หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-aya2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายธรรมลักษณ์ อินทรเดชโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ เกษรโอสถโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ฤกษ์ศรีรีโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสำราญ ชบาโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”กรรมการ
5. นายธีระพล พรหมเจียมโรงเรียนบางปะอินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรีย์ ทนคงโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรินทร์ สว่างอารมณ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการ
3. นางสาวธัญลักษณ์ โพธิ์ทัยโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางเกษร บุญกุศลโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
5. นางสาวสุชานาฎ โศภิษฐิกุลบางปะอินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางมัณทนา วชิรพงศ์โรงเรียนสาคลีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิจ สังข์กาศโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวอำภา จักรวาลสดใสโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กรรมการ
4. นายเอนก สาระสันต์โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวพัลลภา พันธุ์จันทร์แม้นโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นายธีระพล พูลทองโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวรโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุรินทร์ ยิ่งนึก โรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
4. นายอิทธิคุณ ถวิลไพรโรงเรียนลาดงาประชาบำรุงกรรมการ
5. นางสำเนา ทองคำโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายธีรวีร์ แพบัวโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวินี ผ่องวิถีโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”กรรมการ
3. นางสาวสุพัชชา เครือฉิมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปรียานุช การสมธรโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”กรรมการ
5. นางจิราภรณ์ กองคูณโรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางศิวิไล พิกุลทองโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร โพคณารักษ์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวปวันรัตน์ เสือวงษ์โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”กรรมการ
4. นายโยธิน นิลคชโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
5. นางสาวกัญญาพัชร หวังมั่นโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศราพร หาญยุทธกรโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤตยา เจริญเชื้อโรงเรียนอุทัยกรรมการ
3. นางบุปผา ศรีสกุลโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการ
4. นางสาวกมลชนก แจ่มจำรัสโรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
5. นายประภัสร์ เชยชมโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายสมหมาย มะลิกองโรงเรียนอุดมศีลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ดัดผดุงโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางวาสนา ผ่องชนะโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”กรรมการ
4. นางธนิดา สิลุจจยานนท์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”กรรมการ
5. นางปฐมาวดี คุ้มภัยโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางรัชนีวรรณ รื่นสุนทรโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางธีรกานต์ ขะชาตย์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวราตรี ติเพียรโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”กรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ สุขสงวนโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวปรียาภรณ์ ชูวงษ์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ทองเจริญโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”ประธานกรรมการ
2. นางชณิปภา วันอังคารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
3. นางวรรณีรัตน์ มั่นเกษวิทย์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตรโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางพิมลรัตน์ ปิ่นแสงโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางเนาวนิตย์ แสงบุญส่งโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายราม เรือนทองดีโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสำเนียง ไวยสิทธิ์โรงเรียนบางปะอินกรรมการ
4. นายไกรษร ดีขะมาตย์โรงเรียนบางบาลกรรมการ
5. นางสาวนันทิยา หมัดซันโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายจิระศักดิ์ กนกอุดมโรงเรียนบางซ้ายประธานกรรมการ
2. นางรัตนา เวรุนิตย์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
3. นางรัตติยา อารีมิตรโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
4. นายสุรินทร์ คล้ายพงษ์โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
5. นางมันทนี บุญฤทธิ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประจวบ แสนชัยโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววรเนตร พิชิตเกริกพลโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนภสินธุ์ กลิ่นบำรุงโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
4. นายกฤษฎา ประเสริฐศรีโรงเรียนลาดชะโดสามัคคีกรรมการ
5. นางพรรณี เกตุถาวรโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจิดาภา จูหว้าโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑"ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉันทนา ยัญญลักษณ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ ขาวสุกโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
4. นายสายันต์ กลั่นน้ำทิพย์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวยุวดี พันธ์สุจริตโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจงกล แสงสุกใสโรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"ประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลพันธ์ ทรายทองโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจิรินทร์ แสกระโทกโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมปอง ป้อมนาคโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เกตุแก้วโรงเรียนลาดงาประชาบำรุงกรรมการ
3. นายวรรธน จำปาทองโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางยุภา ตรีไพชยนต์ศักดิ์โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวเขมวรรณ ผิวละออโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววาธิตา ภูถวิลโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
4. นายฤทธิ์ธิชัย ภู่สำอางค์โรงเรียนบางปะอินกรรมการ
5. นางเกศราภรณ์ รักษากิจโรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางปิ่นฤทัย ศุกร์ฤกษ์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางพัชชา แก้วทองโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
3. นางสาวลัดดา เต็มตุ่มโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. นายเจษฎา ผลภาคโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา ป้อมนาคโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางปิยะดา สุภารสโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
3. นางจรินญา ใจธรรมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. นายชัชชัย ฤทธิ์อุดมโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
5. นางสาวสุนันทา เลอสวรรค์วารีโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายถนอม เอื้อสุนทรสกุลโรงเรียนบางไทรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด คำเพราะโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายหัสดินทร์ เวชการโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
4. นายวุติพงษ์ ทรัพย์ผลโรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
5. นางลัดดา ภูดินโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสมยศ หาญวีระโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา ระษารักษ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวิตรี เศรษฐกุลวดีโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ ประสารทรัพย์โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
5. นางสาวลำยอง อ่อนแย้มโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
6. นายสุรสิทธิ์ กองษาโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
7. นางสาวธนภร บุตรดีโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นางสาวจันทนา แสงสุกใสโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
9. นางพรทิพย์ เฉลียวพจน์ผักไห่"สุทธาประมุข"กรรมการ
10. นางณัฎฐภัทร พิมลพันธุ์โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์)กรรมการ
11. นางสาวกนกพร มณีเนตรโรงเรียนบางปะอินกรรมการ
12. นางสุภาภรณ์ ปิ๋วธัญญาโรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายพงษ์เฉลิมชัย จำปาศักดิ์โรงเรียนบางซ้ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน พุ่มมรินทร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวอัจฉริตา จิตสกุลชัยโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑"กรรมการ
5. นางสาวชนิดาภา ตรีเหราโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
6. นายไพโรจน์ สาระโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
7. นายศักดา มังคะรัตน์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นางสาวสุพัตรา ทรัพย์เสถียรโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
9. นางวราภรณ์ สนธิวรรธนะโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
10. นางสมพร กิจวิธีโรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการ
11. นางจิราภรณ์ สุปุณณะโรงเรียนบางบาลกรรมการ
12. นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางตันหยง อิ่มมากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางฉลอง อรรถจรูญโรงเรียนสาคลีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพรรณา ศิริวรรมรธโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนฤมล สุนทรสุขโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุแถักรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ปลื้มฤทัยโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการ
6. นางสาวชนัดดา เทียนฤกษ์โรงเรียนท่าหลวงวิยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวรวีพร ปุ่นอุดมโรงเรียนลาดงาประชาบำรุงกรรมการ
8. นางฐิติมา ศรีงามโรงเรียนบางบาลกรรมการ
9. นางนวรัตน์ พินนอกโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวพชรกมล พูลลายโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางปรานี มีวุฒิสมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ภัทร วงศ์สว่างโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ อบเชยเทศโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวศิรสา พฆันกุลโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายอิระชา นกขุนทองโรงเรียนอยุธยาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายสิทธารักษ์ เขียนศิริโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการ
7. นายนาวิน แป้นหลือโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นางสาวภัทริน มณีโชติโรงเรียนปากกรานพิทยากรรมการ
9. นางสาวสุชานาฏ มหาชนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุภาพร สมานเกียรติ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
11. นายปิยเดช พิพัฒน์เยาว์กุลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเสาวรักษ์ ชุนสนิทโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณิภา เฉลิมหมู่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางประภัสราภา จันทรวงศาโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางประภาศิริ ธรรมรักษ์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ นวมสำลีโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
6. นางสาวสุพพัต ทัดเทียมโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
7. นางสาวธัญพร อักษรกิ่งโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางลัดดา ทองมั่นโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะกมล บุญศาสตร์โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายธีระรัตน์ อุบลรัตน์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกนกรส ถมปลิกโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
5. นางสาวนิสา ตาสว่างโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
6. นายธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวกนกพร ประพฤติธรรมโรงเรียนอยุธยาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายทวิช สุวพจน์โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ตรีบุปผาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวรัตน์ หมะสันโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวฐาปนี เทียนมาศโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศิธร คนเสงี่ยมโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ โพรามาตโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยากรรมการ
7. นางสาวเสาวนีย์ บุญบำรุงโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายจักรกฤษ กราบกรานโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ อินทร์สนองโรงเรียนบางบาลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกพร เอื้อสุนทรกุลโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพีรวิชญ์ พาณิชย์วนกุลโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
5. นายธนวัฒน์ สิงห์ปลอดโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ ทองโชติโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพร ชอบทำดีโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตต์ พิพิธกุลโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางบำเพ็ญ บุญวงศ์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวแพรทิพย์ ภาควัตรโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นางเบญจวรรณ ดัดวงษ์โรงเรียนบางปะหันกรรมการ
6. นางอัจฉรา อธิคมานนท์โรงเรียนบางปะอินกรรมการ
7. นางสาวพัทธนันท์ กองอรรถโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวมณฑา ธัชประมุขโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางโสรศา จันหวาโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางประภาพร กิจพิพัฒน์โรงเรียนบางปะหันกรรมการ
4. นายปริญญา อินทราโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอัญชลี ใจดีโรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
6. นางสาวมุกดา ทรงไตรย์โรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการ
7. นายนันทวัตน์ ไวยบุญญาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสินมหัต ฝ่ายหลุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ส้มทองโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธีรรัตน์ ไตรเดชโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุเทพ โตไธสงโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
5. นายพงศธร อมตเวทินโรงเรียนอุทัยกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ สุขสมจิตโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเกษมสิน วรรธนะโรงเรียนสาคลีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย เพ็ชนีโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางนภัสวรรณ คงรื่นโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวละเอียด อมตเวทินโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นางสาวนันธิญา แก้ววิจิตรโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
6. นางสาวหยาดอัมรินทร์ ศิริขันธ์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุงโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
8. นายสมนาม ณ เชียงใหม่โรงเรียนประเทียบวิทยาทานที่ปรึกษา
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายเกษมสิน วรรธนะโรงเรียนสาคลีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธ์ คงสมฤกษ์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายเอกราช นิลพัฒน์โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นางสาวรสรินทร์ เจริญมังษาโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
5. นายเอกชัย วิลามาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
6. นายสินมหัต ฝ่ายหลุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ปรึกษา
7. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริกที่ปรึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ พินนอกโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายธีร์วรัตม์ รุจธนวิชญ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวนุชนาฎ มณีวงษ์โรงเรียนอุทัยกรรมการ
4. นายอนุพงษ์ คล้องการโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
5. นางรสา ทรัพย์เจริญไวทย์โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายธนวัฒน์ พินนอกโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอวยพร วงศ์ประดิษฐ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชลพงษ์ ทองอุดมโรงเรียนอุทัยกรรมการ
4. นางสาวสุนีย์ พาซอโรงเรียนปากกรานพิทยากรรมการ
5. นายอนุพงษ์ คล้องการโรงเรียนบางปะหันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายธนากร ผิวนวลโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายธีรการ สุขสุเสียงโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชัชพล ศิริกุลโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ ธรรมโอรสโรงเรียนบางปะอินกรรมการ
5. นายสุขุม คงดิษฐ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายธนากร ผิวนวลโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายธีรการ สุขสุเสียงโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอำนาจ มีฤกษ์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
4. นายวิชชพล ฉิมพลีนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรรมการ
5. นายสุขุม คงดิษฐ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางประคอง มีฤกษ์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพเยาว์ ไวยโรจน์โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑"กรรมการ
3. นางดวงพร เฉลยนาคโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางณัติยา แท่นมณีโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นางอัมพร กองโชคโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางดวงพร เฉลยนาคโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายมานพ เอกจริยวงศ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางณัติยา แท่นมณีโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางวรรณรัตน์ ศรศิลป์โรงเรียนอุทัยกรรมการ
5. นายฉัตรชัย สัตบุษโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. ผศ.ดวงจันทร์ สินโพธิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตราประธานกรรมการ
2. ผศ.นันทวดี วงษ์เสถียรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรากรรมการ
3. พระมหาทองสา นาถวิริโยวัดเสนาสนารามราชวรวิหารกรรมการ
4. นางสาววรรณวิษา ปั้นคุ้มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรากรรมการ
5. นางธัญพร เมฆสินโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวชมัยพร พืชกมุทรโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวศยามล ผูกมิตรโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสัญญา โพธิบัติโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ สมนึกโรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการ
5. นางนาฏนลิน จุลโมกข์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางรสกร ภูมิราชโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวสังวาล วรรณม่วงโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา แสนสุขโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจริยาภรณ์ อังศิริจินดาโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุวพรรณ เกียรติบำรุงโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอรทัย โพธิเวชกุลโรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายฉัตรชัย บุญศรีโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสุพัชรา เดชเสถียรโรงเรียนพระอินทร์ศึกษากรรมการ
5. นางนวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอรทัย โพธิเวชกุลโรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา"กรรมการ
3. นายฉัตรชัย บุญศรีโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสุพัชรา เดชเสถียรโรงเรียนพระอินทร์ศึกษากรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอรทัย โพธิเวชกุลโรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา"กรรมการ
3. นายฉัตรชัย บุญศรีโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสุพัชรา เดชเสถียรโรงเรียนพระอินทร์ศึกษากรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอรทัย โพธิเวชกุลโรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา"กรรมการ
3. นายฉัตรชัย บุญศรีโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสุพัชรา เดชเสถียรโรงเรียนพระอินทร์ศึกษากรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณ อรรถจินดาโรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. นางอาริยา เต๊ะวงค์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
5. นางจุฑามาศ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา แสงใยมณี โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณ อรรถจินดาโรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. นางอาริยา เต๊ะวงค์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
5. นางจุฑามาศ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณ อรรถจินดาโรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. นางอาริยา เต๊ะวงค์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
5. นางจุฑามาศ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา แสงใยมณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณ อรรถจินดาโรงเรียนอุทัยรองประธานกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. นางอาริยา เต๊ะวงค์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
5. นางจุฑามาศ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ชูพงษ์โรงเรียนปากกรานพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศรายุทธ เป็นแช็คโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิกรรมการ
4. นางศรีนวล ชาวนาโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
5. นายฉัตร์ชัย อรรถปักษ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอรทัย โพธิเวชกุลโรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา"กรรมการ
3. นายฉัตรชัย บุญศรีโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสุพัชรา เดชเสถียรโรงเรียนพระอินทร์ศึกษากรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสิรภพ ทองอร่ามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอรทัย โพธิเวชกุลโรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา"กรรมการ
3. นายฉัตรชัย บุญศรีโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสุพัชรา เดชเสถียรโรงเรียนพระอินทร์ศึกษากรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ชูพงษ์โรงเรียนปากกรานพิทยากรรมการ
3. นายศราวุธ เป็นแช็ค โรงเรียนอิสสลามศรีอยุธยามูลนิธิกรรมการ
4. นางศรีนวล ชาวนาโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
5. นายฉัตรชัย อรรถปักษ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุดใจ ขวัญดำโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ชูพงษ์โรงเรียนปากกรานพิทยากรรมการ
3. นายศราวุธ เป็นแช็ค โรงเรียนอิสสลามศรีอยุธยามูลนิธิกรรมการ
4. นางศรีนวล ชาวนาโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
5. นายฉัตรชัย อรรถปักษ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร ลำดวลอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลืออาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพร ลำดวลอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลืออาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์ฃอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร ลำดวลอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลืออาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพร ลำดวลอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลืออาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร ลำดวลอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลืออาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพร ลำดวลอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลืออาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร ลำดวลอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลืออาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพร ลำดวลอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลืออาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร ลำดวลอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลืออาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพร ลำดวลอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลืออาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร ลำดวลอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลืออาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพร ลำดวลอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลืออาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร ลำดวลอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลืออาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพร ลำดวลอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลืออาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร ลำดวลอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลืออาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพร บุญเหลืออาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลืออาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร ลำดวลอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลืออาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร ลำดวลอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลืออาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพร ลำดวลอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลืออาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสิทธิพร ลำดวลอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลืออาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสิทธิพร ลำดวลอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลืออาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสิทธิพร ลำดวลอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลืออาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสิทธิพร ลำดวลอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญเหลืออาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธานี ลาวัณย์ศิริผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายฉลอง ชุ่มโชคดีครูโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
3. นายวัลลภ ชุ่มโชคดีครูโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายธานี ลาวัณย์ศิริผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายฉลอง ชุ่มโชคดีครูโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
3. นายวัลลภ ชุ่มโชคดีครูโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายธานี ลาวัณย์ศิริผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายฉลอง ชุ่มโชคดีครูโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
3. นายวัลลภ ชุ่มโชคดีครูโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายธานี ลาวัณย์ศิริผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายฉลอง ชุ่มโชคดีครูโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
3. นายวัลลภ ชุ่มโชคดีครูโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชินกร เมาลิทองครูโรงเรียนอุทัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คงเจริญครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์ครูโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นายนพรัตน์ ศรศิลป์ครูโรงเรียนภภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายวสันต์ชัย จาติกานนท์ครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชินกร เมาลิทองครูโรงเรียนนครหลวง (อุดมรัชต์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คงเจริญครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์ครูโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นายนพรัตน์ ศรศิลป์ครูโรงเรียนภภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายวสันต์ชัย จาติกานนท์ครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชินกร เมาลิทองครูโรงเรียนอุทัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คงเจริญครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์ครูโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นายนพรัตน์ ศรศิลป์ครูโรงเรียนภภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายวสันต์ชัย จาติกานนท์ครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชินกร เมาลิทองครูโรงเรียนอุทัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คงเจริญครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์ครูโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นายนพรัตน์ ศรศิลป์ครูโรงเรียนภภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายวสันต์ชัย จาติกานนท์ครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชินกร เมาลิทองครูโรงเรียนอุทัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คงเจริญครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์ครูโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นายนพรัตน์ ศรศิลป์ครูโรงเรียนภภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายวสันต์ชัย จาติกานนท์ครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชินกร เมาลิทองครูโรงเรียนอุทัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คงเจริญครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายศิริรัตน์ น้อยวงศ์ครูโรงเรียนภภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นายนพรัตน์ ศรศิลป์ครูโรงเรียนภภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายวสันต์ชัย จาติกานนท์ครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชินกร เมาลิทองครูโรงเรียนอุทัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คงเจริญครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์ครูโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นายนพรัตน์ ศรศิลป์ครูโรงเรียนภภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายวสันต์ชัย จาติกานนท์ครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชินกร เมาลิทองครูโรงเรียนอุทัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คงเจริญครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์ครูโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นายนพรัตน์ ศรศิลป์ครูโรงเรียนภภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายวสันต์ชัย จาติกานนท์ครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชินกร เมาลิทองครูโรงเรียนอุทัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คงเจริญครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์ครูโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นายนพรัตน์ ศรศิลป์ครูโรงเรียนภภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายวสันต์ชัย จาติกานนท์ครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชินกร เมาลิทองครูโรงเรียนอุทัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คงเจริญครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์ครูโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นายนพรัตน์ ศรศิลป์ครูโรงเรียนภภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายวสันต์ชัย จาติกานนท์ครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชินกร เมาลิทองครูโรงเรียนอุทัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คงเจริญครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์ครูโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นายนพรัตน์ ศรศิลป์ครูโรงเรียนภภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายวสันต์ชัย จาติกานนท์ครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชินกร เมาลิทองครูโรงเรียนอุทัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คงเจริญครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์ครูโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นายนพรัตน์ ศรศิลป์ครูโรงเรียนภภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายวสันต์ชัย จาติกานนท์ครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชิน เมาลิทองครูโรงเรียนอุทัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คงเจริญครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์ครูโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นายนพรัตน์ ศรศิลป์ครูโรงเรียนภภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายวสันต์ชัย จาติกานนท์ครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชินกร เมาลิทองครูโรงเรียนอุทัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คงเจริญครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์ครูโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นายนพรัตน์ ศรศิลป์ครูโรงเรียนภภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายวสันต์ชัย จาติกานนท์ครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชินกร เมาลิทองครูโรงเรียนอุทัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คงเจริญครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์ครูโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นายนพรัตน์ ศรศิลป์ครูโรงเรียนภภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายวสันต์ชัย จาติกานนท์ครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชินกร เมาลิทองครูโรงเรียนอุทัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คงเจริญครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ น้อยวงศ์ครูโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นายนพรัตน์ ศรศิลป์ครูโรงเรียนภภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายวสันต์ชัย จาติกานนท์ครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายธานี ลาวัณย์ศิริผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ มงคลเมฆครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
3. นายฉลอง ชุ่มโชคดีครูโรงเรียนบางปะหันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ ธนทัตนันทโชติครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณชุรี ชะเอมครูโรงเรียนบางปะอินกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ พันธุ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ ธนทัตนันทโชติครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวรรณชุรี ชะเอมครูโรงเรียนบางปะอินกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ พันธุ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวรรณชุรี ชะเอมครูโรงเรียนบางปะอินประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ ธนทัตนันทโชติครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ พันธุ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ ธนทัตนันทโชติครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวรรณชุรี ชะเอมครูโรงเรียนบางปะอินกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ พันธุ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ ธนทัตนันทโชติครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวรรณชุรี ชะเอมครูโรงเรียนบางปะอินกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ พันธุ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ ธนทัตนันทโชติครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวรรณชุรี ชะเอมครูโรงเรียนบางปะอินกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ พันธุ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ ธนทัตนันทโชติครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวรรณชุรี ชะเอมครูโรงเรียนบางปะอินกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ พันธุ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ ธนทัตนันทโชติครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวรรณชุรี ชะเอมครูโรงเรียนบางปะอินกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ พันธุ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมานิต แถบทองโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสรโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย สุขเกษมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
4. นายพรพจน์ ดีวงษาโรงเรียนอุทัยกรรมการ
5. นายฉลอง บุญปกครองโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
6. นายฉัฐ รุจิเทศโรงเรียนภาชี”วิทยานุกูล”กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีไสว ทองหล่อโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
8. นางสาวสมปอง พงษ์พนัสโรงเรียนท่าเรือ”นิตยานุกูล”กรรมการ
9. นายสุรัช จิตสุรผลโรงเรียนนครหลวง”อุดมรัชต์วิทยา”กรรมการ
10. นายสุเทพ คล้ายทิมโรงเรียนบางบาลกรรมการ
11. นายปกิจ ภู่เกิดสินโรงเรียนจอมสุรางค์อุถัมภ์กรรมการ
12. นายกฤษทอง ทองศรีสะอาดโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
13. นายกรวิชญ์ เกตทะนงค์โรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
14. นายธีรศักดิ์ สังฆบุญชูโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการ
15. นายศักดา สาพิมานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
16. นายพรเทพ ตรีสิทธ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายมานิต แถบทองโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจันทร ก่ำภัคสรโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย สุขเกษมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ สังฆบุญชูโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการ
5. นายพรพจน์ ดีวงษาโรงเรียนอุทัยกรรมการ
6. นายฉลอง บุญปกครองโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
7. นายฉัฐ รุจิเทศโรงเรียนภาชี”วิทยานุกูล”กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีไสว ทองหล่อโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
9. นางสาวสมปอง พงษ์พนัสครูโรงเรียนท่าเรือ”นิตยานุกูล”กรรมการ
10. นายสุรัช จิตสุรผลโรงเรียนนครหลวง”อุดมรัชต์วิทยา”กรรมการ
11. นายสุเทพ คล้ายทิมโรงเรียนบางบาลกรรมการ
12. นายเฉลิมชาติ นาคจรูญโรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
13. นายกฤษทอง ทองศรีสะอาดโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
14. นายกรวิชญ์ เกตทะนงค์โรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
15. นายศักดา สาพิมานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
16. นายพรเทพ ตรีสิทธิ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางถวิล สมัยมากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพัชรีรัตน์ เชื้อพันธ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิมล พรรณิคมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายโยธิน นิลคชโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"กรรมการ
5. นางจิตติมา บุญเกื้อโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
6. นายปัภวี ปัถวีโรงเรียนบางปะหันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา เทียนคำโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวัลลี สายด้วงโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ ท้ายเมืองโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางดลพร โพธิ์จันทร์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอาภาภรณ์ แก้วโสภณโรงเรียนผักไห่”สุทธาประมุข”กรรมการ
6. นางจิตติมา บุญเกื้อโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาววันวิสา ชีพเป็นสุขโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา เทียนคำโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวัลลี สายด้วงโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ ท้ายเมืองโรงเรียนจอมสุรางค์อุถัมภ์กรรมการ
4. นางดลพร โพธิ์จันทร์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอาภาภรณ์ แก้วโสภณโรงเรียนผักไห่”สุทธาประมุข”กรรมการ
6. นางจิตติมา บุญเกื้อโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาววันวิสา ชีพเป็นสุขโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา กิตติวิริยะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา หมัดซันโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
3. นางสำเนา ทองคำโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นางวีณา ภู่สกุลโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการ
5. นายอเนก สาระสันต์โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์)กรรมการ
6. นายราม เรือนทองดีโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางนวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
8. นายธีรพล พูลทองโรงเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการ
9. นายอิทธิคุณ ถวิลไพรโรงเรียนลาดงาประชาบำรุงกรรมการ
10. นายวรสิน บุญสมัครโรงเรียนลาดงาประชาบำรุงกรรมการ
11. นายธีรวีย์ แพบัวโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวปทิตตา เล็กวิกรมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา กิตติวิริยะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา หมัดซันโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
3. นางสำเนา ทองคำโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นางวีณา ภู่สกุลโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการ
5. นายอเนก สาระสันต์โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์)กรรมการ
6. นายราม เรือนทองดีโรงเรียนจอมสุรางค์อุถัมภ์กรรมการ
7. นางนวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการ
8. นายธีรพล พูลทองโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการ
9. นายอิทธิคุณ ถวิลไพรโรงเรียนลาดงาประชาบำรุงกรรมการ
10. นายวรสิน บุญสมัครโรงเรียนลาดงาประชาบำรุงกรรมการ
11. นายธีรวีย์ แพบัวโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวปทิตตา เล็กวิกรมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐญาดา เอกกุลโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”ประธานกรรมการ
2. นายดาวรุ่ง หาญใจไทยโรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
3. นางสาวศรัญญา พรชัย โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ลาภสอาดพรโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
5. นายณรงค์ชัย หล่อประเสริฐโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”กรรมการ
6. นายอภิสิทธิ์ จิตติพลังศรีโรงเรียนลาดบัวหลวงกรรมการ
7. นางสาวนิภาพร แสงไพโรจน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางพรศิริ สังข์ทองโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรลดา ศรีมงคลโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนภัทร สินอำนวยผลโรงเรียนบางบาลกรรมการ
4. นางนุสรา หมุดเพ็ชร์โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”กรรมการ
5. นางจีระภา ชมชูโรงเรียนปากกรานพิทยากรรมการ
6. นางอทุมพร เกิดมงคลโรงเรียนลาดบัวหลวงกรรมการ
7. นางสาวสิรินทรา น้อยพิทักษ์โรงเรียนบางปะอินกรรมการ
8. นางสาวอรัญญา นพรัตน์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”กรรมการ
9. นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวลักษิกา มีกุศลโรงเรียนสาคลีประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติชญาน์ ถาวรสารีโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เจริญสวัสดิ์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ จิตติพลังศรีโรงเรียนลาดบัวหลวงกรรมการ
5. นางจารีรัตน์ จันทร์กลิ่นหอมโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”กรรมการ
6. นายพชรพล พลธีโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
7. นายลิขิต บุญครอบโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กรรมการ
8. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพัฒน์ สงวนงามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา ศรีจันทร์ดี โรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา เฟืองศรีโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”กรรมการ
4. นางสาวผกาสินี ภู่ระยับโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
5. นางสาวอชิรญา แสงพิทักษ์โรงเรียนวังน้อย “พนมยงค์วิทยา”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปิยณัฐ สุขสมพืชโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย วงค์สถิตย์โรงเรียนลาดบัวหลวงกรรมการ
3. นายสุวพัฒน์ สงวนงามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพงษ์พันธ์ วงษาอ่ำโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
5. นายชาติณิณฑ์ ปิติเพิ่มพูนเดชโรงเรียนสาคลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรลดา ศรีมงคลโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพิน สีน้ำเงินโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนภัทร สินอำนวยผลโรงเรียนบางบาลกรรมการ
4. นางสาวพรนภา สุขมณีโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา สิงห์สูงโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
6. นางสาวศุภลักษณ์ สัมมาชีพโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
7. นางณัษฐพร ฮีมวาต์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”กรรมการ
8. นางสาวเกื้อกูล โพธิ์ร่มเย็นโรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการ
9. นางสาวชนิดาภา สุวรรณแสโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสุวพัฒน์ สงวนงามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร เกิดมงคลโรงเรียนลาดบัวหลวงกรรมการ
3. นางสาววรรณภา เย็นมนัสโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”กรรมการ
4. นายลิขิต บุญครอบโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กรรมการ
5. นางสุภัสสร ศิริขันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ จิตติพลังศรีโรงเรียนลาดบัวหลวงประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ อุษาวิจิตร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวปิยาภรณ์ พุทธิพัฒน์โรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
4. นางสาวอภิญญพัชญ์ แหวนนาคโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวเมทินี นิชีโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวโยษิตา ลีวรรณโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางเรณู ขวัญแก้วโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
3. นายดาวรุ่ง หาญใจไทยโรงเรียนบางไทรกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์นารา เสาวนิตย์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”กรรมการ
5. นางสาวอชิรญา แสงพิทักษ์โรงเรียนวังน้อย “พนมยงค์วิทยา” กรรมการ
6. นางสาวกิ่งดาว อรรถจรูญโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายสรายุทธ หอมชูโรงเรียนอุทัยประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย วงศ์สถิตย์โรงเรียนลาดบัวหลวงกรรมการ
3. นายยุทธพิชัย เขาแก้วโรงเรียนอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชินวัจน์ สมพงษ์รัตนกุลโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”ประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ หอมชูโรงเรียนอุทัยกรรมการ
3. นางภัสสร ศิริขันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. นายทรรศิน อุษาวิจิตร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวจิตรลดา ศรีจันทร์ดีโรงเรียนบางไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิมล ถนอมนิลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์นารา เสาวนิตย์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”กรรมการ
3. นางสาวอรพินท์ สีน้ำเงินโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวรมณภัทร ลีวรรณโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมพ์นารา เสาวนิตย์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพิน สีน้ำเงินโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสรายุทธ หอมชูโรงเรียนอุทัยกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ ผดุงศิลป์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายนิรันดร์ บุญประเสริฐโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเชาวรินทร์ ดีฉายโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางตันติวรรณ แสงแก้วโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนงนุช กำแพงจันทร์โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”กรรมการ
5. นายจรัญ กรีปักษ์โรงเรียนอุทัยกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ชะนะกลางโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
7. นายชินวัจน์ สมพงษ์รัตนกุลโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”กรรมการ
8. นายสมชาย แสนยะบุตรโรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”ประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษ เบญจมหาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
3. นายบุญมี บุตรนามรักษ์โรงเรียนบวรวิทยา 2กรรมการ
4. นายพรเทพ ตรีสิทธิ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเดชาภัค ศุภอัครภัคโรงเรียนเอกอโยธยากรรมการ
6. นายชำนาญ ชวดชูโตโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรกรรมการ
7. นายปกาสิต เอี่ยวสกุลโรงเรียนป่าคาเจริญวิทยากรรมการ
8. นางสาวอภิฤดี มาลาอีโรงเรียนลาดบัวหลวงวิทยากรรมการ
9. นายฐากูร ด้วงชนะโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์กรรมการ
10. นางธารทิพย์ ศรีบูรพาภิรมย์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”ประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษ เบญจมหาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
3. นายบุญมี บุตรนามรักษ์โรงเรียนบวรวิทยา 2กรรมการ
4. นายพรเทพ ตรีสิทธิ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเดชาภัค ศุภอัครภัคโรงเรียนเอกอโยธยากรรมการ
6. นายชำนาญ ชวดชูโตโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรกรรมการ
7. นายปกาสิต เอี่ยวสกุลโรงเรียนป่าคาเจริญวิทยากรรมการ
8. นางสาวอภิฤดี มาลาอีโรงเรียนลาดบัวหลวงวิทยากรรมการ
9. นายฐากูร ด้วงชนะโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์กรรมการ
10. นางธารทิพย์ ศรีบูรพาภิรมย์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”ประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษ เบญจมหาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
3. นายบุญมี บุตรนามรักษ์โรงเรียนบวรวิทยา 2กรรมการ
4. นายพรเทพ ตรีสิทธิ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเดชาภัค ศุภอัครภัคโรงเรียนเอกอโยธยากรรมการ
6. นายชำนาญ ชวดชูโตโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรกรรมการ
7. นายปกาสิต เอี่ยวสกุลโรงเรียนป่าคาเจริญวิทยากรรมการ
8. นางสาวอภิฤดี มาลาอีโรงเรียนลาดบัวหลวงวิทยากรรมการ
9. นายฐากูร ด้วงชนะโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์กรรมการ
10. นางธารทิพย์ ศรีบูรพาภิรมย์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”ประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษ เบญจมหาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
3. นายบุญมี บุตรนามรักษ์โรงเรียนบวรวิทยา 2กรรมการ
4. นายพรเทพ ตรีสิทธิ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเดชาภัค ศุภอัครภัคโรงเรียนเอกอโยธยากรรมการ
6. นายชำนาญ ชวดชูโตโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรกรรมการ
7. นายปกาสิต เอี่ยวสกุลโรงเรียนป่าคาเจริญวิทยากรรมการ
8. นางสาวอภิฤดี มาลาอีโรงเรียนลาดบัวหลวงวิทยากรรมการ
9. นายฐากูร ด้วงชนะโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์กรรมการ
10. นางธารทิพย์ ศรีบูรพาภิรมย์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”ประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษ เบญจมหาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
3. นายบุญมี บุตรนามรักษ์โรงเรียนบวรวิทยา 2กรรมการ
4. นายพรเทพ ตรีสิทธิ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเดชาภัค ศุภอัครภัคโรงเรียนเอกอโยธยากรรมการ
6. นายชำนาญ ชวดชูโตโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรกรรมการ
7. นายปกาสิต เอี่ยวสกุลโรงเรียนป่าคาเจริญวิทยากรรมการ
8. นางสาวอภิฤดี มาลาอีโรงเรียนลาดบัวหลวงวิทยากรรมการ
9. นายฐากูร ด้วงชนะโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์กรรมการ
10. นางธารทิพย์ ศรีบูรพาภิรมย์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”ประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษ เบญจมหาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
3. นายบุญมี บุตรนามรักษ์โรงเรียนบวรวิทยา 2กรรมการ
4. นายพรเทพ ตรีสิทธิ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเดชาภัค ศุภอัครภัคโรงเรียนเอกอโยธยากรรมการ
6. นายชำนาญ ชวดชูโตโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร กรรมการ
7. นายปกาสิต เอี่ยวสกุลโรงเรียนป่าคาเจริญวิทยากรรมการ
8. นางสาวอภิฤดี มาลาอีโรงเรียนลาดบัวหลวงวิทยากรรมการ
9. นายฐากูร ด้วงชนะโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์กรรมการ
10. นางธารทิพย์ ศรีบูรพาภิรมย์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”กรรมการ
2. นายจักรกฤษ เบญจมหาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
3. นายบุญมี บุตรนามรักษ์โรงเรียนบวรวิทยา 2กรรมการ
4. นายพรเทพ ตรีสิทธิ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเดชาภัค ศุภอัครภัค โรงเรียนเอกอโยธยากรรมการ
6. นายชำนาญ ชวดชูโตโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรกรรมการ
7. นายปกาสิต เอี่ยวสกุลโรงเรียนป่าคาเจริญวิทยากรรมการ
8. นางสาวอภิฤดี มาลาอีโรงเรียนลาดบัวหลวงวิทยากรรมการ
9. นายฐากูร ด้วงชนะโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์กรรมการ
10. นางธารทิพย์ ศรีบูรพาภิรมย์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”ประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษ เบญจมหาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
3. นายบุญมี บุตรนามรักษ์โรงเรียนบวรวิทยา 2กรรมการ
4. นายพรเทพ ตรีสิทธิ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเดชาภัค ศุภอัครภัคโรงเรียนเอกอโยธยากรรมการ
6. นายชำนาญ ชวดชูโตโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรกรรมการ
7. นายปกาสิต เอี่ยวสกุลโรงเรียนป่าคาเจริญวิทยากรรมการ
8. นางสาวอภิฤดี มาลาอีโรงเรียนลาดบัวหลวงวิทยากรรมการ
9. นายฐากูร ด้วงชนะโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์กรรมการ
10. นางธารทิพย์ ศรีบูรพาภิรมย์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสถาพร สันติกลางโรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร ชิตเกษรโรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
3. นางสาวอารมณ์ เหล่าศิริวัฒนาโรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการ
4. นายศุภกร การสมบัติโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายชวลิต บุญมีโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสถาพร สันติกลางโรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร ชิตเกษรโรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
3. นางสาวอารมณ์ เหล่าศิริวัฒนาโรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการ
4. นายศุภกร การสมบัติโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายชวลิต บุญมีโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลย มุ่งเจริญโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร เหมือนประสาทโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
3. นางสุกัลยา คำพึ่งอุ่นโรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
4. นางเกวลิน ณิชธนิกปีติโรงเรียนลาดชะโดสามัคคีกรรมการ
5. นายพรประสิทธิ์ จาตุวรรณ์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลย มุ่งเจริญโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร เหมือนประสาทโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
3. นางสุกัลยา คำพึ่งอุ่นโรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
4. นางเกวลิน ณิชธนิกปีติโรงเรียนลาดชะโดสามัคคีกรรมการ
5. นายพรประสิทธิ์ จาตุวรรณ์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายจิณณพัต ปั้นดีโรงเรียนบางบาลประธานกรรมการ
2. นางวรรณา สาระกูลโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยากรรมการ
3. นางบุปผา ฉัตรทองโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริลักษ์ โลหิตไทยโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางนฤมล กิจสมพงษ์โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายจิณณพัต ปั้นดีโรงเรียนบางบาลประธานกรรมการ
2. นางวรรณา สาระกูลโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยากรรมการ
3. นางบุปผา ฉัตรทองโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริลักษ์ โลหิตไทยโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางนฤมล กิจสมพงษ์โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญทิพย์ อวยพรโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสุชีพ เสือจำศิลป์โรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา จันทร์แสงโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
4. นางทันทิวา รวบรวมโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
5. ดร.สมบัติ สุขสมบูรณ์โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญทิพย์ อวยพรโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสุชีพ เสือจำศิลป์โรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา จันทร์แสงโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
4. นางทันทิวา รวบรวมโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
5. ดร.สมบัติ สุขสมบูรณ์โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ภิญญะวรรณโรงเรียนบางซ้ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประทีป แสงบุญส่งโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ฝักเจริญผลโรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"กรรมการ
4. นายวิเชษฐ ค้าสุวรรณโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเชิดศักดิ์ ขำวิจิตรโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
6. นายปรีชา ไวยทิพย์โรงเรียนบางปะอินกรรมการ
7. นายสายันต์ ขันธนิยมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย ภิญญะวรรณโรงเรียนบางซ้ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประทีป แสงบุญส่งโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ฝักเจริญผลโรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"กรรมการ
4. นายวิเชษฐ ค้าสุวรรณโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเชิดศักดิ์ ขำวิจิตรโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
6. นายปรีชา ไวยทิพย์โรงเรียนบางปะอินกรรมการ
7. นายสายันต์ ขันธนิยมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางณ รังษี บุญคงโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภารดี หลาบงามโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ดัดวงษ์โรงเรียนบางปะหันกรรมการ
4. นางสาวรุ้งกาญจน์ กลิ่นจันทร์โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา"กรรมการ
5. นางสาวอริยา กันทะวงค์โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์1"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางณ รังษี บุญคงโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวดี หลาบงามโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ดัดวงษ์โรงเรียนบางปะหันกรรมการ
4. นางสาวรุ้งกาญจน์ กลิ่นจันทร์โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา"กรรมการ
5. นางสาวอาริยา กันทะวงศ์โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี กลิ่นชื่นโรงเรียนบางปะอิน ประธานกรรมการ
2. นางปิติพร ธรรมวิชาโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
3. นางสายฝน พานทองโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. นางละออง กุศลส่งโรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
5. นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุลโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี กลิ่นชื่นโรงเรียนบางปะอิน ประธานกรรมการ
2. นางปิติพร ธรรมวิชาโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
3. นางสายฝน พานทองโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. นางละออง กุศลส่งโรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
5. นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุลโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจันทนา สิทธิรุ่งเรืองโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวิเชียร ฝักเจริญผลโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการ
3. นางยุพา ซื่อสัตย์โรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
4. นางทิพย์วิภา สุวรรณหงษ์โรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
5. นางวราภรณ์ ค้าสุวรรณโรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางจันทนา สิทธิรุ่งเรืองโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวิเชียร ฝักเจริญผลโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการ
3. นางยุพา ซื่อสัตย์โรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
4. นางทิพย์วิภา สุวรรณหงษ์โรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
5. นางวราภรณ์ ค้าสุวรรณโรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ มีสมสิบโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวชลลดา ต้นสนโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
3. นางสาวนวลลักษณ์ สายด้วงโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธื์"กรรมการ
4. นางชุติกาญจน์ ไหลกูลโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุมาลี รุ่งโรจน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ มีสมสิบโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวชลลดา ต้นสนโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
3. นางสาวนวลลักษณ์ สายด้วงโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธื์"กรรมการ
4. นางชุติกาญจน์ ไหลกูลโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุมาลี รุ่งโรจน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางผจงมาศ คล้ายเพชรโรงเรียนลาดชะโดสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ กาญจนสมพงษ์โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญาพัชร หวังมั่นโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
4. นางสาวสุรีย์พร ศรพรมโรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
5. นางรัตนา จิตระตรีโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางผจงมาศ คล้ายเพชรโรงเรียนลาดชะโดสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ กาญจนสมพงษ์โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญาพัชร หวังมั่นโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
4. นางสาวสุรีย์พร ศรพรมโรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
5. นางรัตนา จิตระตรีโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางณัฐธยาน์ สุวรรณวงษ์โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ จ้อยชาวนาโรงเรียนศึกษาพิเศษพระนครศรีอยุธยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธีราพร แสงบุญส่งโรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นายฉัตรชัย บุญศรีโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นางสาวธนักษร สืบสายโรงเรียนอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางณัฐธยาน์ สุวรรณวงษ์โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ จ้อยชาวนาโรงเรียนศึกษาพิเศษพระนครศรีอยุธยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธีราพร แสงบุญส่งโรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นายฉัตรชัย บุญศรีโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นางสาวธนักษร สืบสายโรงเรียนอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางณัฐธยาน์ สุวรรณวงษ์โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ จ้อยชาวนาโรงเรียนศึกษาพิเศษพระนครศรีอยุธยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธีราพร แสงบุญส่งโรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
4. นายฉัตรชัย บุญศรีโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นางสาวธนักษร สืบสายโรงเรียนอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ศรีสังข์โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางรุ้งรัตน์ ชำนิปั้นโรงเรียนลาดชะโดสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางพจนา ฉ่ำเฉลิมโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวบุศยา รวมดอนโรงเรียนศึกษาพิเศษพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. นางมะลิ แสงสุขโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ศรีสังข์โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
2. นางรุ้งรัตน์ ชำนิปั้นโรงเรียนลาดชะโดสามัคคีกรรมการ
3. นางพจนา ฉ่ำเฉลิมโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวบุศยา รวมดอนโรงเรียนศึกษาพิเศษพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. นางมะลิ แสงสุขโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศุภลักษณ์ สัมมาชีพโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ ว่องธัญญากรณ์โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย พึ่งพักดีโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวจตุพร ปันโญใหญ่โรงเรียนศึกษาพิเศษพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. นางสาวสิริพร โทอึ้นโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศุภลักษณ์ สัมมาชีพโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ ว่องธัญญากรณ์โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย พึ่งพักดีโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวจตุพร ปันโญใหญ่โรงเรียนศึกษาพิเศษพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. นางสาวสิริพร โทอึ้นโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศุภลักษณ์ สัมมาชีพโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ ว่องธัญญากรณ์โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย พึ่งพักดีโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวจตุุพร ปันโญใหญ่โรงเรียนศึกษาพิเศษพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. นางสาวสิริพร โทอึ้นโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]