สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คำพราว
 
1. นางสาวระวิวรรณ  สุขสุคนธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นางสาวณุัฏฐกานต์  วรพุฒ
 
1. นายธนายุรัชช์  สุขแม้น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กล่ำเงิน
 
1. นางสาวณัฐชยา  เกตุเชื้อจีน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 71.6 เงิน 4 1. นายปรีชา  มะโนแจ่ม
2. นายราเชนทร์  ตุงคะศิริ
3. นางสาวอุมาพร  ฟุ้งสุข
 
1. นางสมศรี  ศรีโชติ
2. นางญาดา  บรรทัดจันทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญศรี
2. นางสาวภนิตา  คาน
3. นางสาวภัสสรา  สุขพลี
 
1. นายธนายุทธ  ศรีพุฒ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวจารุวรรณ  เรียนดารา
2. นางสาวปาริฉัตร  ขำประยูร
3. นางสาวอรนีย์  รักษาภาค
 
1. นายเจิมศักดิ์  ศรีแสน
2. นางสาวกนกวรรณ  ชั่งใจ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 74.7 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาภัสรา  กองสอน
 
1. นางสาวมธุรส  สกุลทอง
 
8 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 76.34 เงิน 5 1. นางสาวณัฎฐกานต์  วรพุฒ
2. นางสาวธนพร  เครือสอน
3. นางสาวธัญญา  นาคนิยม
4. นางสาวสิริมา  ตรีสุทธิ
5. นางสาวอารีรัตน์  บุญมี
 
1. นางสาวมธุรส  สกุลทอง
2. นางสาวขนิษฐา  นิยมแสง
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายสหรัฐ  สัตย์บุตร
2. นายอนุชิต  สุขล้อม
 
1. นางสาววิชชุดา  ศรีไพรอ่อน
2. นางสาวภคอร  เฉลยจรรยา
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 13 1. เด็กชายคามิน  กระต่ายทอง
2. เด็กชายบารมี  สุขปัญญา
 
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิราภัทร  ไพรเลิศ
2. นางสาวดนยา  สินสุพรรณ์
 
1. นางสาวภคอร  เฉลยจรรยา
2. นางสาววิชชุดา  ศรีไพรอ่อน
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิพัฒน์  จิตร์เที่ยง
2. เด็กชายศรากร  วัลย์จันทร์ตรี
 
1. นายปณิธาน  ภูษาทอง
2. นายเอกภพ  ชาวบ้านเกาะ