สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. นางสาวชลธิชา  บัวทอง
 
1. นางวีรวรรณ  เพ็งสมบัติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวณิชานาฎ  เกตุอู่ทอง
 
1. นางสาวภาสินี  ทองงิ้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. นางสาวปรมาภรณ์  ฤทธิ์กระจ่าง
 
1. นางวีรวรรณ  เพ็งสมบัติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาวนารี  แซ่ย้า
 
1. นางสาวปัทมพร   อู่ทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุดชะนะ
 
1. นางกุลณิช   ณิชรกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัชพล  วิรัชพิริยะกุล
 
1. นางสาวภาสินี  ทองงิ้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 5 1. นางสาวดอกฝ้าย  นรารติธรรม
 
1. นางสาวปัทมพร   อู่ทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงฐิติมา   บุญครอบ
2. เด็กหญิงปิยนุช  ศักดิ์เจริญชัยกุล
3. เด็กหญิงพรชนก  อิ่มสุริยวงค์
 
1. นางกุลณิช   ณิชรกุล
2. นางวีรวรรณ  เพ็งสมบัติ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 6 1. นางสาวณัชชา  มั่นพัฒนาการ
2. นายวรธน  แซ่ว้าน
3. นางสาวอรพร  เกียรติก้องขุนเขา
 
1. นางสาวปัทมพร   อู่ทอง
2. นางสาวภาสินี  ทองงิ้ว
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายปารเมศ  เลิศรัศมีสุวรรณ
 
1. นางวัฒนา  หิรัญโญภาส
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 7 1. นายโล่ง  แซ่ม้า
 
1. นางวัฒนา  หิรัญโญภาส
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกิตติมา   แซ้ม้า
2. เด็กหญิงพรชนก  อิ่มสุริยวงษ์
3. เด็กชายอนันต์   กวินวาจา
 
1. นางสาวกานต์นรี  อำภาวงษ์
2. นางณัฐกาญจน์  วงศ์วีระกุล
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นางสาวพัฒนา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. นางสาวอรพร  เกียรติก้องขุนเขา
3. นางสาวโชคบุญมา  ทรงมะลิ
 
1. นางสาวกานต์นรี  อำภาวงษ์
2. นางณัฐกาญจน์  วงศ์วีระกุล
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  สหเกษมสุข
2. เด็กหญิงดวงพร  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงสุมิตรา  แซ่ลี
 
1. นางสาวกานต์นรี  อำภาวงษ์
2. นางณัฐกาญจน์  วงศ์วีระกุล
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวกัญชลา   แซ่ย่าง
2. นางสาวกันยา  ยอดเจริญอาชา
3. นายพงษ์สิทธิ์  เลาหาร
 
1. นางณัฐกาญจน์  วงศ์วีระกุล
2. นางสาวกานต์นรี  อำภาวงษ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78.19 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปริญญา  แซ่ลี
2. เด็กชายพรศักด์  แซ่กือ
 
1. นางสาวกานต์นรี  อำภาวงษ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65.23 ทองแดง 6 1. เด็กชายธีรภัทร  นารา
2. เด็กชายภานุพงษ์  โชคชัย
 
1. นางณัฐกาญจน์  วงศ์วีระกุล
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัชชา  มั่นพัฒนาการ
2. นายวรธน  แซ่ว้าน
3. นางสาววารุณี  แซ่หว้า
4. นางสาวศิริวรรณ  แก้วสุวรรณ
5. นายเจริญ  ทิศกุลสว่าง
 
1. นางสาวประภาภัทร์  แสงทอง
2. นางทองใบ  ป้อมเสน
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.67 ทอง 4 1. นางสาวกาดฐา  ม่วงคราม
2. นายกิตติพงษ์  ขวัญวารี
3. นางสาวณิชานาฎ  เกตุอู่ทอง
4. นางสาวพิมพ์ชนก  จับจิตร
5. นายสุเทพ  ขวัญวารี
 
1. นางสาวประภาภัทร์  แสงทอง
2. นายปิยะสิทธิ์  ใจกว้าง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฟ้า  คาล่า
 
1. นางสาวประภาภัทร์  แสงทอง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นายสมพล  แซ่ม้า
 
1. นายศรัณย์  โชคลาภ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.25 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ว่าง
2. เด็กชายสุทัศน์  แซ่วื้อ
 
1. นางทองใบ  ป้อมเสน
2. นายศรัณย์  โชคลาภ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.26 ทอง 7 1. นายภาณุเดช  เล็กนิคม
2. นางสาววรัญญา  บัวทอง
 
1. นางปราณี  เทียนศรี
2. นางสาวประภาภัทร์  แสงทอง
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กชายปฏิพล  แซ่ซ้ง
2. เด็กชายสุทัศน์  กรินคีรี
 
1. นายอำนวย  ดวงแก้ว
2. นางสาวรัชริน  พุ่มพวง
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นายธนกฤต  แซ่กือ
2. นายสุรดิษฐ์  คำเพิ่ม
 
1. นายอำนวย  ดวงแก้ว
2. นางสาวรัชริน  พุ่มพวง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ฤทธิ์กระจ่าง
 
1. นางสาวนฤมิต  มณเทียรรัตน์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฐิติพร  แก้วจตุพร
 
1. นางสาวนฤมิต  มณเทียรรัตน์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศวิตา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวนฤมิต  มณเทียรรัตน์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติพร  แก้วจตุพร
 
1. นางสาวนฤมิต  มณเทียรรัตน์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศวิตา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวนฤมิต  มณเทียรรัตน์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฟ้า  คาล่า
 
1. นางสาวจริยา  แสงดารา
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 83.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิภา  แสนชัยรุ่งเรือง
 
1. นางสาวจริยา  แสงดารา
 
33 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนภเกตุ  นราแก้ว
 
1. นางสาวจริยา  แสงดารา
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลิน  แซ่ว่าง
2. นางสาวน้ำฝน  อาชาวัฒนกุล
3. นางสาวพัฒนา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
4. นางสาวศิริวรรณ  แก้วสุวรรณ
5. นางสาวแคทริน  กงแก้ว
 
1. นายปิยะสิทธิ์  ใจกว้าง
2. นางสาวประภาภัทร์  แสงทอง
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจู  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงฐิติพร  แก้วจตุพร
3. เด็กหญิงเอ๊ะ  แซ่ย่าง
 
1. นางกุลณิช   ณิชรกุล
2. นางสาวภาสินี  ทองงิ้ว
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายว่าจ้าง  แซ่ว่าง
2. นายสุทัศน์  วงศ์ศิริภัคดีกุล
3. นายสุเทพ  ขวัญวารี
 
1. นางสาวภาสินี  ทองงิ้ว
2. นายลิขิต  นูมะหันต์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายณัชพงษ์  นารา
2. เด็กชายพลชา  พลอยเปล่ง
 
1. นางสาวแก้วตา  ม่วงวิเศษ
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงดลฤดี  ประดับมุข
2. เด็กหญิงวรกานต์  หอมกระแจะ
 
1. นางสาวแก้วตา  ม่วงวิเศษ
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายขวัญชัย  ทรงมะลิ
2. นายธัชพล  ปรางทอง
 
1. นางสาวแก้วตา  ม่วงวิเศษ
2. นางสาวภัคอาภา  สว่างแสง