สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงรัชดา  จันทร์พินิจคีรี
 
1. นางสุกัญญา  รวบรวม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวบัณฑิตา   เสมาชัย
 
1. นางสาวนภสร  อาศัยนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนารี  แซ่กง
 
1. นางสุกัญญา  รวบรวม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวอรวรรณ  บุญรื่น
 
1. นางสาวนภสร  อาศัยนา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงญานิการ์  แซ่พ่าน
 
1. นางสุกัญญา  รวบรวม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นางสาวกนกพร  อรรถโยโค
 
1. นางสาวนภสร  อาศัยนา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  รักษ์นทีทอง
2. เด็กหญิงรินรดา  วิวัฒน์วิทยา
3. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ว้าน
 
1. นางสุกัญญา  รวบรวม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวขวัญชนก  ศิริสุข
2. นางสาววรรณการต์  แก้วเกิด
3. นางสาวศศินา  ภู่โพธิ์
 
1. นางสาวนภสร  อาศัยนา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอรนุช  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงโบนัสดา  คงเจริญวุฒิ
 
1. นางสุกัญญา  รวบรวม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  วรสรณ์สกุล
 
1. นายสุรศักดิ์  มากประมูล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอรวรรณ  บุญรื่น
 
1. นายสุรศักดิ์  มากประมูล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุรางคณา  เทียมพันธุ์
 
1. นายสุรศักดิ์  มากประมูล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัฒนพงษ์  ขันทอง
 
1. นางธิมาภรณ์  แก้วภักดี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บางอ้น
2. เด็กชายภานุวัต  พันธุ์ดี
3. เด็กหญิงวรัทยา  ศิริทหาร
 
1. นางสาวสมฤทัย  หาพิพัฒน์
2. นางสาวจามจุรี  ภูมิ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นายณภัทร  พรหมเจียม
2. นางสาวพืชมงคล  เผือกพันธุ์
3. นางสาววรรณการต์  แก้วเกิด
 
1. นางสาวสมฤทัย  หาพิพัฒน์
2. นางสาวจามจุรี  ภูมิ
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายทศพล  ดีจริง
2. เด็กหญิงปูริดา  จอมจันทร์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ศุขะพันธุ์
 
1. นางสุนทรี  ยอดขำ
2. นางสาวมัลลิกา  การกสิขวิธี
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑารัตน์  จีนขจร
2. นางสาวลูกน้ำ  ยอดนุ่ม
3. นางสาวอาทิตยา  มงคลพงษ์
 
1. นางสุนทรี  ยอดขำ
2. นางสาวมัลลิกา  การกสิขวิธี
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายวรภพ  มากสุวรรณ
2. เด็กหญิงเมษา  แซ่กง
 
1. นางสาวสมฤทัย  หาพิพัฒน์
2. นางสาวจามจุรี  ภูมิ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายพณฤทธิ์  คงหาสุข
2. นายรักษิต  เชิดสวรรค์
 
1. นางสุนทรี  ยอดขำ
2. นางสาวมัลลิกา  การกสิขวิธี
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายจิระพันธ์  นุ่มนวน
2. เด็กชายรชฏ  จันทร์วงษ์
 
1. นางสุนทรี  ยอดขำ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66.91 ทองแดง 5 1. เด็กชายจักรกฤช  สมควร
2. เด็กชายฉันท์ทัต  วงศ์วานศิริ
 
1. นางสุนทรี  ยอดขำ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวีด๊าร  อุ่นภักดิ์
 
1. นายนภดล  ทรัพย์สิน
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวเพ็ญนภา  แสงพลาย
 
1. นายนภดล  ทรัพย์สิน
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 9 1. เด็กชายธนโชติ  แซ่ภือ
2. เด็กหญิงสุรภา  วงษ์มณีกุล
 
1. นายนภดล  ทรัพย์สิน
2. นางสาวปวีณา  เพชร์สิงหล
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.53 ทอง 11 1. นายศุภกฤษ  แซ่ย้าง
2. นางสาวสุภาพรรณ  บางอ้น
 
1. นายนภดล  ทรัพย์สิน
2. นายกัชกร  เลิศภูมิชัยวรรณ
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงอาภาศิริ  แซ่จาง
 
1. นายเจริญวริศ  บุญสันต์สุขศรี
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 14 1. นางสาวกมลรัตน์  จันทร์สุข
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พุฒตาล
 
1. นายเจริญวริศ  บุญสันต์สุขศรี
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพืชมงคล  เผือกพันธุ์
 
1. นางสาวอุทุมพร   มีเนตร์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายวัฒนพงษ์  ขันทอง
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพนิตพร  วงษ์มณีกุล
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนันตเดช   ไชยทาน
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเพชรดา  รอดเรือง
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุสรา  วิเศษสุวรรณ์
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสาริยา  จำเริญกุล
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  พูลมี
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุรางคณา  เทียมพันธุ์
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นางสาวนุสรา  วิเศษสุวรรณ์
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 76.65 เงิน 4 1. เด็กหญิงสิรินทรา  เสือใย
 
1. นางสาวสัมพันธ์  นพรัตน์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 73.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรินรดา  วิวัฒน์วิทยา
 
1. นางสาวสัมพันธ์  นพรัตน์
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดาน้อย  ธนาวุฒิชัย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่กง
3. เด็กหญิงสุมิตรา  แซ่ย่าง
 
1. นางสุกัญญา  รวบรวม
2. นางสาวนภสร  อาศัยนา
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวจุฑารัตน์  จีนขจร
2. นางสาวณัชชา  กล่ำตา
3. นางสาวลูกน้ำ  ยอดนุ่ม
 
1. นางสาวนภสร  อาศัยนา
2. นางสุกัญญา  รวบรวม
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลิตา  อิ่มสกุล
2. เด็กชายภานุวัฒน์  คล้ายเพ็ง
 
1. นายจักรวาล  นาคชุ่ม
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายจิติพงษ์  เฉยประทุม
2. นายธีรภัทร  สุขขุม
 
1. นายจักรวาล  นาคชุ่ม
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  พัฒนผล
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อยู่อภิบาลรักษ์
 
1. นายจักรวาล  นาคชุ่ม
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นายธนพัฒน์  หนูทอง
2. นางสาวมุธิตา  รุ่งโรจน์
 
1. นายจักรวาล  นาคชุ่ม
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวอารียา  กล่ำตา
2. นางสาวเบญทราย  หวังสะและฮ์
 
1. นายจักรวาล  นาคชุ่ม
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกันต์พจน์  สนิทกลาง
2. นายจิรวุฒิ  เกษประยูร
3. นายศิรชัช  สุขอารมย์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  น่วมนิ่ม
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บางอ้น
2. เด็กชายนภัสกร  แป้นพงษ์
3. เด็กหญิงป๋อ  แซ่มัว
4. เด็กชายภานุวัต  พันธุ์ดี
5. เด็กหญิงวรัทยา  ศิริทหาร
6. เด็กหญิงสิรินทรา  เสือใย
 
1. นางวิไล  รักงาม
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชุติมา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงปริณดา  แซ่สง
3. เด็กหญิงพนิตพร  วงษ์มณีกุล
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  น่วมนิ่ม
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพัชรีพร  แย้มพลาย
2. นางสาวรุ่งอรุณ  จิตตั้ง
3. นางสาววรรณนิสา  กัญยะโสภา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  น่วมนิ่ม
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เรียนงาม
2. เด็กหญิงศรัณญา  ประทุมวัน
3. เด็กหญิงอริษสา  เพชร์สิงหล
 
1. นางวิไล  รักงาม
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.2 ทอง 4 1. นายประกาศิต  วรรณยศ
2. นางสาวอังศิมา  ธูปกระแจะ
3. นางสาวอานิตา  สมควร
 
1. นางวิไล  รักงาม
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงธิดาพร   แก่นมีผล
2. เด็กหญิงศุภารมย์  นาคทับที
3. เด็กหญิงสิรินทรา  อรุณพันธ์
 
1. นางวิไล  รักงาม
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนพมาศ  กิจศึกษา
2. นางสาวนมัสยา  ศรีเรือง
3. นางสาวสุนันทา  จันทร์วงษ์
 
1. นางวิไล  รักงาม