สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรณา  สุภาพพร
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  แก้วกล่อม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวปาริชาติ  ชูแผ้ว
 
1. นางกัณณ์อลิน  จรุงธนารัชต์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนันทฤทธิ์  จันทร์กระแจะ
2. เด็กชายพัฒนพล  ธาดาวัตรภรณ์
3. เด็กชายภควัต  จำรุณพันธ์
 
1. นายสรุดี  สงธิ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 14 1. นางสาวปนัดดา  แคตระการ
 
1. นายสรุดี  สงธิ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดาพร  พุทธวรรณะ
2. เด็กหญิงวรรณา  สุภาพพร
3. เด็กชายสุวัฒน์  ตวงลาภ
 
1. นางสุรางค์  เครือเมฆ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวกัญญารัตน์  กิมาวะหา
2. นางสาวรุ่งอรุณ  แก้วเหง้าศรี
3. นางสาวศิรภัสสร  สาดวง
 
1. นางสุรางค์  เครือเมฆ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติมา  จำรูญพันธ์
2. เด็กชายนราธิป   จำรูญพันธ์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  แก้วกล่อม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.41 ทอง 13 1. นางสาวศรัณย์พร  ขันน้อย
2. นายศิริศักดิ์  ปิ่นประดับ
 
1. นายศิริชัย  เอี่ยมพันธ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ยิ้มละม้าย
2. เด็กหญิงขวัญเรือน  ยิ้มนิล
 
1. นายธนวัฒน์  เอี่ยมสำอางค์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 13 1. นางสาวจิราภรณ์  จักรทอง
2. นางสาวศรัณย์พร  ขันน้อย
 
1. นายธนวัฒน์  เอี่ยมสำอางค์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวปรางทิพย์  ผลมูล
 
1. นางกัณณ์อลิน  จรุงธนารัชต์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวจิราภรณ์  จักรทอง
 
1. นางกัณณ์อลิน  จรุงธนารัชต์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชพล  นิรันดร
 
1. นางกัณณ์อลิน  จรุงธนารัชต์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กชายพัฒนพล  ธาดาวัตรภรณ์
2. เด็กชายภควัต  จำรุณพันธ์
 
1. นางสาวณัฐนรี   สงวนสุข
2. นางสาวนฤมน  ทองวิมล
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติมา  จำรูญพันธ์
2. นางสาวธิดาพร  พุทธวรรณะ
3. เด็กหญิงพัชรี  สุภาพพร
 
1. นายมนต์เทพ  นัยพร
2. นางสาวนพพร  ปรีชา
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81.28 ทอง 6 1. นางสาวจิราภรณ์  จักรทอง
2. นางสาวปรางทิพย์  ผลมูล
3. นางสาวศรัณย์พร  ขันน้อย
 
1. นายมนต์เทพ  นัยพร
2. นางสาวนพพร  ปรีชา
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ยิ้มละม้าย
2. เด็กหญิงขวัญเรือน  ยิ้มนิล
3. เด็กชายสุวัฒน์  ตวงลาภ
 
1. นายมนต์เทพ  นัยพร
2. นางสาวนพพร  ปรีชา
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 75.25 เงิน 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  กิมาวะหา
2. นายสุทัศน์  จันทร์เอี่ยม
3. นางสาวแพรว  สุขเกษม
 
1. นายมนต์เทพ  นัยพร
2. นางสาวนพพร  ปรีชา
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนาธิป  ภู่ระหงส์
 
1. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริร
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อินทรเกตุ
2. เด็กหญิงภัทรินทร์  ใจใหญ่
3. เด็กชายสงกรานต์  จิตถนอม
 
1. นางสาวนพพร  ปรีชา
2. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริ
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพพร  มหาพราหมณ์
2. นายปัญญา  สุขแสงจันทร์
3. นางสาวศิราพร  กระต่ายทอง
 
1. นางสาวณัฐนรี   สงวนสุข
2. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริ
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายช่อฉัตร  เกลียวศรีนาค
 
1. นางสาวนพพร  ปรีชา
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรินทร์  ใจใหญ่
 
1. นายสรุดี  สงธิ
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภาวรรณ  คชแสง
 
1. นางสาวนพพร  ปรีชา
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปัญญา  สุขแสงจันทร์
 
1. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริ
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชลนที  พลายเพลิด
2. เด็กหญิงพรพรรณ  อินทรเกตุ
 
1. นางสาวนฤมน  ทองวิมล
2. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริ