สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไผ่วงวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73.22 เงิน 4 1. เด็กชายเกื้อกูล  ศิริผล
2. เด็กชายเจษฎากรณ์  ผลละศิริ
 
1. นางชรินรัตน์  จิตตสุโภ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวดาวประกาย  ทรงความเจริญ
2. นายประสิทธิ์  ตุ้มทอง
 
1. นางสาวพิชชาพร  พุ่มมาก
2. นางสาวโศจิรา  บุญซิ่ววงษ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.1 เงิน 4 1. นางสาววิชุดา  พิมพันธู์ดี
 
1. นางสาวโศจิรา  บุญซิ่ววงษ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวชุลีพร  นุชนารถ
2. นางสาวณัฐนันท์  ลาบใหญ่
 
1. นายฤชุพนธ์  พลมาลา