สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  รักษ์นทีทอง
2. เด็กหญิงรินรดา  วิวัฒน์วิทยา
3. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ว้าน
 
1. นางสุกัญญา  รวบรวม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  วรสรณ์สกุล
 
1. นายสุรศักดิ์  มากประมูล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอรวรรณ  บุญรื่น
 
1. นายสุรศักดิ์  มากประมูล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุรางคณา  เทียมพันธุ์
 
1. นายสุรศักดิ์  มากประมูล