สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. นางสาวปรมาภรณ์  ฤทธิ์กระจ่าง
 
1. นางวีรวรรณ  เพ็งสมบัติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาวนารี  แซ่ย้า
 
1. นางสาวปัทมพร   อู่ทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุดชะนะ
 
1. นางกุลณิช   ณิชรกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 5 1. นางสาวดอกฝ้าย  นรารติธรรม
 
1. นางสาวปัทมพร   อู่ทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 6 1. นางสาวณัชชา  มั่นพัฒนาการ
2. นายวรธน  แซ่ว้าน
3. นางสาวอรพร  เกียรติก้องขุนเขา
 
1. นางสาวปัทมพร   อู่ทอง
2. นางสาวภาสินี  ทองงิ้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกิตติมา   แซ้ม้า
2. เด็กหญิงพรชนก  อิ่มสุริยวงษ์
3. เด็กชายอนันต์   กวินวาจา
 
1. นางสาวกานต์นรี  อำภาวงษ์
2. นางณัฐกาญจน์  วงศ์วีระกุล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นางสาวพัฒนา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. นางสาวอรพร  เกียรติก้องขุนเขา
3. นางสาวโชคบุญมา  ทรงมะลิ
 
1. นางสาวกานต์นรี  อำภาวงษ์
2. นางณัฐกาญจน์  วงศ์วีระกุล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65.23 ทองแดง 6 1. เด็กชายธีรภัทร  นารา
2. เด็กชายภานุพงษ์  โชคชัย
 
1. นางณัฐกาญจน์  วงศ์วีระกุล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นายสมพล  แซ่ม้า
 
1. นายศรัณย์  โชคลาภ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กชายปฏิพล  แซ่ซ้ง
2. เด็กชายสุทัศน์  กรินคีรี
 
1. นายอำนวย  ดวงแก้ว
2. นางสาวรัชริน  พุ่มพวง
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นายธนกฤต  แซ่กือ
2. นายสุรดิษฐ์  คำเพิ่ม
 
1. นายอำนวย  ดวงแก้ว
2. นางสาวรัชริน  พุ่มพวง