สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงธนัชพร  รุ่งแจ้ง
 
1. นางสมสมร  สืบสายพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นางสาวพิชญาภา  เทพนิมิตร
 
1. นายพิทยา  ทัสกุลณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวธนาพร  ประตูนิล
2. นางสาวพรรณวิภา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางสมสมร  สืบสายพันธุ์
2. นายพิทยา  ทัศกุลณี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐวิทย์  คงใหญ่
2. เด็กหญิงธนัชพร  รุ่งแจ้ง
3. เด็กหญิงพิพรรษพร  จุมพรม
 
1. นางสาวรุจิรา  เข็มทิพย์
2. นางศิวารักษ์  ชนะสงคราม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 71.5 เงิน 6 1. นางสาวฐิติรัตน์  อ่อนสุวรรณ
2. นางสาวนุชจรี  พุกเศรษฐี
3. นางสาวปุณณภา  สอดส่อง
4. นางสาวเกษสุดา  จันทร์ถาวร
5. นางสาวเปรมฤทัย  กลิ่นชื่น
 
1. นายณัฐพงษ์  จันทร์หอม
2. นายสำรวล  จำรุญศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวกัญญาภัคร  ชัยศิรินทร์
 
1. นายณัฐพงษ์  จันทร์หอม
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงมานิด  บุญมีชัย
2. เด็กหญิงศิรดา  กลิ่นโต
 
1. นางพูลศรี  เขียวมรกฎ
2. นายเพทาย  เงินดี
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญจน์ศรัณย์  ปกป้อง
2. เด็กหญิงอารียา  กาฬภักดี
 
1. นายกฤษฎา  คำกิ่ง
2. นายนพนริศร์พรรณ  ชนะสงคราม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77.25 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วมณี
2. เด็กชายนนทวัฒน์  อินท์กุล
3. เด็กชายปิยะนันท์  เชื้อบุญ
 
1. นายประเสริฐ  มากระดี
2. นายวรพันธุ์  สืบสายพันธุ์