สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวณิชานาฎ  เกตุอู่ทอง
 
1. นางสาวภาสินี  ทองงิ้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78.19 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปริญญา  แซ่ลี
2. เด็กชายพรศักด์  แซ่กือ
 
1. นางสาวกานต์นรี  อำภาวงษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฟ้า  คาล่า
 
1. นางสาวประภาภัทร์  แสงทอง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฟ้า  คาล่า
 
1. นางสาวจริยา  แสงดารา
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายณัชพงษ์  นารา
2. เด็กชายพลชา  พลอยเปล่ง
 
1. นางสาวแก้วตา  ม่วงวิเศษ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงดลฤดี  ประดับมุข
2. เด็กหญิงวรกานต์  หอมกระแจะ
 
1. นางสาวแก้วตา  ม่วงวิเศษ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายขวัญชัย  ทรงมะลิ
2. นายธัชพล  ปรางทอง
 
1. นางสาวแก้วตา  ม่วงวิเศษ
2. นางสาวภัคอาภา  สว่างแสง