สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายภูวนัท  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวธนพรรณ  เขมะชิต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนริสรา  บุญประสงค์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  สายสุวรรณ
3. เด็กหญิงอภิญญา  พวงทอง
 
1. นางกรรณิการ์  สีลาด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 5 1. นางสาวปภาภรณ์  ทองหุ้ม
2. นายศุภชัย  ยิ่งยง
3. นางสาวอมรรัตน์  ขำคำไพ
 
1. นายสมศักดิ์  สังข์สมบูรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพรนภา  สีลอด
2. เด็กชายอดิศร  มหิรัญ
 
1. นางรุจี  โกสยะมาศ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธนวรรณ  สว่างสุก
2. เด็กชายนิมิตร  คีฟเฟอร์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ชื่นทิพย์
 
1. นางพรพักตร์  เปี่ยมศักดิ์
2. นางสุภัทรา  เจียรนันท์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวจตุพร  พินโย
2. นางสาวพัชริณี  เจริญรัตน์
3. นางสาวสุนิษา  สิงห์เถื่อน
 
1. นายถนอม  เปลี่ยนทอง
2. นางสาวสุกัลย์  เจริญกุล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65.23 ทองแดง 6 1. เด็กชายพนัญชัย  แหวนทอง
2. เด็กชายวรัญญู  เหนือกอง
 
1. นางสาวพิมพ์พร  สมงาม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เขียวแก้ว
 
1. นางวาสนา  เสนาพันธ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  ขาวขวัญ
2. เด็กหญิงจุติพร  สุขทั้งวงษ์
3. เด็กหญิงธนภรณ์  พูลเมือง
4. เด็กหญิงปราณี  แก้วกระจาย
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีวิจารณ์
6. นางสาวสุกัญญา  ธำรงสมบัติ
7. นางสาวสุดารัตน์  วรวัฒน์
8. นางสาวสุพัตรา  ถาดทอง
9. นางสาวอมรรัตน์  สาลีผล
10. เด็กหญิงเนตภรณ์  นาคย้อย
 
1. นางวาสนา  เสนาพันธ์
2. นางสาวชลลดา  อ่อนพันธุ์
3. นางสาวกานติมา  ท้วมทอง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงฐิติมา  วงษ์ประมุข
2. เด็กหญิงสุภาพร  นิยมเขต
 
1. นางสาวกัทลี  สังขวร
2. นายธนโชติ  ทองพิมล