สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยวัฒน์  สบายฤทัย
2. นายภัทรธร  ณิลังโส
3. นายองค์ษา  ผ่องเคหา
 
1. นายเจิมศักดิ์  ศรีแสน
2. นางสาวกนกวรรณ  ชั่งใจ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศกร  โชติมลทิน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปลอดรัมย์
 
1. นายเจิมศักดิ์  ศรีแสน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปริญญา  เจริญใจ
2. นางสาวมธุรส  นึกอุ่นจิตร์
3. นางสาวเกศราพร  ฤกษ์ยรรยง
 
1. นายยุทธนา  ฉุนชื่นจิตต์
2. นางสาวกนกวรรณ  ชั่งใจ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  เกิดรส
2. เด็กหญิงจิราพร  เพ็ชรคุ้ม
3. เด็กหญิงพิศมัย  โกษา
4. เด็กหญิงลัดดา  พันธ์เกต
5. เด็กหญิงสุวดี  อนุจร
 
1. นางนันท์นภัส  เฉลยจรรยา
2. นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธารินี  ภู่สวรรณ์
2. เด็กหญิงปวิตรา  เคารพรัตน์
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สินสำอางค์
4. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ขันทอง
5. เด็กหญิงสาวิตรี  คงยศ
 
1. นางนันท์นภัส  เฉลยจรรยา
2. นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนาริศรา  ศิริเจริญพร
2. นางสาวประภัสสร   บุญมั่น
3. นางสาวภควดี  เจริญใจ
4. นางสาวอนงค์นาถ  สัญญกาย
5. นางสาวอัญชลี  ดนตรี
 
1. นางสาวชุติมา  โตชัยศรี
2. นางสาวสุชาดา  ศรีนาค
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบัวบุญ  ฤทธิ์กระจ่าง
 
1. นางนันท์นภัส  เฉลยจรรยา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.75 ทอง 6 1. เด็กชายภูตะวัน  เครฟ
2. เด็กหญิงเกศแก้ว  กันศิริ
 
1. นางสาวสุชาดา  รักยิ้ม
2. นางสาวชุติมา  โตชัยศรี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.99 ทอง 4 1. นายพุทธิพงศ์  สังข์ทอง
2. นางสาววริญญา  พิมพ์บุญ
 
1. นางนันท์นภัส  เฉลยจรรยา
2. นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินวัตร  พุ่มโพธิ์
2. เด็กหญิงเขมมิกา  บุกเจียมอาจ
 
1. นายเอก  ขำมณี
2. นายกิตติศักดิ์  กระแสร์นุช
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิราณี  พันธ์ุไม้
2. นางสาวเกศริน  บุญศรี
 
1. นายกิตติศักดิ์  กระแสร์นุช
2. นายเอก  ขำมณี
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ปิติเลิศ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  พรมจันทร์
3. เด็กหญิงรมย์ธีรา  ผ่องสุคนธ์
 
1. นางสมศรี  ศรีโชติ
2. นางสาวณัฐชยา  เกตุเชื้อจีน
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญศรี
2. นางสาวพรรณิตา  ดุษณีย์
3. นางสาวอริศรา  กองแก้ว
 
1. นางสมศรี  ศรีโชติ
2. นางสาวณัฐชยา  เกตุเชื้อจีน
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวจิรพัฒน์  ด้วงคำจันทร์
2. นางสาวสุกัญญา  หิรัญเขต
 
1. นางสาวภคอร  เฉลยจรรยา
2. นายแมนรัตน์  วงศ์จิรวัฒนกุล
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงวณิศรา  ธูปสุวรรณ์
3. เด็กชายสุเทพ  ปันเต็ม
 
1. นางนิตยา  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวสุกานดา  รักยิ่้ม
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชิติพัทธ์  สุดใจ
2. นายทิวา  พุทธคาวี
3. นายพีรพัฒน์  จำปาทอง
 
1. นางนิตยา  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวสุกานดา  รักยิ่้ม
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ขันทอง
2. เด็กหญิงดวงสุดา  ขันทอง
3. เด็กชายรัชพล  ช่อกลาง
 
1. นางนิตยา  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวสุกานดา  รักยิ้ม
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรนันท์  วันทอง
2. นางสาวยุพาพรรรณ  ภู่มาลัย
3. นางสาวอรนุช  รักษาภาค
 
1. นางสาวสุกานดา  รักยิ่้ม
2. นางนิตยา  ปิ่นแก้ว
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปักอินทรีย์
2. เด็กหญิงชนัฎดา  หารวิชัย
3. เด็กหญิงวรนุช  พรมชาติ
 
1. นางสาวสุกานดา  รักยิ่้ม
2. นางสาวณัฐชยา  เกตุเชื้อจีน
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เกตุจำปา
2. เด็กหญิงชนมาศ  วานิชคราม
3. เด็กหญิงธิตยา  นุแรมรัมย์
 
1. นางสิรินาถ  ดาวดวงน้อย
2. นางสาวระวิวรรณ  สุขสุคนธ์
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสมศักดิ์  อุปรี
 
1. นายเอกภพ  ชาวบ้านเกาะ
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชัญญา  กระแสรญาณ
 
1. นางสิรินาถ  ดาวดวงน้อย
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชัญญา  กระแสรญาณ
 
1. นางสิรินาถ  ดาวดวงน้อย