รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ฤทธิ์กระจ่าง
 
1. นางสาวพรรษา  เขมะชิต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวอารียา  โพธิ์เงิน
 
1. นางคำเตือน  สังข์วิเศษ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นางสาววรรณา  สุภาพพร
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  แก้วกล่อม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชยานุตน์  เจาฑาฑิต
 
1. นางสาวกานต์สินี  พูลพิพัฒน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงมนัสชนก  นาโสม
 
1. นางสาวชวัญธร  แสงมณี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวจีรติกร  กาญชำนาญ
 
1. นางสุกัญญา  จันทนา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงสุรภา  เชาว์ขุนทด
 
1. นางสาวจิรายุ  ฉลาดทำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวศศธร  คดีธรรม
 
1. นางอรุณี  ก่อเกิด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญฐรส  จีนขจร
2. เด็กหญิงสมฤดี  เนื่องปฐม
3. เด็กชายโอซามา  หวังสะแล่ะฮ์
 
1. นางศิริวรรณ์  เกษดี
2. นายศุภกันต์  พึ่งแย้ม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวธีราพร  กล่ำรุ่ง
2. นางสาวรุ่งทิวา  รัศมี
3. นางสาวอรอนงค์  คงการุณ
 
1. นางสาวเพชรขจี  ธีฆัมพร
2. นางเยาวนาถ  ตรัยที่พึ่ง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายปฐวี  บุญศรีพิรัตน์
2. เด็กชายแผ่นดิน  กาฬษร
 
1. นางระพีร์  ปิยจันทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวปัญญาพร  เด่นดวง
2. นางสาวอรอุมา  ทองคำ
 
1. นางรุจี  โกสยะมาศ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวณัฐนันท์  เลิศนันทกุล
 
1. นางจันทิมา  จ้อยศรีเกตุ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกฤติยา  พันธ์ทรัพย์
 
1. นายประทีป  ศรีเพชรเจริญ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงทอฝัน  เชาว์เอนก
2. เด็กหญิงนัยวาณี  วงษ์ปาน
3. เด็กหญิงภัทรมน  จันพลา
 
1. นายสุริยา  อินวิเชียร
2. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวจิตราภรณ์  เนียมสุข
2. นางสาวณัฐมล  พลอยดี
3. นางสาวอริสา  จิระโภคิน
 
1. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
2. นางสาวนฤมล  ชักนำ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ทองศักดิ์
2. เด็กหญิงปณัดดา  มีสกุล
3. เด็กหญิงวริศรา  สวนทรัพย์
 
1. นางวรรณฤดี  เอี่ยมสุเมธ
2. นางสาววรัญญา  หอมละม้าย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายธนชิต  เชียงสาย
2. นายธนโชติ  หุ้มแพร
3. นายพชรพล  ไชยกูล
 
1. นางสาวศุภณิดา  ระนำไทยสงฆ์
2. นางสาวสิตานันท์  เนียมหอม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายนฤบดินทร์  ตราประยูร
2. เด็กชายพีรวิชญ์  คำชื่น
 
1. นายปิยะพงค์  หรือตระกูล
2. นายเอกพจน์  คำลือ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  ชมวนา
2. นายภควัต  หลิม
 
1. นางสาววรรณนารียา  รักชะนะงาม
2. นายปราโมทย์  อ่อนละม้าย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  นุชเจริญ
 
1. นางวรรณิษา  ฤทธิ์สุทธิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นายชัยพร  พรหมทอง
 
1. นางสาวชัชดา  ครองตน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายกิตติพงษ์   สอนพร
2. เด็กหญิงธนพร   รอตเสียงล้ำ
3. เด็กหญิงวิรากานต์   แจ่มแจ้ง
 
1. นายสมเกียรติ   สงวนวงษ์
2. นางสุมารินทร์   สงวนวงษ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชนม์นิภา    ชุ่มชวย
2. นางสาวฐิตานันท์    ตั้งฉัตรวรกุล
3. นางสาวอัญรัตน์   ศุภนัตร์
 
1. นายกิตติศักดิ์   สุขสังขาร
2. นายจำรุญ   อังกีรัตน์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 97.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ประยงค์แย้ม
2. เด็กหญิงศิริประภา  หมากสุข
3. เด็กหญิงเมธาพร  ฉันท์แต่ง
 
1. นางสาวฐิตารีย์  ทำทอง
2. นางสาวสุภาพ  นามบุตร
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายปริญญา  มีใจเย็น
2. นางสาวสุนิษา  บุญชัย
3. นางสาวสุภนิช  กองสิน
 
1. นางสาววรรณนภา  ย้วนบุญหลิม
2. นางสาวพรพิมล  ทดทะศรี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจารวี  รุ่งเรือง
2. เด็กชายพศิน  กันอุปัทว์
3. เด็กชายวีรเทพ  ศิลามาศ
 
1. นางสาวมัทนา  มีอิสระ
2. นางสาวสุชาดา  อักษรกริช
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายนิธิศ  สายสุทธิ
2. นายพงศ์ณภัทร  ชนะภัย
3. นายวิทวัส  สังข์สะอาด
 
1. นางสาวสุชาดา  อักษรกริช
2. นางสาวมัทนา  มีอิสระ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์   หาญตระกูล
2. เด็กชายณฐกฤต   ธูปแก้ว
3. เด็กหญิงอชิรญา   แสงวิภาสนภาพร
 
1. นางสาววิจิตรา   ศรีรานุรักษ์
2. นางศิริรักษ์   สังข์ประเสริฐ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายชวภณ  บรรจงวรรธนะ
2. นายทศวัต  ปั้นงาม
3. นายปฐวี  ดำรงรัตน์
 
1. นางสาวมธุรส  รัตนวงศ์สนิท
2. นางสาวบุญสิตา  กิติเรียงลาภ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพัชร์  ศิรกุลวัฒน์
2. เด็กหญิงโสภิดา  ศรีปลั่ง
 
1. นางสาวภลดา  ทองย้อย
2. นายณฐพร  หลากสุขถม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายนิติภูมิ  ปรีชาชวลิต
2. นายพชรพล  สว่างเนตร
 
1. นายวิทวัฒน์  สีลาด
2. นางสุวรรณ  สาลีผล
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กชายยศกร  โชติมลทิน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปลอดรัมย์
 
1. นายเจิมศักดิ์  ศรีแสน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. เด็กชายนฤทธิ์สนัย  การุณวงษ์
2. เด็กชายภานุสรณ์  อุ้มญาติ
 
1. นางสาวอัจฉรา  วิญญกูล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. นายธนโชติ  โอ้โถง
2. นายรุ่งโรจน์  ชื่นเอี่ยม
 
1. นายประดิษฐ์  บุญเส็ง
2. นายธนพงศ์  อยู่ชา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชณัชชา  กองกาย
2. เด็กหญิงดวงกมล  รัศมีวิศิษฏ์ปัญญา
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ปานโต
4. เด็กหญิงพชรพร  อ่วมรอต
5. เด็กหญิงมณฑกานต์  ปวริศ
 
1. นายตะวัน  บุตรอินทร์
2. นางสาวศันสนีย์  ขันธศร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  นิลประดิษฐ์
2. นางสาวธนารีย์  คงสอน
3. นางสาวนัฐวรรณ  คล้ายวงษ์
4. นางสาวพชรมณฑน์  สุทธิวงษ์
5. นางสาวอชิรยา  ทรัพย์มาก
 
1. นางสาวภีรภา  เสือไทย
2. นางสาวกฤษณา  ดุเหว่าสิงห์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ฉิมภู่
2. เด็กหญิงธนัชพร   โพธิ์กระจ่าง
3. เด็กหญิงธนาพร   บุญเชียง
4. เด็กหญิงธันยพร   กันศิริ
5. เด็กหญิงนภัสรพี   สุนทรนันท์
 
1. นางสาววิจิตรา  นพรัตน์
2. นางสุรีย์พร  รุ่งเรือง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวณวพร  เสมบุตร์
2. นายพงษ์พันธ์  ภูเชตะวัน
3. นางสาวพุทธรักษา  ทรัพย์สิน
4. นางสาวสุพิชญา  หมวกน้อย
5. นางสาวอุไรวรรณ  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวสุนิสา  เนรจิตร์
2. นางสาวนพรัตน์  ทานนท์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่วงวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  ศรีแผ้ว
2. เด็กชายดวงเฉลิม  ใจหล่อ
3. เด็กหญิงปาริชาต  ใจเด็ด
4. เด็กชายพงพัทธ์  รัตนพักตร์
5. เด็กหญิงภิญญดา  อิ่มอุรัง
 
1. นางสาวสุกานดา  ปานเพชร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์  สังข์ขำ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวดวงกมล  ผลชล
2. นางสาววนิชชา  อ่ำทิม
3. นางสาววริษา  แย้มยิ้ม
4. นายสุริยะ  เจริญ
5. นางสาวอมราพร  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวชาลินี  ศึกษาชาติ
2. นายนพดล  ชาวนาผล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายกฤษดา   เอี่ยมทองคำ
2. นางสาวกัญญาภัทร  รอดแก้ว
3. เด็กชายกีรติ  จันทร์เพ็ง
4. เด็กชายฉัตรณรงค์  ดีพลา
5. เด็กชายณัชพล  ดิษฐ์ผดุง
6. เด็กหญิงธมลวรรณ   เสมาทอง
7. เด็กหญิงธีรินทร์   นาคย้อย
8. เด็กชายปรัชญา   เดชกระจ่าง
9. นางสาวปรียาภรณ์   หอมหวน
10. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คาดหมาย
11. เด็กหญิงพิชญา  ปรากฎผล
12. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เก่งการณ์
13. เด็กหญิงมนัสชา   ภิญโญ
14. เด็กหญิงวนานันท์  กิจรันต์
15. เด็กหญิงศิริพันธ์   อุดรรุ่ง
16. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำก้อน
17. เด็กหญิงสิรินดา   สวนมะม่วง
18. เด็กหญิงเบญจพร   นาคย้อย
19. นายเมธา   เรืองฤทธิ์
20. นางสาวโสภิตนภา  บังเกิดฤทธิ์
 
1. นางเยาวนาถ  ตรัยที่พึ่ง
2. นางสาวกานต์สินี   พูลพิพัฒน์
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  รอตเจริญ
4. นายศิริชัย  คชวงษ์
5. นางสาวจิรายุ  ฉลาดทำ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายกัลย์จากรณ์   สิงห์โห
2. เด็กชายจิตตพล   วงษ์พรม
3. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  กิติธรรม
4. นายทักษิณ  ภมร
5. เด็กชายธีรวัฒน์   ปิ่นสุวรรณ
6. เด็กชายนพณัฐ   กองทอง
7. นายนฤพนธ์  สำลีพันธ์
8. นายประสพโชค   อุทุมภา
9. เด็กชายพงศกร  เพ็งนิ่ม
10. เด็กหญิงพุทธธิดา   อ่อนนิ่ม
11. เด็กชายมนัสกรรณ  สินธุสุวรรณ
12. เด็กหญิงมานิตา   สารีกิจ
13. เด็กหญิงลักขณา  อิ่มวิบูลย์
14. เด็กหญิงวชิรธาร   ปานอุไร
15. นางสาววริศรา   นกหงษ์
16. เด็กชายศุภกฤษ  เพชรรักษ์
17. นายศุภโชค   สินอยู่
18. นายสหรัฐ   ฉิมทอง
19. นางสาวสุปาณี   สอนดงบัง
20. เด็กหญิงอรอนงค์   พูลสวัสดิ์
 
1. นางเยาวนาถ   ตรัยที่พึ่ง
2. นางสาวกานต์สินี  พูลพิพัฒน์
3. นางจุฬาลักษณ์  รอตเจริญ
4. นายศิริชัย  คชวงษ์
5. นางสาวปาจรีย์  เทียนดี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกรวรรณ    ปิ่นวิเศษ
 
1. นางทิพย์วรรณ  เกิดมงคล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวสิรวีร์   จันทร์ผลึก
 
1. นางนุตาวรรณ  พลสุจริต
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เฉลยโฉม
2. เด็กชายนพณัฐ  บุญพยุง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  คำสว่าง
2. นางสาวสายพิณ  ดุษฎี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาววิมลสิริ   เหล่าภักดี
2. นายวิศรุต   วงษ์ปาน
 
1. นางพรัชโฉม  ศรีสว่าง
2. นางพิมประไพ  พานทอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกุลริศา  แจ่มใส
2. เด็กหญิงจริยวรรณ  โพธิ์เกตุ
3. เด็กหญิงธนพร   พึ่งโภคา
4. เด็กหญิงนัชชา   แก่นจันทร์
5. เด็กหญิงพรนภา  เติมวงศ์
6. เด็กหญิงพรรณรวี  หาเมฆี
7. เด็กหญิงภัทรกันย์  ช่วยนุกูล
8. เด็กหญิงสมิตา  สังข์ศิลป์เลิศ
9. เด็กหญิงสุพรรณี  อ่องละออ
10. เด็กหญิงอภิณห์พร  อินทร์สุวรรณ์
 
1. นายประเสริฐ  สุขขุม
2. นายเสาร์ห้า  พุทธบาล
3. นางสาววิมลวรรณ  บุญเจริญ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายครองฟ้า  พยอม
2. นางสาวชลดา  มนูญผล
3. นางสาวณริศรา  เอี่ยมแท้
4. เด็กหญิงณัฐนรีญา  ลี้วิเศษสุข
5. นางสาวปิรารัณย์  แจ่มฟ้า
6. นางสาวพิชชาภรณ์  หวังดี
7. นางสาวพิชญา  พันธุ์สนชัย
8. นายพูนศักดิ์  ดอกจันทร์
9. นางสาวภูษนิศา  ประมูลศรี
10. นางสาวมลธิลา  วงศ์ภักดี
11. นางสาวมัญฑิตา  กาฬภักดี
12. นางสาววันวิสา  วัฒนากูล
13. นางสาวสิรภัทร  วีระวัฒน์
14. นายอัษฎกร  มีโภคกิจ
15. นางสาวเบญจรัตน์  ไตรยวงศ์
 
1. นายวิเชียร  แตงอ่อน
2. นางสาวน้ำเพชร   แจ่มทอง
3. นางสาวนิภาพร  ผิวฉ่ำ
4. นางสาวกุลธรา  แก้วซัง
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายภูริช  เรืองสม
2. เด็กชายรัฐพงศ์  ตั้งชนม์จำรัส
 
1. นางสุชีรา  รักคำ
2. นายมานะ  ประสาทศิลป
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวพรพรรณ  ดิษเจริญ
2. นางสาวลลิตา  ชำนาญกิจ
 
1. นายวุฒิ  แก้วสารถี
2. นายชูชาติ  มงคลไวย์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายนลธวัช  อยู่คงเมือง
 
1. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  พูลนุช
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงรังรอง  โกสิยาภรณ์
 
1. นางสาวพนิดา  ทัตตะทองคำ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาววัลวิษา  พงษ์พยัคฆ์
 
1. นายชิตพล  เครือแก้ว
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงสา
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายภัทรดนัย  เสริมดี
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทองชันรุก
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวนรีกานต์  นันตีสู้
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  กิจไพบูลย์พันธ์
2. เด็กหญิงนิชากรณ์  วรวัฒน์
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
2. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาสินี  แฟงผลน้อย
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายธาดา  แก้วมงคล
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายนุติพงษ์  คำจันทร์วงศ์
2. เด็กชายอนุชา  จันทนาวงศ์
3. เด็กชายเสกสรรค์  ผดุงแพทย์
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
2. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายจิรภัทร  อินทร์เอี่ยม
2. นางสาวประทุมรัตน์  สิทธิกัน
3. นางสาวสโรชา  ศิริวารินทร์
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
2. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายสุทัศน์  ปิ่นขาว
 
1. นายกัมปนาท  โนนศรี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายธณัทนันท์  แย้มศรวล
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายธนทัศน์  เกตุสิน
 
1. นายนพรัตน์  พวงสมบัติ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวภัทรภัค  พลาโส
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวศิริเพ็ญ  แน่นพิมาย
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายธนพัฒน์  นุชเสียงเพราะ
 
1. นายนพรัตน์  พวงสมบัติ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กชายอาทิตย์  ม่วงชมเดช
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  พุ่มรัตน์
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ญาณโกมุท
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พรมมาวันนา
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ญาณโกมุท
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวมัทติการ์  เนตรวัน
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายอุตมิน  แสงทอง
 
1. นายนพรัตน์  คันทรง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  มีเจริญ
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวณัฐสิมา  ภู่เจริญวัฒน์
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  มีเจริญ
2. นายจงเจตน์  พรหมวงษ์
3. เด็กชายณภัทร  ไตรมงคล
4. เด็กชายณัฐนนท์  ศรีชื่น
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกตุสังข์
6. นายธณัทนันท์  แย้มศรวล
7. นางสาวธิติรัตน์  เจียมอยู่
8. นายนภัทร  สวนกระต่าย
9. เด็กหญิงนภาพร  ทรัพย์ทองใบ
10. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กลิ่นคำดี
11. เด็กชายพันธวัช  สมศรี
12. นางสาวภัทรภัค  พลาโส
13. นางสาวมัทติการ์  เนตรวัน
14. นางสาวศิริเพ็ญ  แน่นพิมาย
15. นางสาวสุภารัตน์  พุทธิวัย
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
2. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายกฤษฎา  มีลึก
2. นางสาวนิศารัตน์  อิ่มสอาด
3. นายรัฐนันท์  แก่นแก้ว
4. นางสาววนิดา  กลิ่นกุหลาบ
5. นายวรรักษ์  รุ่งเรือง
6. นายสรวิศ  สุริโย
 
1. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ช่วงชู
2. นายกฤษฎา  มีลึก
3. นายคุณากร  วีระพงษ์
4. นายจุมพล  วรยศ
5. นางสาวชลฤทัย  สีสด
6. นายชลสิทธิ์  ประสานทรัพย์
7. นางสาวญาณินี  คชสาร
8. นางสาวณภัทร  อำมาตย์ชาดี
9. นางสาวณัฐกานต์  ฉุนหอม
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองใบ
11. นางสาวดลฤดี  จรัสอุไรธรรม
12. เด็กหญิงทิยาดา  คล้ายพงษ์
13. นางสาวธนพร  สอนอาจ
14. เด็กชายนพเก้า  กลึงกลม
15. นางสาวนิศารัตน์  อิ่มสอาด
16. เด็กชายปณชัย  ลาสิงห์
17. เด็กหญิงปานัท  เชื้ออ่อน
18. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุขคล้าย
19. นางสาวพบรัก  บุญปกครอง
20. นางสาวพรสวรรค์  มาลาหอม
21. นางสาวพิยะดา  พูลจีน
22. นางสาวมลทิรา  แสงรุ่งเรือง
23. นายรชต  โตบัณฑิต
24. เด็กหญิงระพีพร  คล้ายพงค์
25. นายรัฐนันท์  แก่นแก้ว
26. เด็กหญิงลลิตภัทร  กันสถิตย์
27. นางสาววนิดา  กลิ่นกุหลาบ
28. เด็กหญิงวรรณภา  แก้วบุปผา
29. นายวรรักษ์  รุ่งเรือง
30. เด็กหญิงวีริศรา  สุดสวาท
31. นางสาวศศิธร  อนุสิ
32. นายศักดิธัช  กอบธัญญกิจ
33. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เข็มกลัด
34. นายสรวิศ  สุริโย
35. นายสิทธิเวช  สาทางกูล
36. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เสนาะจิตร
37. เด็กหญิงอทิตยา  จรบรรฑิตย์
38. นางสาวเวณิกา  ผดุงวิทยากร
39. เด็กหญิงโยษิตา  ศิริชโย
40. เด็กหญิงไพลิน  โพธิ์ย้อย
 
1. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
2. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
3. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
4. นางสาวพนิดา  ทัตตะทองคำ
5. นางสาววัลย์ลดา  สีงาม
6. นายธนภณ  วัฒนจรัส
7. นางสาวเกศริน  พลราช
8. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กชายกมลรักษ์  ผาดเกิด
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วบังเกิด
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองเพ็ชร
4. เด็กชายคุณากร  รอตเจริญ
5. เด็กหญิงจิตรวดี  ภูทองขาว
6. เด็กหญิงจุรารัตน์  ทองมี
7. นางสาวชนัญญา  สิงห์ทอง
8. เด็กหญิงชลิตา  ประกอบเสียง
9. เด็กชายชานน  แสวงผล
10. นางสาวชุตินันท์  มะนาวหวาน
11. เด็กหญิงฐิตาภา  ชุมแสง
12. นางสาวณัฐธิดา  โคมแก้ว
13. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เอี่ยมวิจารณ์
14. เด็กหญิงณิชากร  ตะพัง
15. เด็กหญิงดวงกมล  อุระชื่น
16. เด็กชายธนพล  ย่ำรุ่ง
17. นายธนวัฒน์  มณีรัตน์
18. นายธัชพงษ์  พวงสีเงิน
19. นายนพดล  เกตุนาค
20. เด็กชายนวรส  จันทร์เทียมฟ้า
21. เด็กหญิงนิชนันท์  เองทองเลิศ
22. เด็กชายนิติพัฒน์  แช่มช้อย
23. นางสาวบวรรัตน์  จันทร์หอม
24. เด็กหญิงพิจิตรา  สภาภักดิ์
25. นางสาวพิมพ์มาตา  รองพล
26. เด็กชายพีรภัทร  สิงห์รอต
27. เด็กชายภราดร  เวียงวงษ์
28. เด็กชายรัชชานนท์  รองพล
29. นายวิทวัส  งามอักษร
30. นายวีรพงศ์  แสงทอง
31. เด็กหญิงศรัณยาพร  เกิดโมลี
32. นายสรพล  ดีชะโชติ
33. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  ยินดี
34. นางสาวสุภาภรณ์  แสงสว่าง
35. เด็กหญิงสุภาวรรณ  จันทร์สวัสดิ์
36. เด็กหญิงสุวิมล  ย่ำรุ่ง
37. นางสาวอารียา  โพธิ์เงิน
38. เด็กหญิงเมธปิยา  เทียนชัย
39. นายเมธาสิทธิ์  บัวขม
40. เด็กหญิง็ฌาริณี  โพธิ์ิ์แก้ว
 
1. นายคนึง  เจียรนันท์
2. นายสินชัย  พงษ์ชุบ
3. นายพรชัย  ทองแดง
4. นายวีรยุทธ  พูลพร
5. นางฉวีวรรณ  เอกสมบัติ
6. นางสาวเกศริน  ยิ้มช้อย
7. นางสาววราภรณ์  เวทการ
8. นายโสภณ  เอี่ยมสำอางค์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 1. เด็กชายอนันตเดช   ไชยทาน
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นายณฤทธิ์  พุ่มไพริน
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงไพลิน  โพธิ์ย้อย
 
1. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 1. นางสาวนุสรา  วิเศษสุวรรณ์
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายสุวิชานนท์  นามพันธุ์
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นายณัฐพงษ์  สว่างโรจน์
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงกุลริศา  ศรีสงคราม
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวณิชาภัทร  นุ้ยเลี้ยง
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 1. เด็กชายวีรนันท์  เปี่ยมมนัส
 
1. นายวัชรพงศ์  ประชากุล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายชฎิล  ทัดเทียม
 
1. นายเริงฤทธิ์  วงษาวดี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 1. เด็กหญิงอรรัมภา  แสงวิเชียร
 
1. นางสาวเวนิสา  พานทอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นางสาวศวิตา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวนฤมิต  มณเทียรรัตน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 1. เด็กชายธนพล  พูลมี
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นายชนาธิป  ชวลิต
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงกุลริศา  ศรีสงคราม
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นางสาวศวิตา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวนฤมิต  มณเทียรรัตน์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 1. นางสาวกมนียา  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สันตยากร
3. นางสาวยุวดี  แซ่สง
4. นายอนุวัตร  ตรรกชนชูชัย
 
1. นายมานพ  นวมจิตต์
2. นายธีระพงษ์  นสินกร
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงกนกพร  สังเกตกิจ
2. เด็กหญิงกัลยกร  ศรีนวลคำ
3. เด็กชายคชวัชร  กันประดิษฐ์
4. เด็กชายธนกฤต  วงษ์ดี
5. เด็กชายวันเฉลิมชัย  ประสพศรี
6. เด็กหญิงสมฤดี  สมสอน
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  รุกขชาติ
8. เด็กชายอนุพงษ์  เทพศกุณี
9. เด็กชายอาชานนท์  แตงอ่อน
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กล่อมมะโน
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
2. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
3. นางสาวจินตนา  ปิติมล
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวจณิสตา  วิเชียรรักษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  วิเชียรรักษ์
3. นายธนกฤต  พิชิตโชคกุล
4. นายภัทรพล  แสงเรือง
5. นางสาวมินตรา  การประเสริฐ
6. นางสาวมินทร์ลดา  ยวงเกตุ
7. นางสาวสมรักษ์  สาโย
8. นายสิทธิชัย  สนธิพงษ์
9. นายสุริยันต์  ชะเอม
10. นายเอกสิทธิ์  รุ่งกำจัด
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
2. นายชิตพล  เครือแก้ว
3. นางสาวจินตนา  ปิติมล
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงจันทร์ฤทัย  เกิดประกอบ
2. เด็กหญิงจุฑากานต์  ใจสนิท
3. เด็กหญิงณัฐพร  บุญเลิศ
4. เด็กหญิงธนิดา  มณีโชติ
5. เด็กหญิงปัณฑิตา  วนิดา
6. เด็กหญิงสิริมา  เพราะบรรเลง
 
1. นางประชุม  อ้วนแก้ว
2. นายโสภณ  เอี่ยมสำอางค์
3. นายเนลวัฒก์  กิ่งสุวรรณพงษ์
4. นายเสฎฐวุฒิ  นันตเสนีย์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่วงวิทยา 1. นางสาวชนกสุดา  ชนชนะกุล
2. นางสาวชุลีพร  นุชนารถ
3. นางสาวสุพรรษา  ขุ่มด้วง
4. นางสาวสุมิตตา  สีดาแก้ว
5. นางสาวอัญชลี  สรภู
6. นางสาวอาทิตยา  เทียนหอม
 
1. นางสาวณหทัย  โพธิ์สุข
2. นางสาวกมลวรรณ  ขุนทอง
3. นางสาวโศจิรา  บุญซิ่ววงษ์
4. นางสาวพิชชาพร  พุ่มมาก
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ธารีมาตร์
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  พลเสน
3. เด็กหญิงรินรดา  ถนอมกิจ
4. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  เชยคล้าย
5. เด็กหญิงสมฤทัย  สังขรัตน์
 
1. นางสาวเกศริน  พลราช
2. นางสาววัลย์ลดา  สีงาม
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกวินทิพย์  เรือนนาค
2. นางสาวณิชาภัทร  พูลแสวง
3. นางสาวสุธิตา  พวงทอง
4. นางสาวสุริษา  บุญเจริญ
5. นางสาวอุไรรัตน์  กองอรรถ
 
1. นางสาวเกศริน  พลราช
2. นางสาววัลย์ลดา  สีงาม
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  จำเนียรทอง
2. เด็กหญิงณัฐนรี  โลมะบรรณ์
3. เด็กหญิงณิชา  มาอินทร์
4. เด็กชายธนะวัฒน์  สิทธิกุล
5. เด็กชายนพัฒน์  ญาณโกมุท
6. เด็กหญิงนิติกานต์  พลแดง
7. เด็กหญิงปาณีศลา  อยู่คำ
8. เด็กหญิงปุณยาพร  ปะเลย์
9. เด็กหญิงพรรณพัชร  เจริญศิลป์
10. เด็กหญิงพลอยพรรณ  แจ้งใจบุญ
11. เด็กหญิงภัทรนรี  ชอบทำดี
12. เด็กหญิงศิรภัสสร  เกื้อการุณวงศ์
13. เด็กชายสุธิศักดิ์  สภาพพร
14. เด็กหญิงหิรัณยการ  ฝากฝัง
15. เด็กชายอาทิตย์  สุภาเพียร
16. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ด่านสวัสดิ์
 
1. นางสาวนัทธมน  แก้วหนองยาง
2. นางสาวชัญญาพัชร์  ร่มโพธิ์ชี
3. นายกัมปนาท  โนนศรี
4. นายนพรัตน์  คันทรง
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวฐิติวรดา  โพธิ์ทอง
2. นางสาวณัฐชยา  คำคติ
3. นายธนดล  กันศิริ
4. นายธนพัชร์  พึ่งเป้า
5. นางสาวธัญญารัตน์  ใจเอื้อ
6. นางสาวธันยพร  ศรีสวัสดิ์
7. นางสาวปภัสสร  อินภู่
8. นางสาวปรียาพร  อ่อนหวาน
9. นางสาวพัชราภรณ์  อ่อนละมูล
10. นายภัทรเทพ  หงษาคำ
11. นางสาวภานุมาศ  บุญอิ่ม
12. นายยศริน  ศรีโพธิ์
13. นางสาววราภรณ์  มีเนตร
14. นางสาวสิริพร  สุขมาก
15. นางสาวเกวริน  เรืองจรัส
16. นางสาวเพชรไพลิน  ตันนิวัฒน์
 
1. นางสาวนัทธมน  แก้วหนองยาง
2. นางสาวชัญญาพัชร์  ร่มโพธิ์ชี
3. นายกัมปนาท  โนนศรี
4. นายนพรัตน์  คันทรง
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายชยธร  อยู่แพ
2. เด็กชายธนพล  สินธิพงษ์
3. เด็กชายธีรภัทร  เชาวลิต
4. เด็กชายนัฏฐพล  จันทร
5. เด็กชายอภิรักษ์  สบายวรรณ
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
2. นางอารีวรรณ  ทองคำมาก
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชนิดาภา  มนูญผล
 
1. นางสาวเนตรนภา  พะเดช
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชนรรถพร  เนตรคุณากร
 
1. MissZhou  Na
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงหยกวาริน  อินทร์ศิริ
 
1. นางสาวเมวิกา  อุดมพืช
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวมณฑิรา  พิมพ์เลขา
 
1. นางสาวพัดชา  ณ พัทลุง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  เมืองอุดม
 
1. นางสาวเนตรนภา  พะเดช
 
113 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวภาวิณี  กรผลึก
 
1. MissZhou  Na
 
114 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงชนากานต์  กัลปพฤกษ์
 
1. Mr.Toriumi  Yoshihiro
 
115 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวหทัยรัตน์  แสงนาค
 
1. นางสาวพัดชา  ณ พัทลุง
 
116 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกมลวรรณ  กรัณฑรัตน์
2. นางสาวจุฑารัตน์  คุณเผือก
3. นางสาวชรัญธร  บุญมา
4. นางสาวชุติกาญจน์  นพศรี
5. นายธิติพัฒน์  ผลลำใย
 
1. MissZhou  Na
2. นายพงษกรณ์  พลเยี่ยม
 
117 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายพิทยา  แสนบุตร
2. นายภัทรพล  จันทร์ทอง
3. นายภานุพงศ์  สาดบุญลือ
4. นางสาวเกษญา  คงสมปราชญ์
5. นายเจษฎากรณ์  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวพลอยบุษร์  เบ็ญจวรรณ์
2. นางสาวเมวิกา  อุดมพืช
 
118 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายธนากร  แสงมณี
2. นางสาววรารัตน์  ฉิมแก้ว
 
1. นางสุชีรา  ตั้งติรวัฒน์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กชายกมล  ไม่ยาก
2. เด็กชายฐานทัพ  งามพัก
3. เด็กชายณัฐพล  ปัดถาระกัง
4. เด็กชายธีรภัทร  ยิ้มบุญนะ
5. เด็กชายนันทภพ  ปั้นงาน
6. นายพิเชษฐ  ปานพิพัฒน์
7. เด็กชายวันชนะ  เชาวลิตสุนทร
8. เด็กชายสหรัฐ  ไทยทันต์
 
1. นายณรงญ์ฤทษ์  กัลยา
2. นายสินชัย  พงษ์ชุบ
3. นายกฤษณ์  ไกรลาศ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวจิราภรณ์  ย้อยดวงชัย
2. นางสาวณิชาภัทร  นุ้ยเลี้ยง
3. นางสาวนฤภร  พึ่งเนตร
4. นายพงศธร  บูญนาค
5. นายพีระพงษ์  ชุ่มชวย
6. นายภควัต  วงษ์กวี
7. นางสาวลักษณารีย์  น้ำทอง
8. นางสาวศิริประภา  วีระสัย
9. นายอดุลย์  สีดำ
10. นางสาวเกศินี  โตขุนตรี
 
1. นางวาสนา  เสนาพันธ์
2. นางสาวกานติมา  ท้วมทอง
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นางสาวกุลิน  แซ่ว่าง
2. นางสาวน้ำฝน  อาชาวัฒนกุล
3. นางสาวพัฒนา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
4. นางสาวศิริวรรณ  แก้วสุวรรณ
5. นางสาวแคทริน  กงแก้ว
 
1. นายปิยะสิทธิ์  ใจกว้าง
2. นางสาวประภาภัทร์  แสงทอง
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรษพรรษ  หรหมถาวร
2. เด็กหญิงวิชญาพร  คำเพิ่ม
3. เด็กหญิงศรุตา  ไชยชาย
 
1. นายอลงกรณ์  จันทรวิภาค
2. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวชัญญ์ญาณ์  คล้อยสุวรรณ์
2. นางสาวณัฏฐธิดา  พวงทอง
3. นางสาวนวรัตน์  ไม้เต็ง
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
2. นายอลงกรณ์  จันทรวิภาค
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงกนกพร  โตปิติ
2. เด็กหญิงนนทพัทธ์  สุดสวย
3. เด็กหญิงนเรศ  กลิ่นกุหลาบ
 
1. นางสาวรำเพย  บุตร์ดาเลิศ
2. นายเมธา  โตสวัสดิ์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวณัชชารี  หุ่นนอก
2. นางสาวพิยดา  มั่งนิมิตร์
3. นางสาววัชรี  ดีเวช
 
1. นางสาวรำเพย  บุตร์ดาเลิศ
2. นายเมธา  โตสวัสดิ์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายภูวเดช  สิงห์รื่นเริง
2. เด็กชายเบญจ  ชีระภากร
 
1. นางฉวีวรรณ์  บุญประดับ
2. นางสาววันดี  โค้ไพบูลย์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายคฌาณัณ  เมตไตร
2. เด็กชายอภิชา  พึ่งแก้ว
 
1. นายกิตติศักดิ์   กลีบขยาย
2. นายเจษฎา  เขียวฉอ้อน
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา   กลิ่นธูป
2. นางสาวธัญเรศ  หนูเขียว
 
1. นางฉัตรวลัย  ทรงความเจริญ
2. นางสาวชิดชนก  มาสำราญ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายวศิน  สุขีทรัพย์
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  เปาอินทร์
 
1. นางพรรณี  สังข์ทอง
2. นางสาวสุนันทา  บุญมา
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวพรสวรรค์  วารินทร์
2. นางสาวสุจิรา  ดอกไม้พุ่ม
 
1. นายอรรฏพจน์  แสงสนิท
2. นางอุมาวรรณ  แสงสนิท
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงรวิษฎา  แช่มช้อย
2. เด็กชายสิทธิภัทร  แช่มช้อย
 
1. นางนันทนา  เรืองชัยวิริยะ
2. นางสาวปราณี  พ่วงทองคำ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายชาญชานน  รังผึ้ง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์อินทร์
 
1. นางอุมาวรรณ  แสงสนิท
2. นายอรรฏพจน์  แสงสนิท
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายนรินทร์  ดาประดิษฐ
2. เด็กชายปิยกุล  แทนกลาง
 
1. นางวิราพร  นพพิทักษ์
2. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  ช่างเหล็ก
2. นายศิวาวุฒิ  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาววันดี  โค้ไพบูลย์
2. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายชลันธร  หนิ้ววิยะวงค์
2. นายเกริกวิทย์  ศุภวรรธนะกุล
 
1. นายกวินวิชญ์  พุ่มสาขา
2. นางปิยาภรณ์   แสงนาค
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายธิติ  มหาวรรณกิจ
2. นายพรชัย  พุ่มภิญโญ
 
1. นายกวินวิชญ์  พุ่มสาขา
2. นางปิยาภรณ์   แสงนาค
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงศิริยากร  พุ่มขจร
2. เด็กหญิงเพ็ญพันธ์  ภาคีทรง
3. เด็กหญิงเมธาพร  สุขก้อน
 
1. นายกวินวิชญ์  พุ่มสาขา
2. นางสาววรรณรัตน์   ยิ่งยอม
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายชลันธร  หนิ้ววิยะวงค์
2. นายฐาปนนท์  สดงาม
3. นายธนวัฒน์  จิตอุทัย
 
1. นายกวินวิชญ์  พุ่มสาขา
2. นางนันทนา  จิตต์กระจ่าง
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกนกวรรณ  สังขพันธ์
2. นายณัฐพงศ์  เลาเจริญทรัพย์
 
1. นายวศิน  วงษ์ดิษฐ์
2. นายอรรฏพจน์  แสงสนิท
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายกรจักร  ทับศรี
2. เด็กชายพลวรรฒ  ผลพรต
3. เด็กชายภูมินันท์  ฉายสกุล
 
1. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
2. นายทรงโชค  กล้าแข็ง
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายณัฐนนท์  อนุศาสตร์
2. นายทรงพล  สระบัวทอง
3. นายโชคดี  ศรีเรือง
 
1. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
2. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กล่อมหาดยาย
2. เด็กชายพีรภัทร  พื้นม่วง
3. เด็กชายศรันย์  กฤษณกรี
 
1. นายวีรยุทธ  พูลพร
2. นายอภิรักษ์  หงส์หาญณรงค์
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายจิรวัฒน์  รอดกำเนิด
2. นายจิรวัฒน์  โพธิ์เกตุ
3. นางสาวอมรมณี  ลำพัชวา
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
2. นายนครินทร์  พุ่มสาขา
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายบริบูรณ์  เพียรสุขสันติ
2. เด็กชายพฤทธิ์  ทับเที่ยง
3. เด็กชายเดชธนา  บุญสมธนกุล
 
1. นายวศิน  วงษ์ดิษฐ์
2. นายนพวิชญ์  พุ่มสาขา
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายธนวัฒน์  สุรวัตร
2. นายธวัชชัย  ผิวแดง
3. นายวัชระ  ราชนิกุล
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
2. นายนพวิชญ์  พุ่มสาขา
 
146 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงวรารัตน์  ประสารทรัพย์
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  การสุข
3. เด็กชายอภิชัจ  วุ่นวงศ์
 
1. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
2. นายปรีชา  คุณโทถม
 
147 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. นางสาวจิรวรรณ  พูลอนันต์
2. นายภูมิล  ปทุมานนท์
3. นางสาวสุฌาดา  อุ่นละม้าย
 
1. นายประดิษฐ์  บุญเส็ง
2. นางสาวภาวิตรี  รักไทยวัฒนา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงวณิศรา  ธูปสุวรรณ์
3. เด็กชายสุเทพ  ปันเต็ม
 
1. นางนิตยา  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวสุกานดา  รักยิ่้ม
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  นิ่มสุวรรณ์
2. นายนันทวัฒน์  งามนุช
3. นายวิทยา  จันทร์อำพล
 
1. นายศิริพัฒน์  เทศวัตร
2. นายธิติพันธ์  สุภาพ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายกิตตินันท์  บุญรื่น
2. เด็กหญิงนิตยา  สุโพธิ์คำ
3. เด็กหญิงสุนันทา  ชื่นอารมณ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
2. นางเรวดี  ผูกเกษร
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวภัทรวดี  เจริญศิลป์
2. นางสาวภาวินี  ศรีทับทิม
3. นางสาวสุกัญญา  โต๊ะละแบสลาม
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
2. นางเรวดี  ผูกเกษร
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกชกร  ใจตรง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ   แก้วอยู่
3. เด็กหญิงธัญกมล  สาหร่ายทอง
4. เด็กหญิงธาราทิพย์  คงเข็ม
5. เด็กหญิงศศธร  คำพร
6. เด็กหญิงศศิวิมล  เปรมปรี
 
1. นางบุญสนอง  ชูวิไล
2. นางสาวชุติมา  พวงทอง
3. นางสาวพจนา  โชชัย
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวณัฐฐาพร  กล่อมกระกูล
2. นางสาวทอกนก  น่วมด้วง
3. นางสาวประภัสรา  มีจันทร์มาก
4. นายสราวุฒิ  อ่วมรอต
5. นางสาวสุรัสวดี  สมบุญทวงษ์
6. นายโสบิณฑ์  อินทรบุตร
 
1. นางสาวพจนา  โชชัย
2. นางสุมณฑา  บุญกอง
3. นางบุญสนอง  ชูวิไล
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจิณห์วรา  วงค์ทอง
2. เด็กชายนิลักษณ์บดี  ชูสังวาลย์
3. เด็กหญิงวรพรรณ  โพธิ์เจริญ
 
1. นายธิติพันธ์  สุภาพ
2. นายสุรศักดิ์  ใจหาญ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวนพมาศ  เสริมรัมย์
2. นางสาวพัชรมัย  กล่ำทอง
3. นางสาวศิภัสสร  ลาภหงษ์ทอง
 
1. นายธิติ  พันธ์ุศุภผล
2. นางธรรชนก  พุ่มทับทิม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เฉ่งทอง
2. เด็กหญิงรวงข้าว  ปิติคาม
3. เด็กชายอชิตพล  ทองพันชั่ง
 
1. นายธนพล  ขลังธรรมเนียม
2. นางสาวจิรนันท์  บุญสุข
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายจิรายุ  เกตุสิน
2. นางสาวอนันดา  พวงสุพรรณ
3. นางสาวโสภา  เกตุหอม
 
1. นางสาวรัตนา  แก้วสว่าง
2. นายจารึก  นิลศรี
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงมีณณา  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  โสมินธุ
3. เด็กหญิงแพรพลอย  ฉ่ำเฉื่อย
 
1. นางนันทพร  วงษาวดี
2. นางสาวศรัณยา  ปานหงษ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 1. นางสาวชฎาภา  สดงาม
2. นางสาวณัฏธิดา  ปรีเปรม
3. นางสาวรัตติกาล  ทองธรรมชาติ
 
1. นางสุกัญญา  พงษ์ศิริ
2. นายสุภรัฐ  มั่นธรรม
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกรกต  เมฆกระจ่าง
2. เด็กหญิงภีมพิมล  คล้ายประยงค์
3. เด็กหญิงอัญชุอร  อ่อนดี
 
1. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
2. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายชฎิล  ทัดเทียม
2. นางสาวนันท์นภัส  ปิ่นสุวรรณ์
3. นางสาวปิยะวรรณ  สุขนิมิตร
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ฮวบเจริญ
2. นางสาวศศิกาญจน์  ทองประจวบ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงชมษร  วงษ์คล้อย
2. เด็กหญิงพฤกษา  บุญเส็ง
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เหล่าอุ่นอ่อน
 
1. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
2. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวธัญญารัฐ  กิติสุรกุลชัย
2. นางสาวมานิตา  สมวงศ์
3. นางสาวสุจิตรา  สำเภา
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ทองประจวบ
2. นายธิติ  พันธ์ุศุภผล
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงพลอยนรินทร์  รอตสถิต
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์เที่ยง
3. เด็กหญิงอรอุมา  สุขทวี
 
1. นางจงถนอม  แสวงนิล
2. ว่าที่ร้อยตรีกิจสุเมธ  แก้วพรหม
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวกิตติยา  จอมคำสิงห์
2. นางสาวภัสรา   ปั้นทรัพย์
3. นางสาวสมหทัย  จันทร์เศรษฐี
 
1. นางจงถนอม  แสวงนิล
2. ว่าที่ร้อยตรีิกิจสุเมธ  แก้วพรหม
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พงษ์เนียม
 
1. นางสาวจินตนา  ปิติมล
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิดา  อดิศักดิ์
 
1. นายอลงกรณ์  จันทรวิภาค
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายอนันทศักดิ์  พิกุลทอง
 
1. นางสุพรรณี  อินมะณี
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายกิตติทัต  อินทร์ถาวร
2. เด็กชายฉัตรจิรันตน์  นิมานรติกุล
3. เด็กชายวงศธร  ปรีชา
 
1. นางสุภัทรา  เจียรนันท์
2. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นายนพพร  มหาพราหมณ์
2. นายปัญญา  สุขแสงจันทร์
3. นางสาวศิราพร  กระต่ายทอง
 
1. นางสาวณัฐนรี   สงวนสุข
2. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริ
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายปฏิภาณ  แย้มกลีบ
 
1. นายการัณย์  เอี่ยมบุญฤทธิ์
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงปรารถนา  เพ็งพิพัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย  บุญฉ่ำ
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายเนรมิต  ช้างพันธุ์
 
1. นางสุพรรณี  อินมะณี
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงกานต์มณี  เชื่อมวิทย์
 
1. นางสุภัทรา  เจียรนันท์
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. เด็กหญิงภัทรินทร์  ใจใหญ่
 
1. นายสรุดี  สงธิ
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. นางสาวชัญญา  กระแสรญาณ
 
1. นางสิรินาถ  ดาวดวงน้อย
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นางสาววิภาวรรณ  คชแสง
 
1. นางสาวนพพร  ปรีชา
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นายปัญญา  สุขแสงจันทร์
 
1. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริ
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นายชลนที  พลายเพลิด
2. เด็กหญิงพรพรรณ  อินทรเกตุ
 
1. นางสาวนฤมน  ทองวิมล
2. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริ
 
180 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายจตุรงค์  ยิ้มนิยม
2. เด็กชายชนัตร  สังข์บางงา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สถาวร
4. เด็กหญิงดวงพร  สีเขียวสด
5. เด็กชายธนพัฒน์  รายพากษ์
6. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ทองแท้
7. เด็กหญิงนนทิยา   ห่วงศรี
8. เด็กชายนพพร  ใจบุญ
9. เด็กหญิงปัญพร  กรรณเกตุแก้ว
10. เด็กหญิงปิยะพร  พงษ์จันทร์
11. เด็กชายรัฐภูมิ  พวงทอง
12. เด็กหญิงรัทยากรณ์  รวดเร็ว
13. เด็กหญิงวราภรณ์  เที่ยงดี
14. เด็กหญิงศิวาพร  จิระมณีกุล
15. เด็กชายสกล  ภูวประภาชาติ
16. เด็กชายสหรัฐ  บุตรลี
17. เด็กชายสินชนะ  ขันทอง
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  รุกขชาติ
19. เด็กชายสุรเชษฐ์  คุ้มกาย
20. เด็กหญิงอริสา  ฉัตรเที่ยง
21. เด็กชายอัษฎาวุธ  สีเขียวสด
22. เด็กชายเจริญสุข  ครุฑนาค
23. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กล่อมมะโน
24. เด็กชายไพศาล  ชูเชิด
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
2. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
3. นายชิตพล  เครือแก้ว
4. นางสาวจินตนา  ปิติมล
5. นางสุภัทรา  เจียรนันท์
 
181 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นายกิตติพงษ์  อ้นพงษ์
2. นายจีรศักดิ์  กาญชำนาญ
3. นายชนินทร์  กองตัน
4. นายชรินทร์  ช่างบรรจง
5. นายณรงศักดิ์  พลอยสมบุญ
6. นายธนกฤต  พิชิตโชคกุล
7. นางสาวธัญญลักษณ์  มุ่งมงคล
8. นายนพดล  เพ็ชรัตน์
9. นางสาวนิตยา  บุญเลี้ยง
10. นางสาวปิ่น  แก้วกัญญา
11. นายภาณุพงศ์  ผลอินทร์
12. นายภูวนาถ  เอี่ยมสำอางค์
13. นายมงคล  ถอนสมอ
14. นางสาวมนัสวี  ธีรเลิศกมลธร
15. นางสาวมลฤดี  ระหัส
16. นายวราชัย  พลอยงาม
17. นางสาววิภาวี  รักขาว
18. นางสาวศิริลักษณ์  ออมสิน
19. นายสิทธิชัย  สนธิพงษ์
20. นางสาวสุกัญญา  ธำรงสมบัติ
21. นายสุทัศน์  ลึกวิลัย
22. นางสาวสุพัตรา  ถาดทอง
23. นายอนุชา  ปมูลจะกา
24. นายเมธี  ปานอำพล
25. นางสาวเสาวลักษณ์  ม่วงอำพล
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
2. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
3. นายชิตพล  เครือแก้ว
4. นางสาวจินตนา  ปิติมล
5. นางสุภัทรา  เจียรนันท์