สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  ช่างประดิษฐ
 
1. นางสมสมร  สืบสายพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวกิติยาพร  บุญเพ็ง
2. นางสาวน้ำทิพย์  พึ่งประดิษฐ์
3. นางสาวพัฒน์รวี  เอกเจริญ
 
1. นางสมสมร  สืบสายพันธุ์
2. นายพิทยา  ทัศกุลณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐวิทย์  คงใหญ่
2. เด็กหญิงรุ่งเพชร  ปั้นทรัพย์
 
1. นางสมสมร  สืบสายพันธุ์
2. นายพิทยา  ทัศกุลณี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงงามศิริ  กองเป็ง
2. เด็กหญิงพรรณิภา  พูลมี
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ช่างประดิษฐ์
 
1. นางศิวารักษ์  ชนะสงคราม
2. นางสาวรุจิรา  เข็มทิพย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวธนาพร  ประตูนิล
2. นายนครินทร์  ไม่ยาก
3. นางสาวเกษสุดา  จันทร์ถาวร
 
1. นางสาวรุจิรา  เข็มทิพย์
2. นางจเร  คงสม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.07 ทองแดง 7 1. เด็กชายกฤษณะ  พระบุราณ
2. เด็กชายมงคล  โพนที
 
1. นางจเร  คงสม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายธันยบูรณ์  วงษ์พระจันทร์
2. เด็กชายวีรชัย  สาลีกิจ
 
1. นางจเร  คงสม
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายชินวัตร  อ่อนนิ่ม
2. เด็กชายรุ่งสุริยา  แสนโบราณ
 
1. นายกฤษฎา   คำกิ่ง
2. นายนพนริศร์พรรณ  ชนะสงคราม
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายชนายุทธ  เกตุพงษ์
2. นายนครินทร์  ไม่ยาก
 
1. นายกฤษฎา  คำกิ่ง
2. นายนพนริศร์พรรณ  ชนะสงคราม
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกวินนา  นวลสนอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมมนัส
 
1. นายกฤษฎา  คำกิ่ง
2. นายนพนริศร์พรรณ  ชนะสงคราม