สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวชนาพร  ชูจิต
 
1. นางสาวระวิวรรณ  สุขสุคนธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  จันทร์พรม
 
1. นายธนายุรัชช์  สุขแม้น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  คล้ายมาก
2. เด็กหญิงภัสสร  พึ่งผล
 
1. นายธนายุรัชช์  สุขแม้น
2. นางญาดา  บรรทัดจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวบุศรินทร์  บุุญเปล่ง
2. นางสาวอุษณีย์  บุญดี
 
1. นายธนายุรัชช์  สุขแม้น
2. นางญาดา  บรรทัดจันทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวปวีณ์นุช  ระวรรณวงษ์
2. นางสาวอุมาพร  ฟุ้งสุข
 
1. นางสาวเกวลี  ด่างเกษี
2. นางสาวธัญญรัศม์  ธาดาวัตรภรณ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนกร  พึ่งกรรณ์
 
1. นางอุษา  จันพลา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 7 1. เด็กชายศุภสิน  เรือนทอง
 
1. นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายธีรพัฒน์  แขขุนทด
2. เด็กชายนัฐพัฒน์  แตงพันธุ์
 
1. นายปณิธาน  ภูษาทอง
2. นางสาววิชชุดา  ศรีไพรอ่อน