สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไผ่วงวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวทิพย์เกษร  หงส์ทองนิ่ม
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ขุนทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชมพูนุช  หวังดี
2. เด็กหญิงพรพิมล  นพเกียรติ
3. เด็กชายวิษณุ  คำสภาพ
 
1. นายมนตรี   แก้วคง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายภรดร  ใจเด็ด
2. เด็กชายศุภกร  ศรีพราหมณ์น้อย
 
1. นางชรินรัตน์  จิตตสุโภ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 11 1. เด็กชายพิพัฒน์  เพ็งโสภา
2. เด็กชายภัควัฒน์  ศรีสันต์
 
1. นางสาวพิชชาพร  พุ่มมาก
2. นางสาวโศจิรา  บุญซิ่ววงษ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวณหทัย  โพธิ์สุข