สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวอรวรรณ  บุญรื่น
 
1. นางสาวนภสร  อาศัยนา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายทศพล  ดีจริง
2. เด็กหญิงปูริดา  จอมจันทร์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ศุขะพันธุ์
 
1. นางสุนทรี  ยอดขำ
2. นางสาวมัลลิกา  การกสิขวิธี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายวรภพ  มากสุวรรณ
2. เด็กหญิงเมษา  แซ่กง
 
1. นางสาวสมฤทัย  หาพิพัฒน์
2. นางสาวจามจุรี  ภูมิ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 9 1. เด็กชายธนโชติ  แซ่ภือ
2. เด็กหญิงสุรภา  วงษ์มณีกุล
 
1. นายนภดล  ทรัพย์สิน
2. นางสาวปวีณา  เพชร์สิงหล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.53 ทอง 11 1. นายศุภกฤษ  แซ่ย้าง
2. นางสาวสุภาพรรณ  บางอ้น
 
1. นายนภดล  ทรัพย์สิน
2. นายกัชกร  เลิศภูมิชัยวรรณ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพืชมงคล  เผือกพันธุ์
 
1. นางสาวอุทุมพร   มีเนตร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายวัฒนพงษ์  ขันทอง
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพนิตพร  วงษ์มณีกุล
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนันตเดช   ไชยทาน
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเพชรดา  รอดเรือง
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุสรา  วิเศษสุวรรณ์
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสาริยา  จำเริญกุล
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  พูลมี
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุรางคณา  เทียมพันธุ์
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นางสาวนุสรา  วิเศษสุวรรณ์
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดาน้อย  ธนาวุฒิชัย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่กง
3. เด็กหญิงสุมิตรา  แซ่ย่าง
 
1. นางสุกัญญา  รวบรวม
2. นางสาวนภสร  อาศัยนา
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวจุฑารัตน์  จีนขจร
2. นางสาวณัชชา  กล่ำตา
3. นางสาวลูกน้ำ  ยอดนุ่ม
 
1. นางสาวนภสร  อาศัยนา
2. นางสุกัญญา  รวบรวม
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายจิติพงษ์  เฉยประทุม
2. นายธีรภัทร  สุขขุม
 
1. นายจักรวาล  นาคชุ่ม
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  พัฒนผล
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อยู่อภิบาลรักษ์
 
1. นายจักรวาล  นาคชุ่ม
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เรียนงาม
2. เด็กหญิงศรัณญา  ประทุมวัน
3. เด็กหญิงอริษสา  เพชร์สิงหล
 
1. นางวิไล  รักงาม
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.2 ทอง 4 1. นายประกาศิต  วรรณยศ
2. นางสาวอังศิมา  ธูปกระแจะ
3. นางสาวอานิตา  สมควร
 
1. นางวิไล  รักงาม