สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงอริษา  เนียมหอม
 
1. นางสมสมร  สืบสายพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ยินยอม
 
1. นายพิทยา  ทัศกุลณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวเกษสุดา  จันทร์ถาวร
 
1. นายพิทยา  ทัศกุลณี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิติยาพร  บุญเพ็ง
2. นางสาวบงกช  เยื้อนยิ้ม
3. นางสาวสมฤดี  วันทอง
 
1. นางสาวรุจิรา  เข็มทิพย์
2. นางจเร  คงสม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.75 ทอง 13 1. เด็กชายธีรภัทร  กลางแท่น
2. เด็กหญิงเปมิกา  ใหลกุล
 
1. นายณัฐพงษ์  จันทร์หอม
2. นายสำรวล  จำรุญศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.99 ทอง 12 1. นายนครินทร์  ไม่ยาก
2. นางสาวอิสริยา  บุตรกระจ่าง
 
1. นายณัฐพงษ์  จันทร์หอม
2. นายสำรวล  จำรุญศรี
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 1. นางสาวสุวิมล  สดใส
2. นางสาวอัฉรา  เกตุเกษร
 
1. นางพูลศรี  เขียวมรกฎ
2. นายเพทาย  เงินดี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายธีรภัทร  กลางแท่น
 
1. นายนพนริศร์พรรณ  ชนะสงคราม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวกิติยาพร  บุญเพ็ง
 
1. นางบุษบา  สง่างาม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวน้ำทิพย์  พึ่งประดิษฐ์
 
1. นางบุษบา  สง่างาม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวพัฒน์รวี  เอกเจริญ
 
1. นางบุษบา  สง่างาม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงศุภวรรณ  ช่างประดิษฐ์
 
1. นายนพนริศร์พรรณ  ชนะสงคราม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ยินยอม
 
1. นางบุษบา  สง่างาม
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภสร   แจ่มประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิพรรษพร  จุมพรม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  มณีรัตน์
 
1. นายประเสริฐ  มากระดี
2. นายวรพันธุ์  สืบสายพันธุ์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพงษ์นภา  อ้นทอง
2. นางสาววันวิสาห์  ผิวพรรณ์
3. นางสาวเรวดี  ทองแดง
 
1. นายประเสริฐ  มากระดี
2. นายวรพันธุ์  สืบสายพันธุ์