รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายธาราวรรษ  สังข์ป่า
 
1. นายณัฐวุฒิ  ฤกษ์ศรีรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 1. นางสาวอัญชลิตา  จันตรีสุคนธ์
 
1. นายธีระพล  พูลทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  สีดำ
 
1. นางสาวพัลลภา  พันธุ์จันทร์แม้น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 1. นางสาวนิชมน  วันเอลาะ
 
1. นางอารี  เลาะวิถี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายปฏิมากร  รองภักดิ์
 
1. นายธีรวีร์  แพบัว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวกันติชา  กอจรูญโรจน์
 
1. นางศิวิไล  พิกุลทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุปรียา  เอนอ่อน
 
1. นางปฐมาวดี  คุ้มภัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายพิพัฒน์พล  มั่นเขตวิทย์
 
1. นางอารี  การสมธร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงดวงกมล  แจ้งสว่าง
2. เด็กชายธนาวิน  อธิลาภ
3. เด็กหญิงพัดชา  กันยา
 
1. นางวรรณีรัตน์  มั่นเกษวิทย์
2. นางธีรกานต์  ขะชาตย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญาพร  ตั้งอารมณ์
2. นางสาวสุพิชญา  ศรีโคตร
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เปี่ยมชูชาติ
 
1. นางรัชนีวรรณ  รื่นสุนทร
2. นางสาวแสงสุรี  วาดวิจิตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวิภาดา  มอญเกิดแก้ว
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สงวนตระกูล
 
1. นางมันทนี  บุญฤทธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวปัณณพร  จุ้ยสาย
2. นายรัตนชัย  พรรณสาร
 
1. นางมันทนี  บุญฤทธิ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายภาสวุฒิ  พูนศรีไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวฮัสน๊ะส์  มุ่งมาตร์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายอภิมงคล  ก้อนทอง
 
1. นายประจวบ  แสนชัย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิชญ์นรี  หลักกรด
2. เด็กหญิงสุจิรา  เพ็งหมื่น
3. เด็กหญิงเพลงภัสสร  ผ่องสิริ
 
1. นางสาวพิไลพร  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวกาญจนา  กลับเป็นสุข
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจิระนันท์  ก่ำภัคสร
2. นางสาวนิธินารถ  อารีย์
3. นางสาวเมษยากร  เกิดกล้า
 
1. นางสาวยุวดี  พันธุ์สุจริต
2. นางสาววิมลพันธ์  ทรายทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์  ศุภรัตน์
2. เด็กหญิงอารยา  สมงาม
3. เด็กชายเพชรายุทธ  ซื่อสัตย์
 
1. นางศรศมน  มรุตัณฑ์
2. นางสาวฮัสน๊ะส์  มุ่งมาตร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวทีปกา  พูลทวี
2. นางสาวรวิสรา  บัวใหญ่
3. นางสาวสิริกร  ขาวบริสุทธิ์
 
1. นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์
2. นายวรรธน  จำปาทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปนัญชยา  หาฤกษ์ดี
2. เด็กหญิงเปรมนิกา  รักษ์ยั่งยืนกุล
 
1. นางจรินญา  ใจธรรม
2. นางสาวลัดดา  เต็มตุ่ม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นายจิณณะณัฏฐ์  มณฑาทิพย์
2. นายติณห์   แซ่หลี
 
1. นางลัดดา  ภูดิน
2. นางสมร  รื่นกมล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  มหาราช
 
1. นางสาววรรษมล  สีเหนี่ยง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวสาวิตรี  ศิริเลิศ
 
1. นางสาวปาณิสรา  ระษารักษ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  อาจศรี
2. เด็กหญิงปวีร์รัฐ  แป้นสวน
3. เด็กหญิงเมธาพร  ธรรมรัตน์
 
1. นางสุรีพร  วิทยาวราพงศ์
2. นางตันหยง  อิ่มมาก
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวกมลวรรณ  ฉัตรแสงโชติไกร
2. นางสาวนิรัชชา  ดอกไม้พุ่ม
3. นายพชร  จตุรกูล
 
1. นางสุธาสินี  เนคมานุรักษ์
2. นายปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์กุล
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชญาดา  กิจเจริญบำรุงลาภ
2. เด็กหญิงชวิศา  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงธีร์ธิดา  ขอกิตติไพบูลย์
 
1. นางประภัสราภา  จันทรวงศา
2. นางโสรญา  จันหวา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจิดาภา  ชูพงษ์
2. นางสาวชนากานต์  สมหวัง
3. นางสาวณัชริตา  ปิตะบุตร
 
1. นางสาวเพ็ญลภา  บุญวงษ์
2. นายธีระรัตน์  อุบลรัตน์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กหญิงธัญชนก  รอดสกุล
2. เด็กหญิงอุรชา  พ่วงเพ็ชร
3. เด็กหญิงเบญจภรณ์  พันธ์มี
 
1. นางสาวกนกพร  เอื้อสุนทรสกุล
2. นางสาวนัฐชานันท์  เครืออนุกูล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาววิภาวี  สุขชูศรี
2. นางสาวสิริยากร  บุญสิทธิ์
3. นางสาวอรอนงค์  กันทะวัง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ทองโชติ
2. นางสาวธัญพร  อักษรกิ่ง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงญาณิศา   ไพศาลวรเกียรติ
2. เด็กหญิงอชิรญา  เขียวมณี
3. เด็กหญิงเขมจิรา  วันทอง
 
1. ดร.ณัฐมน  สุชัยรัตน์
2. นายสรรพสิทธิ์  โกศล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวพรชนก  ภัทรโกศล
2. นายวรากร  วัฒนกาล
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ฉิมพลี
 
1. นายสรรพสิทธิ์  โกศล
2. นางณัฐมน   สุชัยรัตน์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พูลสวัสดิ์
2. นายภานุพงษ์  เข็มอนุสุข
 
1. นางสาวพัทธนันท์  กองอรรถ
2. นายเอกชัย  วิลามาศ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายวรวัชร  ไล้เลิศ
2. นายวีรภัทร  โค้ววารินทร์
 
1. นางสาวมณฑา  ธัชประมุข
2. ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์  ม่วงกรุง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนาภัทร  จันทรวงษา
2. เด็กชายนพวิทย์  สร้อยเสริมศิริ
 
1. นายธวัชชัย  เพ็ชนี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤติน  มณีชาติ
2. เด็กชายอติวิชญ์  เกิดจินดา
 
1. นางพรพิมล  ส้มทอง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายพิธิวัฒน์  มูลสาร
2. นายพีรพล  ส้มทอง
3. นายสิรวิชช์  สังข์ทอง
 
1. นางพรพิมล  ส้มทอง
2. นายอนุพงษ์  สุขสมจิตร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติชัย  ชาลีนพ
2. เด็กชายปรมินทร์  รุ่งเรือง
3. เด็กชายวัชรินทร์  เที่ยงธรรม
4. เด็กชายอภิวัฒน์  สุขขีวุฒิ
5. เด็กชายไกรสุข  พานิชศิริภา
 
1. นายธนวัฒน์  พินนอก
2. นางสาวทัศวรรณ์  รัมมะเพียร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายนิจิโรจน์  ทำมืด
2. นางสาวบุษยา  เอกอนงค์
3. นางสาวพรพิมล  บุญอยู่
4. นางสาวศิริพร  นิลภพ
5. นายเชิดศักดิ์  คำไล้
 
1. นายธนวัฒน์  พินนอก
2. นางสาวมีนมัตสยา  ไหมพรม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นางสาวจิลมิกา  โพธิ์ทอง
2. นางสาวนัฐชานันท์  น้อยพิทักษ์
3. นางสาววรรนิสา  รุ้งกสัตรา
4. นายวรวิทย์  วงษ์ศรีเมือง
5. นายศุภโชค  อดุลยรัตนพันธุ์
 
1. นายธนากร  ผิวนวล
2. นายนันทมิตร  สุภสิงห์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กชายปกรณ์  ตั้งประพฤติดี
2. เด็กหญิงสมาพร  มนต์ฤาษี
 
1. นางณัติยา  แท่นมณี
2. นายสัญชัย  กรอบมุข
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายสุทิวัส  สีดี
2. นางสาวอารีย์  มีบุญยกิจ
 
1. นายฉัตรชัย  สัตบุษ
2. นางอัมพร  กองโชค
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงชนิตรา  เสือเปรียว
3. เด็กหญิงณัฐวดี  หมอขวัญ
4. เด็กหญิงธนพร  มีพร้อม
5. เด็กหญิงธัญชนก  อิ่มแล่ม
6. เด็กหญิงปรางทิพย์  สายสินธุ์
7. เด็กหญิงพิมพ์ปภัสสร  ภู่สวัสดิ์
8. เด็กหญิงวริศรา  นุสติ
9. เด็กหญิงสุขทิษา  วีระพงษ์
10. เด็กหญิงสุภชา  ทับทิมทอง
 
1. นางนงรัฐ   จิตรโอฬาร
2. นางสาวนภัทรชนก  กุลเจริญ
3. นางสาวพนิดา  ช้างศิริ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุมินตรา  ขาวดี
 
1. นางจุฑามาศ  ทองอร่าม
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายปฏิพัทธ์  ทนงจิตต์
 
1. นายสิรภพ  ทองอร่าม
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบุญญาพร  บุญเตียม
 
1. นางจุฑามาศ  ทองอร่าม
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวระพีพรรณ  สำลี
 
1. นางรจนา  ภู่เงิน
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอภัษรา  ชำนาญ
 
1. นางสาวสาลินี  เพ็งอุดม
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายสหัสวรรษ  จำปาทอง
 
1. นางจุฑามาศ  ทองอร่าม
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายชัชภพ  น้อยผล
 
1. นางสาวสาลินี  เพ็งอุดม
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. นายสรวิศ  อรัญทอง
 
1. นายสุดใจ  ขวัญดำ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ตรีเกษม
2. เด็กหญิงสุจิตรา  มั่นแสง
 
1. นายสุดใจ  ขวัญดำ
2. นางสาวอมรรัตน์  โพรามาต
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายวีระชัย  ไวยทิ
 
1. นายฉัตร์ชัย  อรรถปักษ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 1. นายพิทยา  พรมสิงห์
 
1. นางรจนา  ภู่เงิน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. เด็กชายชัยรัตน์  โพธิเล
2. เด็กชายวัฒนะ  ศรีอ่อน
3. เด็กชายศรายุทธ  ม่วงไม้
 
1. นายสุดใจ  ขวัญดำ
2. นางจิราภรณ์  ละอองศรี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  บุญสง่า
2. นายวิศรุต  มหาชัย
3. นายสุริยา  ม่วงไม้
 
1. นายสุดใจ  ขวัญดำ
2. นางจิราภรณ์  ละอองศรี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิพาดา  แดงประดับ
 
1. นางสุดารัตน์  เทศเวทินากร
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายเมฆพงษ์  พงษ์เกิดลาภ
 
1. นางสาวพัสร์ศิริณ  เกิดพิทักษ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายธนกร   เกิดทรัพย์
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายณัฐพล   ชินประหัตฐ์
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  คมนัย
 
1. นายคงศักดิ์  สุขอุดม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายวีรภัทร   ตุ้มอ่อน
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายวัชระ  นิลศิริ
 
1. นายคงศักดิ์  สุขอุดม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวธัญญาเรศ   งามสมโสด
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนพร   พลศักดิ์
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวอาทิตยา   นพยอด
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธารฟ้า   อุดบัววงค์
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวเจนนิสา  มีโชคดี
 
1. นางสุดารัตน์  เทศเวทินากร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวจีรพร   พุฒิเพ็ญ
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายชุติพงศ์   ส่วนบุญ
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายปุระชัย   คำดี
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายวราวุฒิ   ทองชันสุก
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมัยกุล
 
1. นางสุดารัตน์  เทศเวทินากร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายชัชชานนท์   อุ่นเจริญ
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายปัญชยุต   เครือหมู
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติมา   รัชชุรัตน
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวกาญจนา   เอกจิตร
2. นายชัชชานนท์   อุ่นเจริญ
3. นายชุติพงศ์   ส่วนบุญ
4. นางสาวฐิติมา   รัชชุรัตน
5. นายนัฐพล   อนันตริยกุล
6. นายวราวุฒิ   ทองชันสุก
7. นายวัฒนา   พรรณโภชน์
8. นางสาวหทัยชนก   มาอำพร
9. นางสาวอัจฉราพรรณ   กลับไทย
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
2. นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์
3. นายบุญธนา   จำพรต
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   พิมพา
2. เด็กชายทัตพงศ์   เขียววิมล
3. เด็กชายธนกร   เกิดทรัพย์
4. เด็กหญิงธัทรพร   บำเพ็ญบุญ
5. นางสาวนงลักษณ์   บุญยืน
6. เด็กชายปรมินทร์   ภิญมิตร
7. นายปัญชยุต   เครือหมู
8. นายภานุมน   มีนิล
9. นายภูผา   สะแกคุ้ม
10. นายภูมิพัฒน์   จันทร์อ่อน
11. เด็กชายวรวิทย์   พงษ์ภมร
12. เด็กชายสรกัณ   ดวงทวีป
13. นายสรวิชญ์   มุสิการุณ
14. นางสาวสริตา   อุดบัววงค์
15. เด็กชายอรรถสิทธิ์   บัววิจิตร์
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
2. นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์
3. นายบุญธนา   จำพรต
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายชัชชานนท์   อุ่นเจริญ
2. นางสาวฐิติมา   รัชชุรัตน
3. นายณัฐพล   ชินประหัษฐ์
4. นายธนวัฒน์ทศพร   จันทร์อ่อน
5. นางสาวธัญญาเรศ   งามสมโสด
6. เด็กชายปภังกร   จำนงบุญ
7. นางสาวปวีณา   บุตกร
8. นายพงศกร   ใจเที่ยง
9. เด็กชายพิชทยาธร   วันดี
10. นายภูวเดช   ปั้นแพทย์
11. นายวัฒนา   พรรณโภชน์
12. เด็กชายสิทธินันท์   แจ้งใจ
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
2. นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์
3. นายบุญธนา   จำพรต
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐกิตต์  พุ่มวิเศษ
2. เด็กชายปฏิมากร  รองภักดิ์
3. เด็กหญิงพรวรินทร์  สุวรรณโอสถ
4. เด็กชายพุฒิธร  อยู่ยง
5. เด็กชายอนุพงศ์  ไทยประยูร
6. เด็กชายอนุศิษฐ์  บุญประเสริฐ
 
1. นายสิรภพ  ทองอร่าม
2. นายศักดา  สาพิมาน
3. นางจุฑามาศ  ทองอร่าม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายชนกานต์  แก้วสว่าง
2. นายณัฐดนัย  ศรีธัญญา
3. นายณัฐภูมิ  ปลื้มพันธ์
4. นายธนวันต์  จิตสกุลชัย
5. นายนาสหัสวรรษ  ทิลนิล
6. นางสาวปริยากร  ภู่ตัน
 
1. นายสิรภพ  ทองอร่าม
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดา  สาพิมาน
3. นางจุฑามาศ  ทองอร่าม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  นิติสาพร
2. เด็กหญิงจิตาภา  พึ่งพันธ์
3. เด็กชายณัฐกร  กาญจนรัตน
4. เด็กชายณัฐพล  ชำนาญนาค
5. เด็กหญิงทานิชา  มงคลจักรวาฬ
6. เด็กชายธรีภัทร์  ยงถาวร
7. เด็กหญิงนันทกาน  อินสด
8. นางสาวนุชนาถ  ดอนน้อย
9. นางสาวปณัฐดา   กล่อมฤทธิ์
10. นางสาวปัทมาพร  ผ่องนพพา
11. นางสาวพัชราภา  ชูสุข
12. เด็กชายภัครพงษ์  พวงพุ่ม
13. เด็กหญิงระพีพัฒน์  เมืองใจ
14. นายรัฐสิทธิ์  คล้ายสอน
15. นางสาวรุ่งอรุณ  น้อยวงษ์
16. นางสาวรุ่งอรุณ  บรรยง
17. นางสาววนิญญา  สังข์ประไพ
18. นางสาววราพร  ภาคเดช
19. เด็กชายศรายุทธ  บ่อสุวรรณ
20. นางสาวศิโรรัตน์  นิลสนธิ
21. นางสาวสภาวดี  พระนรินทร์
22. เด็กหญิงสภาวิดา  ศิริโยธา
23. นางสาวสมิตา  สุพลา
24. นางสาวสายชล  เชื่อม่วง
25. นางสาวสิธินี  ใจตรงกล้า
26. นางสาวสุชาวดี  การสมบัติ
27. เด็กหญิงสุธาธาร  สร้อยเรืองศรี
28. เด็กหญิงสุธิดา  พลอยหวังบุญ
29. นางสาวสุพรรษา  นาน้ำเที่ยง
30. เด็กหญิงสุภัสสรา  หอมสุวรรณ์
31. เด็กหญิงสุภารัตน์  คชวิเธียร
32. เด็กชายสุรวิชญ  อินทรนัส
33. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีโพธิ์ทอง
34. นางสาวอัจฉรา  ธรรมา
35. เด็กหญิงอารี  แก้วมีสี
36. นางสาวอุมาพร  รื่นแสงสี
37. เด็กหญิงเกสลดา  นวลคำ
38. นายเหมันต์  อินคำ
 
1. นายตรัสสา  ชุมพร
2. นายอานนท์  เทพวงศ์
3. นางสาวไพลิน  สังกาส
4. นายสุกฤษฏ์  บำรุงรัตน์
5. นางสาวนุสสรา  กระจ่างโชติ
6. นางสาวพรทิพย์  ทองไพบูลย์
7. นายอนุวัฒน์  กรพรม
8. นายรัฐนนท์  ไวยธิรา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายคมสัน  สุมานิก
2. เด็กชายจิรสิน  มังกะโรทัย
3. เด็กชายชยนนท์  เต็งเจริญ
4. นายฐาปกรณ์  แต่งรุ่ง
5. นางสาวณัฏฐ์กฤตา  จิตภักดี
6. เด็กชายณัฐนันท์  ขาวฉ่อง
7. นางสาวณัฐพร  นาคปล้อง
8. นายณัฐพล  อินทรศุภมาตย์
9. นางสาวณิชากร  แพงเจริญ
10. เด็กหญิงณิชากานต์  ศิริมงคล
11. เด็กชายธนกร  ทองนพ
12. นายธนพล  ยิ่้มพักตร์
13. เด็กชายธนาคาร  มากสิน
14. เด็กหญิงธัญวรัตม์  หลักแก้ว
15. นางสาวนรีพร  โพธิพล
16. นางสาวนวพรรษ  เพิ่มเพียรสิน
17. เด็กชายนันทวัฒน์  สุขชูศรี
18. นายปฏิพล  เฟื่องละออง
19. เด็กชายปฏิภาณ  สกุลณี
20. นางสาวปณิตา  สนธิสวัสดิ์
21. นางสาวปรายฟ้า  รอดเกตุ
22. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยมงคล
23. นายพิจิตร  เจริญไทย
24. นายพีรธัส  สง่าแสง
25. นางสาวพุทธิดา  บุญเวทย์
26. นางสาวภูวเรศน์  ศรีเพชร
27. เด็กชายรชานนท์  ไพรสมพงษ์
28. เด็กหญิงวรรณกาญจน์  ชูสาลี
29. นางสาววรรณวลี  ไวยวัฒน์
30. เด็กชายวีรพงศ์  วรรณาคา
31. เด็กชายศิรทรรศณ์  ภิรมย์
32. นายศุภวัฒน์  ธูปสุวรรณ์
33. นางสาวสุกัญญา  วงศ์กำพุธ
34. นางสาวสุชาพณินทร์  ยืนยงค์
35. นายสุพลวงษ์  งามขำ
36. นางสาวหนึ่งธิดา  หงษ์วิจิตร
37. นายอดิเทพ  มีชัย
38. นายอรุณ  เปรื่องปัญญา
39. เด็กหญิงอาภัสรา  ธรรมกมล
40. นางสาวเบญญาภา  สันรัมย์
 
1. นายชูชาติ  มงคลเมฆ
2. นางสาวพัสร์ศิริณ  เกิดพิทักษ์
3. นายพงศ์ศรัณย์  ยศศักดิ์
4. นายวิชญ  รวมประพันธ์
5. นางธัญพร  เมฆสิน
6. นายฉัตรชัย  ประไพพงษ์
7. นางสาวสุกัญญา  ตรีพัฒน์
8. นายเทอดศักดิ์  ยังพึ่ง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. เด็กชายสรสิช  สุขเกษม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริรัตน์  น้อยวงศ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัย 1. นายณัฐพงษ์  ดีนารายณ์
 
1. นายชินกร  เมาลิทอง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กหญิงสุรัญญา  แสงประไพ
 
1. นายฉลอง  ชุ่มโชคดี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. นางสาวสุนิตา  กลิ่นประเสริฐ
 
1. นางจีรวรรณ  สุขมังสา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัย 1. นายกฤษดากรณ์  สีสัน
 
1. นายชินกร  เมาลิทอง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  ยิ้มละม้าย
 
1. นายสมเกียรติ  เรียบร้อย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวกิตติกา  รักษาซื่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติพงศ์  เกษียรสมุทร
 
1. นายสมเกียรติ  วิเชียรวิลาวัณย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัย 1. นายกฤษดากรณ์  สีสัน
 
1. นายชินกร  เมาลิทอง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 1. เด็กหญิงศิฏา  กายเพ็ชร์
 
1. นางอรทัย  โพธิเวชกุล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวทัศสุระดา  ศรีจันทะ
 
1. นายสมเกียรติ  วิเชียรวิลาวัณย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐฤทัย  แป้นเมือง
 
1. นายพีรวัส  ปั้นทองคำ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวธัญญพรรษ  ศุภกรรม
 
1. นางสุดารัตน์  เทศเวทินากร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายชญา  ไชยมงคล
2. นายชัยทัศน์  วงษ์สุวรรณ
3. นายญานวัฒน์  คงสมปราชญ์
4. นายณัชนนท์  แสดงฤทธิ์
5. นางสาวณัฏฐ์ฌลา  ผิวนวล
6. เด็กชายนพคุณ  รัมมะสังข์
7. นายปรันตวัฒน์  มารวิชัย
8. นายพรเทพ  มานะชีพ
9. นางสาวหัทยา  หมดภัย
10. นางสาวเมธาวี  เบ็ญชา
 
1. นายสมเกียรติ  วิเชียรวิลาวัณย์
2. นายสิรภพ  ทองอร่าม
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กชายจีรยุทธ  รัตนวิชัย
2. เด็กชายชัชชัย  ศรีอ่อน
3. เด็กชายธนพล  เรืองณรงค์
4. เด็กหญิงนภสสร  แพรดำ
5. เด็กชายนราธิป  สิงห์เถื่อน
6. เด็กหญิงรดา  กาแก้ว
7. เด็กหญิงรสิตา  อยู่เจริญ
8. เด็กหญิงศลิณี  วาระกิจ
9. เด็กหญิงสโรชา  สินมั่น
10. เด็กชายเอกลักษณ์  สุมานิตย์
 
1. นางจีรวรรณ  สุขมังสา
2. นางสาวศุภลักษณ์  สัมมาชีพ
3. นายกิตติศักดิ์  สิทธิสนธิ์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นายกฤษธิราช  เดชะฤกษ์
2. นางสาวฐิติชญา  พงษ์ภมร
3. นายฐิติพงศ์  ศาสตร์ศิริ
4. นายณัฐวัฒน์  มั่นคง
5. นางสาวผกามาศ  ทองคำมาก
6. นางสาวพรศิริ  ผ่องอำพัน
7. นายพีรพล  ทับทิมนิล
8. นางสาววรรณศร  เผือกขวัญนาค
9. นายศิโรจน์  อมรประสิทธิ์
10. นางสาวสมฤดี  ลิ่มเงิน
 
1. นางอาริยา  เต๊ะวงค์
2. นางสาวกุลธิดา  ศรีสุข
3. นางวรารัตน์  พิฬารัตน์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สุขเสวต
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ไวยนิยี
3. เด็กหญิงดุสิตา  จันทร์ศิริ
4. เด็กหญิงพรกนก  อินทร์สนอง
5. เด็กหญิงภาคิณี  นุดนา
6. เด็กหญิงยวิษฐา  ศิริรักษ์
7. เด็กหญิงสุชัญญา  วงศ์สิงห์
8. เด็กหญิงอันนา  บรรจงวรอาจ
 
1. นางอนันตภา  พิบูลย์
2. นางสาวทิพาดา  ลิมป์ประเสริฐกุล
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวบูรณี  บูรณะพงษ์
2. นางสาวปานชีวา  ขำโพธิ์ทัย
3. นางสาวภาพตะวัน  นาแถมทอง
4. นางสาวรัตนาวดี  ทาปลัด
5. นางสาวสุภารัตน์  โตมีบุญ
6. นางสาวอรวรรยา  ศิริโพคินเลิศ
 
1. นางอนันตภา  พิบูลย์
2. นางสาวทิพาดา  ลิมป์ประเสริฐกุล
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. เด็กหญิงจิราภา  กองโอสถ
2. เด็กหญิงฐิติมา  เวชเดช
3. เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์  แซ่ลี้
4. เด็กหญิงณุตตรา  ตรีคุณา
5. เด็กชายธีรภัทร  ทัศนาราม
6. เด็กหญิงนภัสรา  รักกลิ่น
7. เด็กหญิงนิภาพร  น้ำดอกไม้
8. เด็กชายพีรพงษ์  มารอด
9. เด็กหญิงสุชัญญา  ทวีแก้ว
10. เด็กหญิงสุชาดา  บุญเลี้ยง
11. เด็กชายอนุภาพ  พรหมมาศ
 
1. นางสาวณัฐชา  ชิงชัย
2. นายศุภวัชร  สุทธินุ่น
3. นายธีรศานต์  โพธิ์สามต้น
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริรัตน์  น้อยวงศ์
5. นางสาวอำภา  จักรวาลสดใส
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวกษมา   ดีพันธ์
2. นางสาวกันติศา  สินธุสุวรรณ
3. นางสาวกานต์พิชชา  แก้วประสิทธิ์
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  หนูฉิม
5. นางสาวภัทรนันท์   แป้งทา
6. นายภาณุวัฒน์  พิมพ์จันนา
7. นายยุทธการณ์  ปานเจริญ
8. นางสาววันวิสาข์  สินสืบผล
9. นายวิศวะ  หลวงหาญ
10. นางสาวสาธิดส  แสงอุทัย
11. นางสาวสุชานาถ  สุภา
12. นางสาวสุธิตา  จันทริก
13. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  กาญจโนบล
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  ผ่องทิพย์
15. นางสาวเพ็ญพิชชา  สำรวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ
2. นางสาวนันทิดา  บัวเชื่อม
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. นายธนทัต  บุญสอาด
2. เด็กชายนพดล  กล่ำจันทร์
3. เด็กชายพรเทพ  สุวรรณรัตน์
4. เด็กชายวริทธิ์ธร  กนกพรวศิน
5. เด็กชายอัมรินทร์  รัศมี
 
1. นายธนพล  ทิพย์เนตร
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 1. เด็กหญิงจิรัชยา  สันทอง
 
1. นางสาวสายฝน  บุญยงค์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวพิยะดา  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  กองสัมฤทธิ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวปุญณิศา  ไวยดารา
 
1. นางสาวญานิศา  เกียรติสังวร
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวสุปรียา  น่าชม
 
1. นางมณฑา  แสงสุกใส
 
107 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอรนรินทร์  จันภิรมย์
 
1. นางวรรณกาญจน์  อุ่นจิตรพันธุ์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายดุสิต  บริสุทธิ์
 
1. นางวรรณกาญจน์  อุ่นจิตรพันธุ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณิชารัตน์  แก้วมาลา
 
1. Miss Iwai  Yufu
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายชยะนันท์  อดทน
2. นายฐิติวุฒิ  พุ่มพินิจ
3. นายฐิรภัทร  ยอดเสนี
4. เด็กชายณภัทร  แจ่มฟ้า
5. เด็กชายธนภัทร  อ่อนละออ
6. เด็กชายปฏิพัทธ์  จันทร์งาม
7. เด็กชายภัทรยุทธ  สงวนศักดิ์
8. เด็กชายวรลภย์  สุวรรณฉาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศักดา  สาพิมาน
2. นายยุรนันท์  อัตตะสาระ
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายคริษฐ์  มายุศิริ
2. นายทศพล  สมัน
3. นายธีรยุทธ  โลกเลื่อง
4. นายศิริโรจน์  ธาตรีนาจ
5. นายศุภศิษฎ์  ขันธโภค
6. นายอนุชา  ทองศิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศักดา  สาพิมาน
2. นายยุรนันท์  อัตตะสาระ
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวกิตติมา  วิวัฒนทีปะ
2. นางสาวจีรนุช  จงกลาง
3. นางสาวชิดชนก  เฮงไปล่
4. นางสาวณัฐชยา  สัมมานุช
5. นายนัทวัฒน์  ชาวโพธิ์สระ
6. นายปัณณพัฒน์  อภิเลปน์
7. นางสาวพัชราภา  แท่นสุวรรณ
8. นายสราวุธ  สิทธิขวา
9. นางสาวอรนุช  วัฒนาพรณ์
10. นายอรรถพล  สังคะสุข
 
1. นายธีร์วรัตม์  รุจธนวิชญ์
2. นางรัชนา  แสงเปล่งปลั่ง
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงมนชญา  อรรถปักษ์
2. เด็กหญิงวัลลภา  อุ่นชู
3. เด็กหญิงวิชญานันท์  จักราธร
 
1. นายธีรวีร์  แพบัว
2. นางสาวปทิตตา  เล็กวิกรม
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติพร  ภู่สุคนธ์
2. นางสาวนาฏนดา  ช่วยพยุง
3. นางสาววริศรา  ธาราพงษ์
 
1. นายธีรวีร์  แพบัว
2. นางสาวปทิตตา  เล็กวิกรม
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (ม.1-6) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ผจญหาญ
2. เด็กชายภูมิภัทร  ลมยะมาลี
3. เด็กชายสุวรรณ  แก้วเนตร
 
1. นางสาวฤทัยทิพย์  ประชาสุข
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 1. นางสาวชลลดา  โต๊ะหมัน
2. นางสาวหทัยชนก  เรืองปราชญ์
3. นางสาวอาวิษฎา  อบรม
 
1. นางอนันดา  ไหมอ่อน
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนพัสร  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงศตพร  เวชทัพ
 
1. นางสาวนริศรา  กระจ่างพัฒน์
2. นางสาวชนิดาภา  สุวรรณแส
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เลิศสิริกุล
2. เด็กหญิงสุชานาถ  ไวยจิรา
 
1. นางสาวนริศรา  กระจ่างพัฒน์
2. นางสาวประภาพร  ธรรมรจน์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายจุฬสิทธิ์  หงส์ธำรง
2. นางสาวศศิธร  รัตนชาติชน
 
1. นายพชรพล  พลธี
2. นางสาวเต็มจิต  ธานีเจตน์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนพณิชา  ศิริพฤกษ์พงษ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  อุดมประเสริฐกิจ
 
1. นางสาวสุวิมล  ถนอมนิล
2. นางสาวนิภาพร  แสงไพโรจน์
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายนราวิชญ์  ทองนพ
2. นายสหัสวรรษ  สุพรรณบูรณะกิจ
 
1. นางสาวสุวิมล  ถนอมนิล
2. นางสาวนิภาพร  แสงไพโรจน์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียานุช  เทียนกันวร
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แจ้งวิจิตร
 
1. นางสาวฉัตรลดา  ศรีมงคล
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายธนกร  พุทธรักษา
2. เด็กชายธรรมรักษ์  โสดารักษ์
 
1. นายกิตติพัฒน์  สงวนงาม
2. นางสาวนิภาพร  แสงไพโรจน์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 1. เด็กชายจักรวาล  พรหมเมือง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  การิกี
 
1. นางสาวอชิรญา  แสงพิทักษ์
2. นางสาวอรอนงค์  รัชตะนาวิน
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวกนกพร  ปิ่นรัตน์
2. นายณัฐพงศ์  ชาลีวร
 
1. นางสาวเมทินี  นิชี
2. นางกัญญารัตน์  ศรีวงค์วรรณ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวนภัสสร  ศรีพุ่ม
2. นางสาวภัคนันท์  ชาญสมัย
 
1. นายทรรศิน  อุษาวิจิตร์
2. นางปาริชาติ  อุษาวิจิตร์
 
127 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กหญิงชลธิชา  ป้องกัน
2. เด็กหญิงธีรดา  พลทับ
3. เด็กหญิงสุชานาถ  แก้วนิคม
 
1. นางธารทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
 
128 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นางสาวธัญญารัตน์  สมัยครีพ
2. นายมนัสวี  ป้องแก้ว
3. นายศักดิ์สิทธ์  ชื่นไม่วาย
 
1. นางธารทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นางสาวณัฐฐา  รามัญวงษ์
2. นางสาวอิษยา  สะตะ
 
1. นายนิรันดร์  บุญประเสริฐ
2. นางสาวจิราภรณ์  เจริญสวัสดิ์
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายกุศล  สมิตะมุกสิก
2. เด็กชายอุดมทรัพย์  ฤทธิ์เดช
 
1. นายพรเทพ  ตรีสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีเชาวรินทร์  ดีฉาย
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นางสาวฑิคริญ  โตธนเศรษฐ
2. นางสาววีรยา  เกตุแพร
3. นายสกลวัฒน์  ณัฐพรลาภิสรา
 
1. นางธารทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีบูรพาภิรมย์
2. เด็กชายสรเมส  เมตตาวิหารี
3. เด็กชายสุริยชาติ  บุญจำเริญ
 
1. นายพรเทพ  ตรีสิทธิ์
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นายณัฐวุฒิ  เอกสุวรรณ
2. นายธนัยโชติ  กายประเสริฐ
3. นายวรเมธ  แตงใบ
 
1. นางธารทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบวรวิทยา 2 1. เด็กชายกรนพ  หลีกพาล
2. เด็กชายกฤษฎา  มุ่งพูนกลาง
3. เด็กชายเอกพงษ์  แสงกล้า
 
1. นายบุญมี  บุตรนามรักษ์
2. นายอิศราวัฒน์  รักนุช
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นายพีระพัฒน์  เกตุทอง
2. นายภัทรพล  ฤกษ์อรุณ
3. นายศรุต  บุญประเทือง
 
1. นางธารทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
 
136 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กหญิงนันทิชา  อาทิตย์เที่ยง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แตงสี
3. เด็กหญิงอรัญรัตน์  ราชประสิทธิ์
 
1. นางธารทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
 
137 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. นางสาวธันยาภรณ์  ทริลกรณ์
2. นางสาวประภัสสร  จำปาพงษ์
3. นางสาวศิริลักษณ์  สมบูรณ์ศิลป์
 
1. นางธารทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากกรานพิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สาระรัมย์
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  กันอยู่
3. เด็กชายภูวดล  แดงดี
 
1. นายเศกสม  เชื้อสุวรรณ
2. นางสาวภัทริน  มณีโชติ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายคณิน  ปฐมปัทมะ
2. นายสกนธ์ธรณ์  มั่นประสิทธิ์
3. นายอนิวรรตน์  กรีโรจนีย์
 
1. นายมงคล  จิ๋วเชย
2. นายวสุธา  ธรรมประสิทธิ์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 1. เด็กหญิงชลลดา  กระโห้ทอง
2. เด็กหญิงณัฐฑพร  ล้ำประเสริิฐ
3. เด็กหญิงศิริปัญญา  หวังผล
 
1. นางทับทิม  ไวยรูป
2. นายรอดียุดดิน  สมจารี
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. นางสาวขวัญฤทัย  คงสมทบ
2. นางสาวณัฐพร  คงสมทอง
3. นางสาวศิดาพร  ตองอ่อน
 
1. นายธงชัย  ทุเรียนงาม
2. นายกิตติพล  ใจผ่อง
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรสุดา  สอนประสาร
2. เด็กหญิงทัศณีย์  แก้ววิไล
3. เด็กหญิงนพวรรณ  ตามสมัคร
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทรชีวะ
5. เด็กหญิงพุทธิดา  อิ่มเนตร
6. เด็กหญิงเขมิกา  กฤษแก้ว
 
1. นางณรังษี  บุญคง
2. นางจันทนา  สิทธิรุ่งเรือง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 1. นายกิตติธร  ใจดี
2. นางสาวฉัตรแก้ว  จันทร์ฉาย
3. นางสาวภัทรวดี  ธนพรกุลนาถ
4. นางสาวภานุมาศ  ทัศนกิจ
5. นายวันชนะ  ทองปลิว
6. นางสาวสโรชา  ขวัญสิริฉัตร
 
1. นายตรัสสา  ชุมพร
2. นางสาวพรทิพย์  ทองไพบูลย์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 1. เด็กหญิงจิรัตติกาล  ภัทรบรรณกิจ
2. เด็กหญิงวริศรา  พักเรือนดี
3. เด็กหญิงศศิธร  เลื่อมนรินทร์
 
1. นางทันทิวา  รวบรวม
2. นางนางพรฉลอง  พันธุรัตน์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. นายวราวุฒิ  พรมดี
2. นางสาววริศรา  เฉื่อยฉ่ำ
3. นางสาวสุจิตรา  สายโสภา
 
1. นางเบญจวรรณ  ดัดวงษ์
2. นางยลดา  ดวงแก้ว
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชา  มาสนันท์
2. เด็กหญิงธนาพร  งามสมมล
3. เด็กหญิงนวภัทร  เกตุกรรม
 
1. นายวิเชษฐ  ค้าสุวรรณ
2. นายพนม  บุญมางำ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกุลวรรณ  ดนตรีรักษ์
2. นางสาวชนาลัย  คงสมทบ
3. นางสาวมัลลิกา  บ่อแก้ว
 
1. นายองอาจ  สุวรรอาชา
2. นางทัศนีวรรณ  จันทรสมศักดิ์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กหญิงขวัญตา  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ใจกล้า
3. เด็กหญิงปิยพร  สำแดงชัย
 
1. นายธงชัย  ทุเรียนงาม
2. นางเบญจวรรณ  ดัดวงษ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (ม.1-6) 1. นางสาวนริศรา  ทองเรือง
2. นางสาวศิริลักษณ์  แสนรัก
3. นางสาวสุชาดา  เขียวฉ่ำ
 
1. นางสาววิสา  บุญเกิ่ง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชวิศา  พิมพ์น้อย
2. เด็กหญิงสรสวรรค์  จิตรานุเคราะห์
3. เด็กหญิงสุพีชา  ไหวยะ
 
1. นางชุติกาญจน์  ไหลกูล
2. นางธัญยธรณ์  ศรีวรมัยธนากุล
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. นางสาววรินทร  ปั้นทอง
2. นางสาวสกุลตลาณี  บุญคุ้มฉิม
3. นางสาวสายทิพยื  สีนาค
 
1. นางวันเพ็ญ  สุขจิตร์
2. นางสาววาสนา  สิงห์เถื่อน
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  พุกขันธ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สาระศรี
3. เด็กหญิงอรัญญา  หงษ์ทอง
 
1. นางชุติกาญจน์  ไหลกูล
2. นางจันทนา  สิทธิรุ่งเรือง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวธารารัตน์  แก้วกล่ำ
2. นางสาวรัชนีวรรณ  ภู่บำรุง
3. นางสาวเมธาพร  พรรณเขตร์
 
1. นางธัญยธรณ์  ศรีวรมัยธนากุล
2. นางชุติกาญจน์  ไหลกูล
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กหญิงมาริษา  ต่อสติ
2. เด็กหญิงลักษมี  เสือเปรียว
3. เด็กหญิงอรณิชา  ศิริ
 
1. นางสาวชลลดา  ต้นสน
2. นางสาวกุลธิดา  สิงห์สูง
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กชายวงศธร  แสงอินทร์
 
1. นางสาวรัตน์ธิกานต์  งามแสนเลิศ
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  สุขขีสาร
 
1. นางพิกุล  มีใจเจือ
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. เด็กชายพัสสน   เสือหิน
2. เด็กหญิงสุดใจ   เครือศิลป์
3. เด็กชายเทพสถิต   ชาลีวอน
 
1. นางสาวธีราพร  แสงบุญส่ง
2. นางสาวสุรีย์พร  ศรพรหม
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  รังสี
 
1. นางณัฐธยาน์  สุวรรณวงษ์
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 1. เด็กชายอำนาจ  ฆ้องเงิน
 
1. นางณัฐธยาน์  สุวรรณวงษ์
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธนายุทธ  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางเทียมจันทร์  ศรีสังข์
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 1. เด็กชายกฤษนันท์  อิ่มพานิช
 
1. นางพจนา  ฉ่ำเฉลิม
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงวันวิกา  ราชภักดี
 
1. นายไพบูลย์  ศรีสังข์
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนิพาดา  ศรีไกรสุข
 
1. นายไพบูลย์  ศรีสังข์
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กชายธนายุทธ  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายไพบูลย์  ศรีสังข์
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. นางสาวอัญฑิรา  มะโนสัพย์
 
1. นางกันตยา  ปองเกษม
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. นางสาวภานุมาศ  สุขสมัย
 
1. นางเทียมจันทร์  ศรีสังข์
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. นายศุภชัย  แย้มบุปผา
 
1. นางเทียมจันทร์  ศรีสังข์
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 1. นายอภิวิชญ์  ร้องรำ
 
1. นางมะลิ  แสงสุข
 
169 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัย 1. นางสาวนันทิดา  หามนตรี
2. เด็กชายอัครพล  จิตรทรัพย์
 
1. นายจรัญ  กรีปักษ์
2. นางสาวธนักษร  สืบสาย
 
170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. นายณรงค์ฤทธิ์   กลิ่นเกษร
2. นายมงคล   ลือดาว
 
1. นางสาวธีราพร  แสงบุญส่ง
2. นางสาวสุรีย์พร  ศรพรหม