สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวบัณฑิตา   เสมาชัย
 
1. นางสาวนภสร  อาศัยนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนารี  แซ่กง
 
1. นางสุกัญญา  รวบรวม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงญานิการ์  แซ่พ่าน
 
1. นางสุกัญญา  รวบรวม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวขวัญชนก  ศิริสุข
2. นางสาววรรณการต์  แก้วเกิด
3. นางสาวศศินา  ภู่โพธิ์
 
1. นางสาวนภสร  อาศัยนา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอรนุช  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงโบนัสดา  คงเจริญวุฒิ
 
1. นางสุกัญญา  รวบรวม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัฒนพงษ์  ขันทอง
 
1. นางธิมาภรณ์  แก้วภักดี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บางอ้น
2. เด็กชายภานุวัต  พันธุ์ดี
3. เด็กหญิงวรัทยา  ศิริทหาร
 
1. นางสาวสมฤทัย  หาพิพัฒน์
2. นางสาวจามจุรี  ภูมิ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นายณภัทร  พรหมเจียม
2. นางสาวพืชมงคล  เผือกพันธุ์
3. นางสาววรรณการต์  แก้วเกิด
 
1. นางสาวสมฤทัย  หาพิพัฒน์
2. นางสาวจามจุรี  ภูมิ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายจิระพันธ์  นุ่มนวน
2. เด็กชายรชฏ  จันทร์วงษ์
 
1. นางสุนทรี  ยอดขำ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66.91 ทองแดง 5 1. เด็กชายจักรกฤช  สมควร
2. เด็กชายฉันท์ทัต  วงศ์วานศิริ
 
1. นางสุนทรี  ยอดขำ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวีด๊าร  อุ่นภักดิ์
 
1. นายนภดล  ทรัพย์สิน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวเพ็ญนภา  แสงพลาย
 
1. นายนภดล  ทรัพย์สิน
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงอาภาศิริ  แซ่จาง
 
1. นายเจริญวริศ  บุญสันต์สุขศรี
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 14 1. นางสาวกมลรัตน์  จันทร์สุข
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พุฒตาล
 
1. นายเจริญวริศ  บุญสันต์สุขศรี
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลิตา  อิ่มสกุล
2. เด็กชายภานุวัฒน์  คล้ายเพ็ง
 
1. นายจักรวาล  นาคชุ่ม
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นายธนพัฒน์  หนูทอง
2. นางสาวมุธิตา  รุ่งโรจน์
 
1. นายจักรวาล  นาคชุ่ม
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวอารียา  กล่ำตา
2. นางสาวเบญทราย  หวังสะและฮ์
 
1. นายจักรวาล  นาคชุ่ม