สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองสำฤทธิ์
 
1. นางน้ำฝน  จินดาเบ็ญจธรรม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรรณษา  บัวหลวง
2. เด็กชายศิริมงคล  สมรส
 
1. นางน้ำฝน  จินดาเบ็ญจธรรม
2. นายเขตนคร  เยือกเย็น
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นายคมสันต์  รางสาตร์
2. นางสาวธนภรณ์  ชำรวย
 
1. นางน้ำฝน  จินดาเบ็ญจธรรม
2. นางสาวนริศรา  ธงชัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวธนภรณ์  ชำรวย
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  มะลิทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงดลยา  จอมประสาท
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  มะลิทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุรพร  แป้นงาม
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  มะลิทอง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรนันท์  บุญสันต์
2. นางสาวน้ำฝน  แก้วน้อย
3. นายภาธร  บุญสุด
4. นายรัฐธีร์  เลิศฤทธิ์ชัยกิจ
5. นายอนิรุทธิ์  ดอนลาดลี
 
1. นายวัชรพงศ์  ประชากุล
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  มะลิทอง
3. นายวัชรพงศ์  ประชากุล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรนันท์  เปี่ยมมนัส
 
1. นายวัชรพงศ์  ประชากุล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนุสรณ์   แสงเดือน
 
1. นายวัชรพงศ์  ประชากุล
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แจ่มฟ้า
2. เด็กชายวีรนันท์  เปี่ยมมนัส
 
1. นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม
2. นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายบุญรังษี  ชำรวย
2. นายอนุสรณ์  แสงเดือน
 
1. นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม
2. นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงยศวดี  สวนหลวง
2. เด็กหญิงศิรมณี  พูนถุงเงิน
 
1. นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม
2. นางสาววณิชชากร  จันทร์งาม
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82.57 ทอง 5 1. นายคมสัน  รางสาตร์
2. นายสุรพัศ  รื่นเริง
3. นายอนิรุทธิ์  ดอนลาดลี
 
1. นางจิราภรณ์  จำนงค์ไว
2. นางจิราภรณ์  จำนงค์ไว