สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวณัฐพร  ศรีอำไพ
 
1. นายสรกฤช  ศรีสว่าง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 1. นางสาวธนภรณ์  ชำรวย
 
1. นางชญานิษฐ์  นิลพฤกษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 6 1. นางสาวปิยะดา  พยัฆคานนท์
 
1. นางชญานิษฐ์  นิลพฤกษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 9 1. นางสาวจุฑาทิพย์  วงษ์สด
2. นายธีรพัฒน์  เปี่ยมมนัส
3. นางสาวบุษกร  กาญจนเกตุ
 
1. นายสรกฤช  ศรีสว่าง
2. นางชญานิษฐ์  นิลพฤกษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายนฤนาท  บุญคุ้ม
2. เด็กชายสิรัฐฐพงศ์  เฟสูงเนิน
 
1. นางภิญญดา  พัดภู่
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68.23 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภคพล  กาสิงห์
2. เด็กชายวรวรรณ  บำรุงสุข
 
1. นางภิญญดา  พัดภู่
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวกัญญาณัฐ  พึ่งสุริยะวงศ์
2. นางสาวสมฤดี  แสนจุ้ย
 
1. นายพิทักษ์  ทองแผ่
2. นายธรรมนูญ  บุญคุ้ม