเพ็ญภิรมย์ บุญเสริม ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการรับเรื่องร้องเรียน
203 ว่าที่ ร.ต.พงษ์ศํกดิ์ อวยพร ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" กรรมการรับเรื่องร้องเรียน
204 นางรสกร ภูมิราช ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" กรรมการรับเรื่องร้องเรียน
205 นางสาวชมัยพร พืชกมุทร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการรับเรื่องร้องเรียน
206 นายธนวัฒน์ พินนอก ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการรับเรื่องร้องเรียน
207 นางสยุมพร นาคจรูญ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการและเลขานุการรับเรื่องร้องเรียน
208 นางพวงเพชร ยัญญลักษณ์ ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการและเลขานุการรับเรื่องร้องเรียน
209 นางพัชรี ศิริเสนา ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
210 นางสาวสุนีย์ ลิ้มรสสุคนธ์ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประธานกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
211 นางพวงเพชร ยัญญลักษณ์ ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" ประธานกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
212 นางสาวทัศวรรณ์ รัมมะเพียร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
213 นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
214 นายอัศวิน ศรีบัว ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
215 นางสาวนุชนารถ ฤกษ์ธิศรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
216 นางศิริพร สันติกลาง ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
217 นางสาวสาวินี ผ่องวิถี ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
218 นางสาวปรียาภรณ์ วุฒิวัย ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
219 นางสาวมีนมัตสยา ไหมพรม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
220 นางพรรณี เกตุถาวร ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการและเลขานุการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
221 นางสุนิสา ลิมปพนาทอง ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการและเลขานุการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
222 STAFF โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]