สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวณัฎฐธิดา  คนเสงี่ยม
 
1. นางณัฐกานต์  แก้วแสงแจ่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเมทินี  เมฆเมธารัตน์
 
1. นางสุกัญญา  จันทนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุนิษา  ฉิมพาลี
 
1. นางอารีวรรณ  ทองคำมาก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชญ์สินี  นิ่มนวล
 
1. นางอารีวรรณ  ทองคำมาก
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนฤภร  พึ่งเนตร
2. นายเลอสรรค์  จำปา
 
1. นางสาวสุชาดา  รักไทยวัฒนา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชัญญานุช  เนื่องชมภู
2. นางสาวณัฐพร  คุณาศรี
3. นายอนันตชัย  พิกุลทอง
 
1. นางสาววันศิริ  สมบุญ
2. นางสาวรดา  จันทร์หอม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐวดี  งามเจริญ
2. เด็กหญิงพรหมพร  พุ่มขจร
3. เด็กหญิงพิยดา  รื่นยัง
 
1. นางสุภัทรา  เจียรนันท์
2. นายสุวัฒน์  แดงประยูร
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวสุชาพรรณ  มาแก้ว
2. นายอธิศนันท์  นิ้ววิจิตร
 
1. นางสาวรพีพร  ทองเพ็ชร
2. นางสาวรดา  จันทร์หอม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75.72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  พึ่งแย้ม
2. เด็กชายวีระศักดิ์  ชื่นอารมย์
 
1. นางสุภัทรา  เจียรนันท์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ป้อมลอย
2. เด็กหญิงนิรชา  ทองคำ
3. เด็กหญิงพิตะวัน   ธูปสุวรรณ์
4. เด็กหญิงอภิชญา  คำภา
5. เด็กหญิงแพรทอง  เรืองฤทธิ์
 
1. นางปราณีต  ชงกรานต์ทอง
2. นางสาวกานติมา  ท้วมทอง
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74.5 เงิน 6 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  บุญเสริม
2. เด็กชายสิทธิโชค  แต่งงาม
 
1. นางอุษา  ลือสมุทร
2. นายชาญณรงค์  เรืองรัมย์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายธนพล  เอี่ยมสำอางค์
2. นายพงศธร  บุญนาค
 
1. นางอุษา  ลือสมุทร
2. นายชาญณรงค์  เรืองรัมย์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนนทิยา  ห่วงศรี
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวราชัย  พลอยงาม
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงจินาวัฒน์  บุญประสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  แตงสุข
 
1. นางจันทิมา   ปกป้อง
2. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิณณพัต  สุพิมพ์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  จำปาทอง
 
1. นางสาวกัทลี  สังขวร
2. นายธนโชติ  ทองพิมล