สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไผ่วงวิทยา สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวสุพรรษา  ขุ่มด้วง
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ขุนทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนกสุดา  ชนชนะกุล
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ขุนทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพร  บุญมาก
2. เด็กชายเฉลิมชัย  ตั้งธรรม
 
1. นางชรินรัตน์  จิตตสุโภ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช  ศรีแผ้ว
2. เด็กชายดวงเฉลิม  ใจหล่อ
3. เด็กหญิงปาริชาต  ใจเด็ด
4. เด็กชายพงพัทธ์  รัตนพักตร์
5. เด็กหญิงภิญญดา  อิ่มอุรัง
 
1. นางสาวสุกานดา  ปานเพชร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์  สังข์ขำ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงชมพูนุช  หวังดี
2. เด็กชายเมธา  พลายละหาญ
 
1. นายอุทัย  ปรีชามานะศาสตร์
2. นางสาวสุกานดา  ปานเพชร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.73 ทอง 9 1. นางสาวศิริพร  บุญมีเลิศ
2. นายอธิพร  ใจหล่อ
 
1. นายอุทัย  ปรีชามานะศาสตร์
2. นางสาวสุกานดา  ปานเพชร
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนกสุดา  ชนชนะกุล
2. นางสาวชุลีพร  นุชนารถ
3. นางสาวสุพรรษา  ขุ่มด้วง
4. นางสาวสุมิตตา  สีดาแก้ว
5. นางสาวอัญชลี  สรภู
6. นางสาวอาทิตยา  เทียนหอม
 
1. นางสาวณหทัย  โพธิ์สุข
2. นางสาวกมลวรรณ  ขุนทอง
3. นางสาวโศจิรา  บุญซิ่ววงษ์
4. นางสาวพิชชาพร  พุ่มมาก
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนกสุดา  ชนชนะกุล
2. นางสาวชุลีพร  นุชนารถ
3. นางสาวสุพรรษา  ขุ่มด้วง
4. นางสาวสุมิตตา  สีดาแก้ว
5. นางสาวอาทิตยา  เทียนหอม
 
1. นางสาวณหทัย  โพธิ์สุข
2. นางสาวพิชชาพร  พุ่มมาก
3. นางสาวโศจิรา  บุญซิ่ววงษ์
4. นางสาวกมลวรรณ  ขุนทอง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  หวังดี
2. เด็กหญิงอรกัญญา  พิมพันธ์ุดี
3. เด็กชายเมธา  พลายละหาญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์  สังข์ขำ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พลยา
2. เด็กหญิงสุวนันท์   ลาบใหญ่
 
1. นายฤชุพนธ์  พลมาลา
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. นายปณชัย เฉ็งเจริญ  เฉ็งเจริญ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์   ผุลละศิริ
 
1. นายฤชุพนธ์   พลมาลา
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริพร   บุญมีเลิศ
2. นางสาวสุภาวดี   ทรัพย์ฤทธา
 
1. นายฤชุพนธ์   พลมาลา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรวุฒิ   พันธุรัตน์
2. เด็กหญิงพรพิมล  นพเกียรติ
3. เด็กชายวิษณุ  คำสภาพ
 
1. นายสำเนา  แย้มจำนัน
2. นายยรรยง  ศรีปลั่ง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.6 ทอง 4 1. นายศรัญ  ศรีแสงจันทร์
2. นายอภิวัฒน์  บุญสิทธิ์
3. นางสาวเยาวเรศ  อินล้วน
 
1. นายสำเนา  แย้มจำนัน
2. นายยรรยง  ศรีปลั่ง