สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงนภสร  พวงทอง
 
1. นางชญานิษฐ์  นิลพฤกษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายทศพล  เข็มแหลม
2. เด็กชายธนภัทร  เชื้อเล็ก
3. เด็กชายวีรนันท์  เปี่ยมมนัส
 
1. นายปวีณ์กร  ดำเนินลอย
2. นางภิญญดา  พัดภู่
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายชนะพล  สุดตะโก
2. นายบุญรังสี  ชำรวย
 
1. นางสาวชนัญธิดา  อ่อมทร
2. นางสาววิไลรัตน์  ธิติถาวร
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเจษฎากร  ชารีโคตร
2. เด็กชายเอกพนธิ์  งามสง่า
 
1. นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม
2. นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองสำฤทธิ์
2. นางสาวสิริพร  เมฆพายัพ
 
1. นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม
2. นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดลยา  จอมประสาท
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปักษีเลิศ
3. เด็กหญิงวรรณษา  บัวหลวง
 
1. นางจิราภรณ์  จำนงค์ไว
2. นางจิราภรณ์  จำนงค์ไว