สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงรัชดา  จันทร์พินิจคีรี
 
1. นางสุกัญญา  รวบรวม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นางสาวกนกพร  อรรถโยโค
 
1. นางสาวนภสร  อาศัยนา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑารัตน์  จีนขจร
2. นางสาวลูกน้ำ  ยอดนุ่ม
3. นางสาวอาทิตยา  มงคลพงษ์
 
1. นางสุนทรี  ยอดขำ
2. นางสาวมัลลิกา  การกสิขวิธี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายพณฤทธิ์  คงหาสุข
2. นายรักษิต  เชิดสวรรค์
 
1. นางสุนทรี  ยอดขำ
2. นางสาวมัลลิกา  การกสิขวิธี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 76.65 เงิน 4 1. เด็กหญิงสิรินทรา  เสือใย
 
1. นางสาวสัมพันธ์  นพรัตน์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 73.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรินรดา  วิวัฒน์วิทยา
 
1. นางสาวสัมพันธ์  นพรัตน์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บางอ้น
2. เด็กชายนภัสกร  แป้นพงษ์
3. เด็กหญิงป๋อ  แซ่มัว
4. เด็กชายภานุวัต  พันธุ์ดี
5. เด็กหญิงวรัทยา  ศิริทหาร
6. เด็กหญิงสิรินทรา  เสือใย
 
1. นางวิไล  รักงาม
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงธิดาพร   แก่นมีผล
2. เด็กหญิงศุภารมย์  นาคทับที
3. เด็กหญิงสิรินทรา  อรุณพันธ์
 
1. นางวิไล  รักงาม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนพมาศ  กิจศึกษา
2. นางสาวนมัสยา  ศรีเรือง
3. นางสาวสุนันทา  จันทร์วงษ์
 
1. นางวิไล  รักงาม