หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน 0 0 0
2 001 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 106 238 156
3 006 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 41 78 57
4 008 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 29 45 37
5 007 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 89 219 132
6 009 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 52 121 87
7 011 โรงเรียนบางปะหัน 67 143 104
8 012 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 21 37 26
9 014 โรงเรียนปากกรานพิทยา 37 76 46
10 017 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 92 221 138
11 018 โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" 9 13 11
12 020 โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 69 144 96
13 021 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 50 114 67
14 023 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 24 52 33
15 024 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 59 199 101
16 025 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 120 364 188
17 027 โรงเรียนอุทัย 61 118 80
18 002 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 26 73 31
19 010 โรงเรียนบวรวิทยา 2 22 69 38
20 015 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (ม.1-6) 71 169 107
21 019 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 33 90 44
22 026 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 66 163 99
23 003 โรงเรียนเจนอยุธยา 0 0 0
24 005 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 5 7 6
25 004 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 20 89 38
26 022 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 0 0 0
รวม 1169 2842 1722
4564

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]