สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คำพราว
 
1. นางสาวระวิวรรณ  สุขสุคนธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวชนาพร  ชูจิต
 
1. นางสาวระวิวรรณ  สุขสุคนธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  จันทร์พรม
 
1. นายธนายุรัชช์  สุขแม้น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นางสาวณุัฏฐกานต์  วรพุฒ
 
1. นายธนายุรัชช์  สุขแม้น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ไชยวงค์
 
1. นางญาดา  บรรทัดจันทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญศรี
 
1. นางญาดา  บรรทัดจันทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กล่ำเงิน
 
1. นางสาวณัฐชยา  เกตุเชื้อจีน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอนุรดี  กุหลาบประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฐชยา  เกตุเชื้อจีน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงทัศนีย์  พากเพียร
2. เด็กหญิงธนพรพรรณ  เรียนพืช
3. เด็กหญิงอัญชรี  พากเพียร
 
1. นางสมศรี  ศรีโชติ
2. นางญาดา  บรรทัดจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 71.6 เงิน 4 1. นายปรีชา  มะโนแจ่ม
2. นายราเชนทร์  ตุงคะศิริ
3. นางสาวอุมาพร  ฟุ้งสุข
 
1. นางสมศรี  ศรีโชติ
2. นางญาดา  บรรทัดจันทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  คล้ายมาก
2. เด็กหญิงภัสสร  พึ่งผล
 
1. นายธนายุรัชช์  สุขแม้น
2. นางญาดา  บรรทัดจันทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวบุศรินทร์  บุุญเปล่ง
2. นางสาวอุษณีย์  บุญดี
 
1. นายธนายุรัชช์  สุขแม้น
2. นางญาดา  บรรทัดจันทร์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  จันทร์พรม
 
1. นางสาวเกวลี  ด่างเกษี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 4 1. นางสาวธนพรรษ  มั่นคง
 
1. นางสาวพรพนา  บัณฑิโต
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวณิศรา  ธูปสุวรรณ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  เจิมศรี
3. เด็กชายอรรถกร  จันทร์รัศมี
 
1. นางสาวพรพนา  บัญฑิโต
2. นางสาวธัญญรัศม์  ธาดาวัตรภรณ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกิตติภา  งามประกอบ
2. นายพุทธิพงศ์  สังข์ทอง
3. นางสาวสุนิสา  ประสาทศิลป์
 
1. นางอุษา  จันพลา
2. นางสาวเกวลี  ด่างเกษี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวปวีณ์นุช  ระวรรณวงษ์
2. นางสาวอุมาพร  ฟุ้งสุข
 
1. นางสาวเกวลี  ด่างเกษี
2. นางสาวธัญญรัศม์  ธาดาวัตรภรณ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชาลิสา  ขันทอง
 
1. นางอุษา  จันพลา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนกร  พึ่งกรรณ์
 
1. นางอุษา  จันพลา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญศรี
2. นางสาวภนิตา  คาน
3. นางสาวภัสสรา  สุขพลี
 
1. นายธนายุทธ  ศรีพุฒ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวจารุวรรณ  เรียนดารา
2. นางสาวปาริฉัตร  ขำประยูร
3. นางสาวอรนีย์  รักษาภาค
 
1. นายเจิมศักดิ์  ศรีแสน
2. นางสาวกนกวรรณ  ชั่งใจ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยวัฒน์  สบายฤทัย
2. นายภัทรธร  ณิลังโส
3. นายองค์ษา  ผ่องเคหา
 
1. นายเจิมศักดิ์  ศรีแสน
2. นางสาวกนกวรรณ  ชั่งใจ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศกร  โชติมลทิน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปลอดรัมย์
 
1. นายเจิมศักดิ์  ศรีแสน
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปริญญา  เจริญใจ
2. นางสาวมธุรส  นึกอุ่นจิตร์
3. นางสาวเกศราพร  ฤกษ์ยรรยง
 
1. นายยุทธนา  ฉุนชื่นจิตต์
2. นางสาวกนกวรรณ  ชั่งใจ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  เกิดรส
2. เด็กหญิงจิราพร  เพ็ชรคุ้ม
3. เด็กหญิงพิศมัย  โกษา
4. เด็กหญิงลัดดา  พันธ์เกต
5. เด็กหญิงสุวดี  อนุจร
 
1. นางนันท์นภัส  เฉลยจรรยา
2. นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธารินี  ภู่สวรรณ์
2. เด็กหญิงปวิตรา  เคารพรัตน์
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สินสำอางค์
4. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ขันทอง
5. เด็กหญิงสาวิตรี  คงยศ
 
1. นางนันท์นภัส  เฉลยจรรยา
2. นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนาริศรา  ศิริเจริญพร
2. นางสาวประภัสสร   บุญมั่น
3. นางสาวภควดี  เจริญใจ
4. นางสาวอนงค์นาถ  สัญญกาย
5. นางสาวอัญชลี  ดนตรี
 
1. นางสาวชุติมา  โตชัยศรี
2. นางสาวสุชาดา  ศรีนาค
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 7 1. เด็กชายศุภสิน  เรือนทอง
 
1. นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบัวบุญ  ฤทธิ์กระจ่าง
 
1. นางนันท์นภัส  เฉลยจรรยา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.75 ทอง 6 1. เด็กชายภูตะวัน  เครฟ
2. เด็กหญิงเกศแก้ว  กันศิริ
 
1. นางสาวสุชาดา  รักยิ้ม
2. นางสาวชุติมา  โตชัยศรี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.99 ทอง 4 1. นายพุทธิพงศ์  สังข์ทอง
2. นางสาววริญญา  พิมพ์บุญ
 
1. นางนันท์นภัส  เฉลยจรรยา
2. นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 -    
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินวัตร  พุ่มโพธิ์
2. เด็กหญิงเขมมิกา  บุกเจียมอาจ
 
1. นายเอก  ขำมณี
2. นายกิตติศักดิ์  กระแสร์นุช
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิราณี  พันธ์ุไม้
2. นางสาวเกศริน  บุญศรี
 
1. นายกิตติศักดิ์  กระแสร์นุช
2. นายเอก  ขำมณี
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 74.7 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาภัสรา  กองสอน
 
1. นางสาวมธุรส  สกุลทอง
 
36 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 76.34 เงิน 5 1. นางสาวณัฎฐกานต์  วรพุฒ
2. นางสาวธนพร  เครือสอน
3. นางสาวธัญญา  นาคนิยม
4. นางสาวสิริมา  ตรีสุทธิ
5. นางสาวอารีรัตน์  บุญมี
 
1. นางสาวมธุรส  สกุลทอง
2. นางสาวขนิษฐา  นิยมแสง
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ปิติเลิศ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  พรมจันทร์
3. เด็กหญิงรมย์ธีรา  ผ่องสุคนธ์
 
1. นางสมศรี  ศรีโชติ
2. นางสาวณัฐชยา  เกตุเชื้อจีน
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญศรี
2. นางสาวพรรณิตา  ดุษณีย์
3. นางสาวอริศรา  กองแก้ว
 
1. นางสมศรี  ศรีโชติ
2. นางสาวณัฐชยา  เกตุเชื้อจีน
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายธีรพัฒน์  แขขุนทด
2. เด็กชายนัฐพัฒน์  แตงพันธุ์
 
1. นายปณิธาน  ภูษาทอง
2. นางสาววิชชุดา  ศรีไพรอ่อน
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายสหรัฐ  สัตย์บุตร
2. นายอนุชิต  สุขล้อม
 
1. นางสาววิชชุดา  ศรีไพรอ่อน
2. นางสาวภคอร  เฉลยจรรยา
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 13 1. เด็กชายคามิน  กระต่ายทอง
2. เด็กชายบารมี  สุขปัญญา
 
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิราภัทร  ไพรเลิศ
2. นางสาวดนยา  สินสุพรรณ์
 
1. นางสาวภคอร  เฉลยจรรยา
2. นางสาววิชชุดา  ศรีไพรอ่อน
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวจิรพัฒน์  ด้วงคำจันทร์
2. นางสาวสุกัญญา  หิรัญเขต
 
1. นางสาวภคอร  เฉลยจรรยา
2. นายแมนรัตน์  วงศ์จิรวัฒนกุล
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงวณิศรา  ธูปสุวรรณ์
3. เด็กชายสุเทพ  ปันเต็ม
 
1. นางนิตยา  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวสุกานดา  รักยิ่้ม
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชิติพัทธ์  สุดใจ
2. นายทิวา  พุทธคาวี
3. นายพีรพัฒน์  จำปาทอง
 
1. นางนิตยา  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวสุกานดา  รักยิ่้ม
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ขันทอง
2. เด็กหญิงดวงสุดา  ขันทอง
3. เด็กชายรัชพล  ช่อกลาง
 
1. นางนิตยา  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวสุกานดา  รักยิ้ม
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรนันท์  วันทอง
2. นางสาวยุพาพรรรณ  ภู่มาลัย
3. นางสาวอรนุช  รักษาภาค
 
1. นางสาวสุกานดา  รักยิ่้ม
2. นางนิตยา  ปิ่นแก้ว
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปักอินทรีย์
2. เด็กหญิงชนัฎดา  หารวิชัย
3. เด็กหญิงวรนุช  พรมชาติ
 
1. นางสาวสุกานดา  รักยิ่้ม
2. นางสาวณัฐชยา  เกตุเชื้อจีน
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกิตติภา  งามประกอบ
2. นางสาวสุพัตรา  ทองเทศ
3. นางสาวอนุรดี  กุหลาบประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฐชยา  เกตุเชื้อจีน
2. นางสาวสุกานดา  รักยิ่้ม
 
50 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกอบชัย  ฐิตะศิริ
 
1. นางสมศรี  ศรีโชติ
 
51 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เกตุจำปา
2. เด็กหญิงชนมาศ  วานิชคราม
3. เด็กหญิงธิตยา  นุแรมรัมย์
 
1. นางสิรินาถ  ดาวดวงน้อย
2. นางสาวระวิวรรณ  สุขสุคนธ์
 
52 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสมศักดิ์  อุปรี
 
1. นายเอกภพ  ชาวบ้านเกาะ
 
53 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชัญญา  กระแสรญาณ
 
1. นางสิรินาถ  ดาวดวงน้อย
 
54 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชัญญา  กระแสรญาณ
 
1. นางสิรินาถ  ดาวดวงน้อย
 
55 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิพัฒน์  จิตร์เที่ยง
2. เด็กชายศรากร  วัลย์จันทร์ตรี
 
1. นายปณิธาน  ภูษาทอง
2. นายเอกภพ  ชาวบ้านเกาะ