สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงนภสร  พวงทอง
 
1. นางชญานิษฐ์  นิลพฤกษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวณัฐพร  ศรีอำไพ
 
1. นายสรกฤช  ศรีสว่าง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 1. นางสาวธนภรณ์  ชำรวย
 
1. นางชญานิษฐ์  นิลพฤกษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 6 1. นางสาวปิยะดา  พยัฆคานนท์
 
1. นางชญานิษฐ์  นิลพฤกษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 9 1. นางสาวจุฑาทิพย์  วงษ์สด
2. นายธีรพัฒน์  เปี่ยมมนัส
3. นางสาวบุษกร  กาญจนเกตุ
 
1. นายสรกฤช  ศรีสว่าง
2. นางชญานิษฐ์  นิลพฤกษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 13 1. นางสาวจุฑาทิพย์  วงษ์สด
 
1. นายยอดยิ่ง  ทองหล่อ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายทศพล  เข็มแหลม
2. เด็กชายธนภัทร  เชื้อเล็ก
3. เด็กชายวีรนันท์  เปี่ยมมนัส
 
1. นายปวีณ์กร  ดำเนินลอย
2. นางภิญญดา  พัดภู่
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายชนะพล  สุดตะโก
2. นายบุญรังสี  ชำรวย
 
1. นางสาวชนัญธิดา  อ่อมทร
2. นางสาววิไลรัตน์  ธิติถาวร
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายนฤนาท  บุญคุ้ม
2. เด็กชายสิรัฐฐพงศ์  เฟสูงเนิน
 
1. นางภิญญดา  พัดภู่
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68.23 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภคพล  กาสิงห์
2. เด็กชายวรวรรณ  บำรุงสุข
 
1. นางภิญญดา  พัดภู่
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองสำฤทธิ์
 
1. นางน้ำฝน  จินดาเบ็ญจธรรม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรรณษา  บัวหลวง
2. เด็กชายศิริมงคล  สมรส
 
1. นางน้ำฝน  จินดาเบ็ญจธรรม
2. นายเขตนคร  เยือกเย็น
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นายคมสันต์  รางสาตร์
2. นางสาวธนภรณ์  ชำรวย
 
1. นางน้ำฝน  จินดาเบ็ญจธรรม
2. นางสาวนริศรา  ธงชัย
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวกัญญาณัฐ  พึ่งสุริยะวงศ์
2. นางสาวสมฤดี  แสนจุ้ย
 
1. นายพิทักษ์  ทองแผ่
2. นายธรรมนูญ  บุญคุ้ม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 -    
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวธนภรณ์  ชำรวย
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  มะลิทอง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงดลยา  จอมประสาท
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  มะลิทอง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุรพร  แป้นงาม
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  มะลิทอง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรนันท์  บุญสันต์
2. นางสาวน้ำฝน  แก้วน้อย
3. นายภาธร  บุญสุด
4. นายรัฐธีร์  เลิศฤทธิ์ชัยกิจ
5. นายอนิรุทธิ์  ดอนลาดลี
 
1. นายวัชรพงศ์  ประชากุล
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  มะลิทอง
3. นายวัชรพงศ์  ประชากุล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 -    
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรนันท์  เปี่ยมมนัส
 
1. นายวัชรพงศ์  ประชากุล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนุสรณ์   แสงเดือน
 
1. นายวัชรพงศ์  ประชากุล
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเจษฎากร  ชารีโคตร
2. เด็กชายเอกพนธิ์  งามสง่า
 
1. นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม
2. นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แจ่มฟ้า
2. เด็กชายวีรนันท์  เปี่ยมมนัส
 
1. นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม
2. นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายบุญรังษี  ชำรวย
2. นายอนุสรณ์  แสงเดือน
 
1. นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม
2. นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงยศวดี  สวนหลวง
2. เด็กหญิงศิรมณี  พูนถุงเงิน
 
1. นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม
2. นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองสำฤทธิ์
2. นางสาวสิริพร  เมฆพายัพ
 
1. นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม
2. นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82.57 ทอง 5 1. นายคมสัน  รางสาตร์
2. นายสุรพัศ  รื่นเริง
3. นายอนิรุทธิ์  ดอนลาดลี
 
1. นางจิราภรณ์  จำนงค์ไว
2. นางจิราภรณ์  จำนงค์ไว
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดลยา  จอมประสาท
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปักษีเลิศ
3. เด็กหญิงวรรณษา  บัวหลวง
 
1. นางจิราภรณ์  จำนงค์ไว
2. นางจิราภรณ์  จำนงค์ไว