สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงอริษา  เนียมหอม
 
1. นางสมสมร  สืบสายพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ยินยอม
 
1. นายพิทยา  ทัศกุลณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงธนัชพร  รุ่งแจ้ง
 
1. นางสมสมร  สืบสายพันธุ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวเกษสุดา  จันทร์ถาวร
 
1. นายพิทยา  ทัศกุลณี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  ช่างประดิษฐ
 
1. นางสมสมร  สืบสายพันธุ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นางสาวพิชญาภา  เทพนิมิตร
 
1. นายพิทยา  ทัสกุลณี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกชภัท  อยู่สะอาด
2. เด็กหญิงชลิชา  ม่วงแพร่
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไกยสวน
 
1. นางสมสมร  สืบสายพันธุ์
2. นายพิทยา  ทัศกุลณี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวกิติยาพร  บุญเพ็ง
2. นางสาวน้ำทิพย์  พึ่งประดิษฐ์
3. นางสาวพัฒน์รวี  เอกเจริญ
 
1. นางสมสมร  สืบสายพันธุ์
2. นายพิทยา  ทัศกุลณี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐวิทย์  คงใหญ่
2. เด็กหญิงรุ่งเพชร  ปั้นทรัพย์
 
1. นางสมสมร  สืบสายพันธุ์
2. นายพิทยา  ทัศกุลณี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวธนาพร  ประตูนิล
2. นางสาวพรรณวิภา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางสมสมร  สืบสายพันธุ์
2. นายพิทยา  ทัศกุลณี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมมนัส
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สุโยธีธนรัตน์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 5 1. นางสาวอรอนงค์  สำเร็จผล
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สุโยธีธนรัตน์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศิริพร  แก้วมณี
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สุโยธีธนรัตน์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 11 1. นายนพดล  ศรีเครือแก้ว
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สุโยธีธนรัตน์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงงามศิริ  กองเป็ง
2. เด็กหญิงพรรณิภา  พูลมี
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ช่างประดิษฐ์
 
1. นางศิวารักษ์  ชนะสงคราม
2. นางสาวรุจิรา  เข็มทิพย์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวธนาพร  ประตูนิล
2. นายนครินทร์  ไม่ยาก
3. นางสาวเกษสุดา  จันทร์ถาวร
 
1. นางสาวรุจิรา  เข็มทิพย์
2. นางจเร  คงสม
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐวิทย์  คงใหญ่
2. เด็กหญิงธนัชพร  รุ่งแจ้ง
3. เด็กหญิงพิพรรษพร  จุมพรม
 
1. นางสาวรุจิรา  เข็มทิพย์
2. นางศิวารักษ์  ชนะสงคราม
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิติยาพร  บุญเพ็ง
2. นางสาวบงกช  เยื้อนยิ้ม
3. นางสาวสมฤดี  วันทอง
 
1. นางสาวรุจิรา  เข็มทิพย์
2. นางจเร  คงสม
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.07 ทองแดง 7 1. เด็กชายกฤษณะ  พระบุราณ
2. เด็กชายมงคล  โพนที
 
1. นางจเร  คงสม
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายธันยบูรณ์  วงษ์พระจันทร์
2. เด็กชายวีรชัย  สาลีกิจ
 
1. นางจเร  คงสม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชนายุทธ  อินทานุรักษ์
2. นายธนกฤต  บุญมา
3. นายภาณุพงศ์  ปานประไพ
 
1. นางจเร  คงสม
2. นางสาวรุจิรา  เข็มทิพย์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 71.5 เงิน 6 1. นางสาวฐิติรัตน์  อ่อนสุวรรณ
2. นางสาวนุชจรี  พุกเศรษฐี
3. นางสาวปุณณภา  สอดส่อง
4. นางสาวเกษสุดา  จันทร์ถาวร
5. นางสาวเปรมฤทัย  กลิ่นชื่น
 
1. นายณัฐพงษ์  จันทร์หอม
2. นายสำรวล  จำรุญศรี
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวกัญญาภัคร  ชัยศิรินทร์
 
1. นายณัฐพงษ์  จันทร์หอม
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.75 ทอง 13 1. เด็กชายธีรภัทร  กลางแท่น
2. เด็กหญิงเปมิกา  ใหลกุล
 
1. นายณัฐพงษ์  จันทร์หอม
2. นายสำรวล  จำรุญศรี
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.99 ทอง 12 1. นายนครินทร์  ไม่ยาก
2. นางสาวอิสริยา  บุตรกระจ่าง
 
1. นายณัฐพงษ์  จันทร์หอม
2. นายสำรวล  จำรุญศรี
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงมานิด  บุญมีชัย
2. เด็กหญิงศิรดา  กลิ่นโต
 
1. นางพูลศรี  เขียวมรกฎ
2. นายเพทาย  เงินดี
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 1. นางสาวสุวิมล  สดใส
2. นางสาวอัฉรา  เกตุเกษร
 
1. นางพูลศรี  เขียวมรกฎ
2. นายเพทาย  เงินดี
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายธีรภัทร  กลางแท่น
 
1. นายนพนริศร์พรรณ  ชนะสงคราม
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวกิติยาพร  บุญเพ็ง
 
1. นางบุษบา  สง่างาม
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวน้ำทิพย์  พึ่งประดิษฐ์
 
1. นางบุษบา  สง่างาม
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวพัฒน์รวี  เอกเจริญ
 
1. นางบุษบา  สง่างาม
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  ช่างประดิษฐ์
 
1. นายนพนริศร์พรรณ  ชนะสงคราม
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ยินยอม
 
1. นางบุษบา  สง่างาม
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายชินวัตร  อ่อนนิ่ม
2. เด็กชายรุ่งสุริยา  แสนโบราณ
 
1. นายกฤษฎา   คำกิ่ง
2. นายนพนริศร์พรรณ  ชนะสงคราม
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายชนายุทธ  เกตุพงษ์
2. นายนครินทร์  ไม่ยาก
 
1. นายกฤษฎา  คำกิ่ง
2. นายนพนริศร์พรรณ  ชนะสงคราม
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญจน์ศรัณย์  ปกป้อง
2. เด็กหญิงอารียา  กาฬภักดี
 
1. นายกฤษฎา  คำกิ่ง
2. นายนพนริศร์พรรณ  ชนะสงคราม
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกวินนา  นวลสนอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมมนัส
 
1. นายกฤษฎา  คำกิ่ง
2. นายนพนริศร์พรรณ  ชนะสงคราม
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวบุญลักษณ์  ปานประไพ
2. นางสาวเปียโน  คำเปลว
 
1. นายกฤษฎา  คำกิ่ง
2. นายนพนริศร์พรรณ  ชนะสงคราม
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77.25 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วมณี
2. เด็กชายนนทวัฒน์  อินท์กุล
3. เด็กชายปิยะนันท์  เชื้อบุญ
 
1. นายประเสริฐ  มากระดี
2. นายวรพันธุ์  สืบสายพันธุ์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภสร   แจ่มประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิพรรษพร  จุมพรม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  มณีรัตน์
 
1. นายประเสริฐ  มากระดี
2. นายวรพันธุ์  สืบสายพันธุ์
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพงษ์นภา  อ้นทอง
2. นางสาววันวิสาห์  ผิวพรรณ์
3. นางสาวเรวดี  ทองแดง
 
1. นายประเสริฐ  มากระดี
2. นายวรพันธุ์  สืบสายพันธุ์