สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 7 1. เด็กหญิงปุณยาพร  คุ้ยทรัพย์
 
1. นางณัฐกานต์  แก้วแสงแจ่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกตกร  แก้วประพันธ์
 
1. นางสาวธนพรรณ  เขมะชิต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีรติกร  กาญชำนาญ
 
1. นางสุกัญญา  จันทนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปัญญาพร  เด่นดวง
2. นางสาวอรอุมา  ทองคำ
 
1. นางรุจี  โกสยะมาศ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริสรา  บุญประสงค์
2. เด็กหญิงพรนภา  สีลอด
3. เด็กหญิงอติวรรณ  ไวยมาลา
 
1. นางอมรรัตน์  ชื่นทิพย์
2. นางเบญจลักษณ์  ศรีสังข์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.75 ทอง 4 1. เด็กชายกาญจนภัท  เชิดแสง
2. นางสาวปรียาภรณ์  อ่อนสำอางค์
3. เด็กหญิงสุมินตรา  โอชารส
 
1. นางสุภัทรา  เจียรนันท์
2. นางพรพักตร์  เปี่ยมศักดิ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลรัตน์  สุขสวย
2. นางสาวลลิตา  บานชื่น
3. นางสาวศศิกานต์  ประกอบเสียง
 
1. นางสาวรพีพร  ทองเพ็ชร
2. นางสาวพิมพ์พร  สมงาม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวปิยะดา  ขาวประไพ
2. นางสาวสุนิสา  นิยมเขต
3. นางสาวสุพัตรา  หาญกล้า
 
1. นางสาวสุกัลย์  เจริญกุล
2. นายถนอม  เปลี่ยนทอง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  ม่วงเจริญสุข
2. เด็กหญิงศกุณยฏา  พิกุลทอง
 
1. นางสาวพิมพ์พร  สมงาม
2. นางสาวรพีพร  ทองเพ็ชร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนาดี  สายแก้ว
2. เด็กชายวีรภาพ  ทองสุข
 
1. นายสมชาย  มีสุวรรณ
2. นางศรีอนงค์  ลิ้มสมบูรณ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.58 ทอง 6 1. นางสาวนนท์ฐิชา  เทียบเฮียง
2. นายสุริยันต์  ชะเอม
 
1. นายสมชาย  มีสุวรรณ
2. นางอุบล  เปลี่ยนทอง
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลสตรี  พงษ์จันทร์
2. นางสาวจตุพร  พินโย
3. เด็กหญิงชลดา  เที่ยงไธสง
4. นางสาวชุติภัทร  พูลคลองตัน
5. เด็กหญิงฐานิกา  ออเขาย้อย
6. เด็กหญิงน้องแอน  พงษ์สุข
7. นางสาวปวรรัตน์  แน่นอน
8. นางสาวพิจิตรา  สุธน
9. เด็กหญิงศรุตา  มีนันต์
10. เด็กหญิงศิริกมล  เกิดสวัสดิ์
11. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ทัศกุลณีย์
12. นางสาวสุดารัตน์  วรวัฒน์
13. นางสาวสุทธิพร  โกสุมา
14. เด็กหญิงอภันตรี  แน่นดี
15. นางสาวอมรรัตน์  สาลีผล
 
1. นายชาญณรงค์  เรืองรัมย์
2. นางอุษา  ลือสมุทร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  เรือนชัย
 
1. นายชิตพล  เครือแก้ว
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววัลวิษา  พงษ์พยัคฆ์
 
1. นายชิตพล  เครือแก้ว
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาณิศา  จันทรังษี
2. เด็กหญิงโชติกา  พุ่มพวง
 
1. นายชิตพล  เครือแก้ว
2. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลลดา  บุญชู
 
1. นายชิตพล  เครือแก้ว
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นายกุลโรจน์  พลอยฉาย
 
1. นายชิตพล  เครือแก้ว
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภสวรรณ  เจริญใจ
2. เด็กหญิงนันทวัน  ไม้ดัด
3. เด็กชายสรรเสริญ  คุ้มเสือ
 
1. นายชิตพล  เครือแก้ว
2. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัญพร  กรรณเกตุแก้ว
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวราชัย  พลอยงาม
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พูลผล
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุวิชานนท์  นามพันธุ์
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลริศา  ศรีสงคราม
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชาภัทร  นุ้ยเลี้ยง
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พูลผล
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชาภัทร  นุ้ยเลี้ยง
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุวิชานนท์  นามพันธุ์
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลริศา  ศรีสงคราม
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  สังเกตกิจ
2. เด็กหญิงกัลยกร  ศรีนวลคำ
3. เด็กชายคชวัชร  กันประดิษฐ์
4. เด็กชายธนกฤต  วงษ์ดี
5. เด็กชายวันเฉลิมชัย  ประสพศรี
6. เด็กหญิงสมฤดี  สมสอน
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  รุกขชาติ
8. เด็กชายอนุพงษ์  เทพศกุณี
9. เด็กชายอาชานนท์  แตงอ่อน
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กล่อมมะโน
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
2. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
3. นางสาวจินตนา  ปิติมล
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจณิสตา  วิเชียรรักษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  วิเชียรรักษ์
3. นายธนกฤต  พิชิตโชคกุล
4. นายภัทรพล  แสงเรือง
5. นางสาวมินตรา  การประเสริฐ
6. นางสาวมินทร์ลดา  ยวงเกตุ
7. นางสาวสมรักษ์  สาโย
8. นายสิทธิชัย  สนธิพงษ์
9. นายสุริยันต์  ชะเอม
10. นายเอกสิทธิ์  รุ่งกำจัด
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
2. นายชิตพล  เครือแก้ว
3. นางสาวจินตนา  ปิติมล
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจณิสตา  วิเชียรรักษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  วิเชียรรักษ์
3. นางสาวมนัสวี  ธีรเลิศกมลธร
4. นางสาวมินตรา  การประเสริฐ
5. นางสาวมินทร์ลดา  ยวงเกตุ
6. นางสาวสมรักษ์  สาโย
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
2. นายชิตพล  เครือแก้ว
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  สังเกตกิจ
2. เด็กหญิงกัลยกร  ศรีนวลคำ
3. เด็กหญิงศิวาพร  จิระมณีกุล
4. เด็กหญิงสมฤดี  สมสอน
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  รุกขชาติ
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กล่อมมะโน
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
2. นางสาวจินตนา  ปิติมล
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจณิสตา  วิเชียรรักษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  วิเชียรรักษ์
3. นางสาวปิ่น  แก้วกัญญา
4. นางสาวมนัสวี  ธีรเลิศกมลธร
5. นางสาวมินตรา  การประเสริฐ
6. นางสาวมินทร์ลดา  ยวงเกตุ
7. นางสาววิภาวี  รักขาว
8. นางสาวสมรักษ์  สาโย
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
2. นายชิตพล  เครือแก้ว
3. นางสาวจินตนา  ปิติมล
4. นางสุภัทรา  เจียรนันท์
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยธร  อยู่แพ
2. เด็กชายธนพล  สินธิพงษ์
3. เด็กชายธีรภัทร  เชาวลิต
4. เด็กชายนัฏฐพล  จันทร
5. เด็กชายอภิรักษ์  สบายวรรณ
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
2. นางอารีวรรณ  ทองคำมาก
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  ย้อยดวงชัย
2. นางสาวณิชาภัทร  นุ้ยเลี้ยง
3. นางสาวนฤภร  พึ่งเนตร
4. นายพงศธร  บูญนาค
5. นายพีระพงษ์  ชุ่มชวย
6. นายภควัต  วงษ์กวี
7. นางสาวลักษณารีย์  น้ำทอง
8. นางสาวศิริประภา  วีระสัย
9. นายอดุลย์  สีดำ
10. นางสาวเกศินี  โตขุนตรี
 
1. นางวาสนา  เสนาพันธ์
2. นางสาวกานติมา  ท้วมทอง
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชากร  ร่วมญาติ
2. เด็กหญิงปาริตา  สุขนาแซง
3. เด็กหญิงพรพิมล  อิ่มมาก
 
1. นางสุกัญญา  จันทนา
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทัศนีย์วรรณ  คำแพง
2. นายวัชระ  เวชประสิทธิ์
3. นางสาวสถิตย์ภรณ์  บุญเลิศ
 
1. นางสุกัญญา  จันทนา
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  มาแก้ว
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เมืองเกษม
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ทัศกุลณีย์
 
1. นางกรรณิการ์  สีลาด
2. นางพรพักตร์  เปี่ยมศักดิ์
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลดา  เที่ยงไธสง
2. เด็กชายนันทพงศ์  วันทอง
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
2. นางจันทิมา   ปกป้อง
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทรัพย์สมบูรณ์
2. เด็กชายสรรเสริญ  คุ้มเสือ
3. เด็กชายอภิรักษ์  สบายวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิจสุเมธ  แก้วพรหม
2. นางกฤติกา  เปาอินทร์
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตตินันท์  บุญรื่น
2. เด็กหญิงนิตยา  สุโพธิ์คำ
3. เด็กหญิงสุนันทา  ชื่นอารมณ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
2. นางเรวดี  ผูกเกษร
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทรวดี  เจริญศิลป์
2. นางสาวภาวินี  ศรีทับทิม
3. นางสาวสุกัญญา  โต๊ะละแบสลาม
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
2. นางเรวดี  ผูกเกษร
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 1. เด็กชายมงคลชัย  รอดฤาษี
2. เด็กหญิงวนัชพร  ชื่นสำราญ
3. เด็กหญิงสุภาพร  แสงอรุณ
 
1. นางจันทิมา   ปกป้อง
2. นางเรวดี  ผูกเกษร
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยนรินทร์  รอตสถิต
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์เที่ยง
3. เด็กหญิงอรอุมา  สุขทวี
 
1. นางจงถนอม  แสวงนิล
2. ว่าที่ร้อยตรีกิจสุเมธ  แก้วพรหม
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติยา  จอมคำสิงห์
2. นางสาวภัสรา   ปั้นทรัพย์
3. นางสาวสมหทัย  จันทร์เศรษฐี
 
1. นางจงถนอม  แสวงนิล
2. ว่าที่ร้อยตรีิกิจสุเมธ  แก้วพรหม
 
46 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พงษ์เนียม
 
1. นางสาวจินตนา  ปิติมล
 
47 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนันทศักดิ์  พิกุลทอง
 
1. นางสุพรรณี  อินมะณี
 
48 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติทัต  อินทร์ถาวร
2. เด็กชายฉัตรจิรันตน์  นิมานรติกุล
3. เด็กชายวงศธร  ปรีชา
 
1. นางสุภัทรา  เจียรนันท์
2. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
 
49 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรารถนา  เพ็งพิพัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย  บุญฉ่ำ
 
50 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเนรมิต  ช้างพันธุ์
 
1. นางสุพรรณี  อินมะณี
 
51 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  เชื่อมวิทย์
 
1. นางสุภัทรา  เจียรนันท์
 
52 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศักรินทร์  สังตรีเศียร
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
 
53 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวงศธร  ปรีชา
2. เด็กชายเจษฎา  ดวงอาทิตย์
 
1. นางสาวจินตนา  ปิติมล
2. นายชิตพล  เครือแก้ว
 
54 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุรงค์  ยิ้มนิยม
2. เด็กชายชนัตร  สังข์บางงา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สถาวร
4. เด็กหญิงดวงพร  สีเขียวสด
5. เด็กชายธนพัฒน์  รายพากษ์
6. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ทองแท้
7. เด็กหญิงนนทิยา   ห่วงศรี
8. เด็กชายนพพร  ใจบุญ
9. เด็กหญิงปัญพร  กรรณเกตุแก้ว
10. เด็กหญิงปิยะพร  พงษ์จันทร์
11. เด็กชายรัฐภูมิ  พวงทอง
12. เด็กหญิงรัทยากรณ์  รวดเร็ว
13. เด็กหญิงวราภรณ์  เที่ยงดี
14. เด็กหญิงศิวาพร  จิระมณีกุล
15. เด็กชายสกล  ภูวประภาชาติ
16. เด็กชายสหรัฐ  บุตรลี
17. เด็กชายสินชนะ  ขันทอง
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  รุกขชาติ
19. เด็กชายสุรเชษฐ์  คุ้มกาย
20. เด็กหญิงอริสา  ฉัตรเที่ยง
21. เด็กชายอัษฎาวุธ  สีเขียวสด
22. เด็กชายเจริญสุข  ครุฑนาค
23. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กล่อมมะโน
24. เด็กชายไพศาล  ชูเชิด
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
2. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
3. นายชิตพล  เครือแก้ว
4. นางสาวจินตนา  ปิติมล
5. นางสุภัทรา  เจียรนันท์
 
55 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงษ์  อ้นพงษ์
2. นายจีรศักดิ์  กาญชำนาญ
3. นายชนินทร์  กองตัน
4. นายชรินทร์  ช่างบรรจง
5. นายณรงศักดิ์  พลอยสมบุญ
6. นายธนกฤต  พิชิตโชคกุล
7. นางสาวธัญญลักษณ์  มุ่งมงคล
8. นายนพดล  เพ็ชรัตน์
9. นางสาวนิตยา  บุญเลี้ยง
10. นางสาวปิ่น  แก้วกัญญา
11. นายภาณุพงศ์  ผลอินทร์
12. นายภูวนาถ  เอี่ยมสำอางค์
13. นายมงคล  ถอนสมอ
14. นางสาวมนัสวี  ธีรเลิศกมลธร
15. นางสาวมลฤดี  ระหัส
16. นายวราชัย  พลอยงาม
17. นางสาววิภาวี  รักขาว
18. นางสาวศิริลักษณ์  ออมสิน
19. นายสิทธิชัย  สนธิพงษ์
20. นางสาวสุกัญญา  ธำรงสมบัติ
21. นายสุทัศน์  ลึกวิลัย
22. นางสาวสุพัตรา  ถาดทอง
23. นายอนุชา  ปมูลจะกา
24. นายเมธี  ปานอำพล
25. นางสาวเสาวลักษณ์  ม่วงอำพล
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
2. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
3. นายชิตพล  เครือแก้ว
4. นางสาวจินตนา  ปิติมล
5. นางสุภัทรา  เจียรนันท์