สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงทัศนีย์  พากเพียร
2. เด็กหญิงธนพรพรรณ  เรียนพืช
3. เด็กหญิงอัญชรี  พากเพียร
 
1. นางสมศรี  ศรีโชติ
2. นางญาดา  บรรทัดจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  จันทร์พรม
 
1. นางสาวเกวลี  ด่างเกษี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 4 1. นางสาวธนพรรษ  มั่นคง
 
1. นางสาวพรพนา  บัณฑิโต
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชาลิสา  ขันทอง
 
1. นางอุษา  จันพลา