หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสนิท บุญประจักษ์ ครู โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
2 นางพรพิมล ส้มทอง ครูชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
3 นางสยุมพร นาคจรูญ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว
4 นายเฉลิมศักดิ์ อ้อพูล ครู โรงเรียนผักไห่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว
5 นางอัญชนา สิริภาพ ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
6 นางสุรางค์ ปิ่นทอง ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
7 นายวสันต์ แคดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
8 นางสาวปราณี มีพจนา ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
9 นางสาวมะลิวัลย์ เลี้ยงศิริ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
10 นางพวงเพชร ยัญญลักษณ์ ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
11 นางสาวเรืองสิตา ศิรินนท์สกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
12 นายปิยะพงษ์ เปลี่ยนศรี ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
13 นายทศพล แสงสองศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" กรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
14 นางสาวจริยา ตระกูลเลิศลักษณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" กรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
15 นายธนัท วัชระปันตรี ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" กรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
16 นางสุมาลี จันทร์มณี ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" กรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
17 นายอนันต์ โพธิสัตย์ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" กรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
18 นายสมโภชน์ หามนตรี ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" กรรมการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
19 นางสยุมพร นาคจรูญ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
20 นางสุดารัตน์ เนตรวิจิตร ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
21 นางสาวสุนีย์ ลิ้มรสสุคนธ์ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
22 นายเฉลิมศักดิ์ อ้อพูล ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการประกวด แข่งขัน
23 นางวิภาภรณ์ คำลือชัย ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
24 นางสาวนภากาญจน์ แดงสุข ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
25 นางสาวภัทรวดี แซ่โอ้ว ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
26 นางสาวชมัยพร พืชกมุทร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
27 นายองอาจ สุวรรณอาชา ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานฝ่ายสถานที่
28 นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานฝ่ายสถานที่
29 นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานฝ่ายสถานที่
30 นางสาวจริยา ตระกูลเลิศลักษณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" ประธานฝ่ายสถานที่
31 นายนรินทร์ แสงสุกใส ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานฝ่ายสถานที่
32 นางสาวปราณี มีพจนา ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานฝ่ายสถานที่
33 นางวรรณา ธงชัย ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
34 นางสาวชมัยพร พืชกมุทร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
35 นายคมสันต์ การสมสิษฐ์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
36 นายศุภพร ตรีไพชยนต์ศักดิ์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
37 นายปิยเดช เยาวกุล ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
38 นายเสฎฐวุฒิ กลัดเจริญ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
39 นายวิญญ์ แสงสด ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
40 นางสาวอัจฉริตา จิตสกุลชัย ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
41 นายวิฑูรย์ กิจพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบางปะหัน รองประธานฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
42 นางสยุมพร นาคจรูญ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" รองประธานฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
43 นางสุนิสา ลิมปพนาทอง ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" รองประธานฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
44 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
45 นายประจวบ แสนชัย ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
46 นางรสกร ภูมิราช ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" รองประธานฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
47 นายสมยศ หาญวีระ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
48 นางสยุมพร นาคจรูญ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์
49 นางสุมาลี จันทร์ณี ครู โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการฝ่ายปฎิคมและจัดเตรียมอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
50 นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการการจัดการประกวด/แข่งขัน
51 นางบังอร กุศลสร้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ประธานการศูนย์การแข่งขัน
52 นายสุชิน มั่นศิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน ประธานการศูนย์การแข่งขัน
53 นางนันทนา ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" ประธานศูนย์การแข่งขัน
54 นางสาวบัวพันธ์ ผิวทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
55 นางพิมพลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
56 นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
57 นางวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
58 นายชาคริส ภู่งาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
59 นางภัญญภา อินทรปัญญา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
60 นางพรทิพย์ ไชยประณิธาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
61 ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา วงษ์พจนี โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" กรรมการศูนย์การแข่งขัน
62 นางสุกัญญา หล่อประเสริฐ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน
63 นางอัญชลี พงษ์แตง ครู โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เลขานุการศูนย์การแข่งขัน
64 นายปลื้ม ปรีชา ครู โรงเรียนบางปะหัน เลขานุการศูนย์การแข่งขัน
65 นางสยุมพร นาคจรูญ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" เลขานุการศูนย์การแข่งขัน
66 นายธนวัฒน์ พินนอก ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เลขาศูนย์การแข่งขัน
67 นางสุดารัตน์ เนตรวิจิตร ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" เลขาศูนย์การแข่งขัน
68 นางสาวอมรรัตน์ ทองโชติ ครูชำนาญการ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
69 นางสาวรัตนาภรณ์ ผดุงศิลป์ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
70 ว่าที่ร้อยตรีศักดา สาพิมาน ครู เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
71 นางสาวเรืองสิตา ศิรินนท์สกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
72 นายนภัทรวิชญ์ โอริส ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
73 นางตันติวรรณ แสงแก้ว ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
74 นางสาวชนิดาภา สุวรรณแส ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
75 นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
76 นายนภัทรวิชญ์ โอริส ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
77 นางอำไพ อ้อสุวรรณ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
78 นายธนะ รื่นแสง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
79 นางจงกลรัตน์ พิพัฒน์อนุสรณ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
80 นางนาฎพิมล คุณเผือก รองผู้อำนวยการ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
81 นางทัศนีวรรณ จันทรสมศักดิ์ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
82 นางพวงเพชร ยัญญลักษณ์ ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
83 นางสาวเรืองสิตา ศิรินนท์สกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
84 นายปิยะพงษ์ เปลี่ยนศรี ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
85 นางวรลักษณ์ หาญวีระ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน
86 นางอำไพ อ้อสุวรรณ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
87 นางวิมล ขันธมาศ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
88 นางปราณี มงคลหล้า ครู โรงเรียนบางซ้ายวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
89 นางสาวยุพิน สมงาม ครู โรงเรียนบางปะหัน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
90 นางสาวปาณิสรา โชคคเณศร์ ครู โรงเรียนบางปะอิน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
91 นางสาวจารุวรรณ เติมสุข ครู โรงเรียนอุทัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
92 นายวัชรพล อร่ามเรือง ครู โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
93 นางเรณู พบลาภ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
94 นางอรสา ภู่ทองงาม ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
95 นางพัชรี ศิริเสนา ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
96 นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
97 นางอุทัยรัตน์ ศรีอนันต์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
98 นางสาวทัศวรรณ์ รัมมะเพียร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
99 นางสาวมีนมัตสยา ไหมพรม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
100 นางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
101 นางสาวเมธิญา เฟื่องศรี ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
102 นางสาวอัจฉริตา จิตสกุลชัย ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
103 นางรสกร ภูมิราช ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
104 นางสาวชมัยพร พืชกมุทร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
105 ว่าที่ ร.ต.พงษ์ศํกดิ์ อวยพร ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
106 นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
107 นางนาฎพิมล คุณเผือก รองผู้อำนวยการ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
108 นางมณฑา แสงสุกใส ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
109 นางสาวภัทรพรรณ พรหมคช ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
110 นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
111 นายนภัทรวิชญ์ โอริส ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
112 นางสาวมณธิชา พงษ์โต ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
113 นางสาวอภินุช พรมทา ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
114 นางอุทัยรัตน์ ศรีอนันต์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
115 นายสุภาพ พึ่งญาติ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
116 นางสาวภิญญาภัชญ์ แหวนนาค ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
117 นางสาวมีนมัตสยา ไหมพรม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
118 นางสาวทัศวรรณ์ รัมมะเพียร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
119 นางศรศมน มรุตัณฑ์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
120 นางสาวฮัสน๊ะฮ์ มุ่งมาตร์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
121 นางสาวยุพดี เข็มอนุสุข อิสมัญ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
122 นางสุดารัตน์ เนตรวิจิตร ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
123 นายเฉลิมศักดิ์ อ้อพูล ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
124 นายปิยะพงษ์ เปลี่ยนศรี ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
125 นางสาวชมัยพร พืชกมุทร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด
126 นางสาวศยามล ผูกมิตร ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด
127 นายสัญญา โพธิบัติ ครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด
128 นางสาววราภรณ์ สมนึก ครู โรงเรียนอุดมศีลวิทยา กรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด
129 นางนาฏนลิน จุลโมกข์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด
130 นางรสกร ภูมิราช ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" กรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด
131 นางสาวสังวาลย์ วรรณม่วง ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑" กรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด
132 นางสาวสุวรรณา แสนสุข ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด
133 นางจริยาภรณ์ อังศิริจินดา ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด
134 นางสุวพรรณ เกียรติบำรุง ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายตัดสินการประกวด
135 นายองอาจ สุวรรอาชา ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
136 นางจงกลรัตน์ พิพัฒน์อนุสรณ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
137 นางธัญพร เมฆสิน ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
138 นายจักรกฤษ เบญจมาหา ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
139 นายธนากร ผิวนวล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
140 นางสาวจิรนันท์ สุวรรณชัยรบ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
141 นางสาวรสริน ตัญญวงษ์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
142 นางสาวจิตราพร โลหาชีวะ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
143 นายสันติราษฎร์ เรียนงาม ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
144 นางสาวสุวรรณา แสนสุข ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
145 นางสาวอรนุช เวทย์วัฒนะ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
146 นายวรินทร แทนคำ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
147 นางอุบล บานศิลป์ ครูโรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการรับรายงานตัว
148 นางอัมพร กองโชค ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการรับรายงานตัว
149 นางสาวปราณี มีพจนา ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการรับรายงานตัว
150 นางพวงเพชร ยัญญลักษณ์ ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" ประธานกรรมการรับรายงานตัว
151 นายไพบูรย์ ศรีสังข์ ครู โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการรับรายงานตัว
152 นางสุภัสสร ศิริขันธ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมแข่งขัน
153 นางพรศิริ สังข์ทอง ครู โรงเรียนภาชี ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมแข่งขัน
154 นายรณกร ไข่นาค ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมแข่งขัน
155 นางพวงเพชร ยัญญลักษณ์ ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมแข่งขัน
156 นางอนงค์ โหราศาสตร์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายพยาบาล
157 นางรัตนา โภชฌงค์ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายพยาบาล
158 นางกัลยา วงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายพยาบาล
159 นางจริยาภรณ์ อังศิริจินดา ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายพยาบาล
160 นางสาวทัศนีย์ สุธิพิงค์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายพยาบาล
161 นางนาฎพิมล คุณเผือก รองผู้อำนวยการ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายพยาบาล
162 นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายพยาบาล
163 นางสาวชมัยพร พืชกมุทร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายพยาบาล
164 นางสาวสุวรรณา แสนสุข ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายพยาบาล
165 นางสาวอรนุช เวทย์วัฒนะ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายพยาบาล
166 นางกุหลาบ ท่าวัง ครูโรงเรียนบางปะหัน รองประธานกรรมการรับรายงานตัว
167 นางพัชรี ศิริเสนา ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการรับรายงานตัว
168 นางสาวฉันทนา ยัญญลักษณ์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานกรรมการรับรายงานตัว
169 นางสุดารัตน์ เนตรวิจิตร ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" รองประธานกรรมการรับรายงานตัว
170 นางสาวอภินุช พรมทา ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
171 นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
172 นางสาวมะลิวัลย์ เลี้ยงศิริ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
173 นางสาวมรรษวรรณ ศุภเวที ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
174 นางเทียมจันทร์ ศรีสังข์ ครู โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
175 นางสาวกนกรัตน์ สิทธา ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
176 นางธัญพร เมฆสิน ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
177 นางสาววรรษมล สีเหนี่ยง ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
178 นางวิไล เอกกฐิน ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
179 นางประภารัตน์ เมฆแสงสี ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายการเงิน
180 นางสาวลัดดาภา รสสุธรรม ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายการเงิน
181 นางสาววรรชมน ทับยาง ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายการเงิน
182 นางนงพะงา อุปถัมภ์ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายการเงิน
183 นายธนะ รื่นแสง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายการเงิน
184 นางเบญจา แพรดำ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายการเงิน
185 นางอุทัยรัตน์ ศรีอนันต์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายการเงิน
186 นางพวงเพชร ยัญญลักษณ์ ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายการเงิน
187 นางสุดารัตน์ เนตรวิจิตร ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายการเงิน
188 นายเฉลิมศักดิ์ อ้อพูล ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายการเงิน
189 นายฉลองชัย อรรถานิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
190 นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
191 นางเพลินตา เข็มทอง ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
192 นางวิเชียร ฝักเจริญผล ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
193 นางเทียมจันทร์ ศรีสังข์ ครู โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
194 นายบุญธรรม ปิ่นทอง ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
195 นางพรรณี เกตุถาวร ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
196 นางวาสนา ผ่องชนะ ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
197 นางสาวพัสร์ศิรินณ เกิดพิทักษ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
198 นางสาวสุชาดา ปลื้มฤทัย ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
199 นางรัตนา จิตระตรี ครู โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
200 นางอำไพ อ้อสุวรรณ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
201 นางสาวมณฑวรรณ ฤทธิจันทร์ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
202 นางสาวนัฏฐา เลาะวิถี ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
203 นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
204 นางสาวพาทินธิดา การะวงศ์ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
205 นางสาวทัศวรรณ์ รัมมะเพียร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
206 นายอัศวิน ศรีบัว ครู โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
207 นางสาวนุชนารถ ฤกษ์ธิศรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
208 นางศิริพร สันติกลาง ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
209 นางศิริพร สันติกลาง ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
210 นางสาวสาวินี ผ่องวิถี ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
211 นางสาวปรียาภรณ์ วุฒิวัย ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
212 นางพัชรี ศิริเสนา ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
213 นางสาวสุนีย์ ลิ้มรสสุคนธ์ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
214 นางพวงเพชร ยัญญลักษณ์ ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
215 นางเทียมจันทร์ ศรีสังข์ ครู โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
216 นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
217 นางสาวมัณฑนา สถิตวิบูรณ์ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" รองประธานกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
218 นางพรทิพย์ เฉลียวพจน์ ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" รองประธานกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
219 นางสาวมีนมัตสยา ไหมพรม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
220 นางพรรณี เกตุถาวร ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
221 นางสุนิสา ลิมปพนาทอง ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
222 นางพิกุล มีใจเจือ ครู โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
223 นายฉัตรชัย สัตบุษ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรม
224 นางตันติวรรณ แสงแก้ว ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรม
225 นายนภัทรวิชญ์ โอริส ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรม
226 นางสาวชนิดาภา สุวรรณแส ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรม
227 นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรม
228 นางสาวนงนุช ขอกรดสำโรง ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรม
229 นางสาวสุกัญญา บุณแหยม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรม
230 นางสาวสาวิตรี ขวาซุย ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรม
231 นายทิวากร ฤทธิ์ชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรม
232 นายสมนึก ยังนึก ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรม
233 นายเฉลิมศักดิ์ อ้อพูล ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรม
234 นายปิยะพงษ์ เปลี่ยนศรี ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรม
235 นายสมคิด ทองมั่น ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
236 นางสาวพุฒระพี สุวรรณจันทร์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
237 นายปถวี มีประเสริฐโชค ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
238 นายสมคิด ทองมั่น ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
239 นางสาวนงลักษณ์ ดีวงษา ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
240 นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
241 นายคมสัน การสมสิษฐ์ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
242 นายเสฏฐวุฒิ กลัดเจริญ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
243 นายฉัตรชัย สัตบุษ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
244 นายธนากร ผิวนวล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
245 นายภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจน์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
246 นางสาวชุติมา ประภัสสรพิทยา ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
247 นายยุรนันท์ อัตตะสาระ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
248 นายธารา มาบุญคง ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
249 นางสาวสิริกร กองมิตรชัย ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
250 นายปิยะพงษ์ เปลี่ยนศรี ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
251 นายกฤษณะ ฤทธิืเดช ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
252 นางน้ำทิพย์ มหานิยม ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
253 นางวรลักษณ์ หาญวีระ ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
254 นางจงกลรัตน์ พิพัฒน์อนุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการฝ่ายจราจร
255 นายวรเทพ มีวุฒิสม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายจราจร
256 ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ สุขสมโภช ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายจราจร
257 นายอนันต์ โพธิสัตย์ ครู โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการฝ่ายจราจร
258 นางสายทอง ทองจัด ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานฝ่ายจราจร
259 นายเศรษฐพงษ์ จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานฝ่ายจราจร
260 นายเทอดศักดิ์ ยังพึ่ง ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
261 นายวสุธา ธรรมประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
262 ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ ม่วงกรุง ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
263 นายบรรดล กางกรณ์ ครู โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
264 นายบรรดล กางกรณ์ ครู โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
265 นางนาฎพิมล คุณเผือก รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
266 นายสุริยะ พงษ์พืช ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
267 นางสุวพรรณ เกียรติบำรุง ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
268 นายพิชิตชัย มากประมูล ครู โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
269 นางจิราภรณ์ อังศิริจินดา ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
270 นางนิจ สังข์กาศ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
271 นางนาฏนลิน จุลโมกข์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
272 นางสาวนันทิยา หมัดซัน ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการตรวจทานและอนุมัติผลการแข่งขัน
273 นายธนากร ผิวนวล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการตรวจทานและอนุมัติผลการแข่งขัน
274 นางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการตรวจทานและอนุมัติผลการแข่งขัน
275 นายฉัตรชัย สัตบุษ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการตรวจทานและอนุมัติผลการแข่งขัน
276 นางสุภัสสร ศิริขันธ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการตรวจทานและอนุมัติผลการแข่งขัน
277 นางสมพร กิจวิธี ครู โรงเรียนสาคลีวิทยา กรรมการตรวจทานและอนุมัติผลการแข่งขัน
278 นางสาวลำยอง อ่อนแย้ม ครู โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา กรรมการตรวจทานและอนุมัติผลการแข่งขัน
279 นางสาวแพรทิพย์ ภาควัตร ครู โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" กรรมการ และเลขานุการลงทะเบียนและรายงานผลการการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
280 นายธนวัฒน์ พินนอก ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการ และเลขานุการลงทะเบียนและรายงานผลการการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
281 นางสาวเมธิญา เฟื่องศรี ครู โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการ และเลขานุการลงทะเบียนและรายงานผลการการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
282 นางสาวเรืองสิตา ศิรินนท์สกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการ และเลขานุการลงทะเบียนและรายงานผลการการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน
283 นายธนวัฒน์ พินนอก ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
284 นางวิจิตรา ป้อมนาค ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
285 นางภัญญภา อินทรปัญญา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" ประธานกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
286 นางสาวรุ่งนภา กองน้อย ครู โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
287 นายจิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการและเลขานุการการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
288 นางอัมพร กองโชค ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
289 นางนงพงา กิจเฉลา ครู โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" กรรมการและเลขานุการการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
290 นางพวงเพชร ยัญญลักษณ์ ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการและเลขานุการการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
291 นางพิกุล มีใจเจือ ครู โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" กรรมการและเลขานุการการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
292 นางธัญพร เมฆสิน ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
293 นางสุภัสสร ศิริขันธ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
294 นายธนากร ผิวนวล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
295 นางณัฎฐภัทร พิมลพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
296 นางเพ็ญภิรมย์ บุญเสริม ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
297 ว่าที่ ร.ต.พงษ์ศํกดิ์ อวยพร ครู โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
298 นางรสกร ภูมิราช ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
299 นางสาวชมัยพร พืชกมุทร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
300 นางพิมพลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
301 นายวสันต์ แคดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประธานกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
302 นางภัญญภา อินทรปัญญา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" ประธานกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
303 นางพรทิพย์ ไชยประณิธาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
304 นายธนวัฒน์ พินนอก ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการรับเรื่องร้องเรียน
305 นางสยุมพร นาคจรูญ ครู โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการและเลขานุการรับเรื่องร้องเรียน
306 นางพวงเพชร ยัญญลักษณ์ ครู โรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" กรรมการและเลขานุการรับเรื่องร้องเรียน
307 นายพรศักดิ์ กฤษเกล้า ครู โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" กรรมการและเลขานุการรับเรื่องร้องเรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]