สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. นางสาวชลธิชา  บัวทอง
 
1. นางวีรวรรณ  เพ็งสมบัติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัชพล  วิรัชพิริยะกุล
 
1. นางสาวภาสินี  ทองงิ้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  สหเกษมสุข
2. เด็กหญิงดวงพร  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงสุมิตรา  แซ่ลี
 
1. นางสาวกานต์นรี  อำภาวงษ์
2. นางณัฐกาญจน์  วงศ์วีระกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวกัญชลา   แซ่ย่าง
2. นางสาวกันยา  ยอดเจริญอาชา
3. นายพงษ์สิทธิ์  เลาหาร
 
1. นางณัฐกาญจน์  วงศ์วีระกุล
2. นางสาวกานต์นรี  อำภาวงษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัชชา  มั่นพัฒนาการ
2. นายวรธน  แซ่ว้าน
3. นางสาววารุณี  แซ่หว้า
4. นางสาวศิริวรรณ  แก้วสุวรรณ
5. นายเจริญ  ทิศกุลสว่าง
 
1. นางสาวประภาภัทร์  แสงทอง
2. นางทองใบ  ป้อมเสน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.67 ทอง 4 1. นางสาวกาดฐา  ม่วงคราม
2. นายกิตติพงษ์  ขวัญวารี
3. นางสาวณิชานาฎ  เกตุอู่ทอง
4. นางสาวพิมพ์ชนก  จับจิตร
5. นายสุเทพ  ขวัญวารี
 
1. นางสาวประภาภัทร์  แสงทอง
2. นายปิยะสิทธิ์  ใจกว้าง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.25 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ว่าง
2. เด็กชายสุทัศน์  แซ่วื้อ
 
1. นางทองใบ  ป้อมเสน
2. นายศรัณย์  โชคลาภ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.26 ทอง 7 1. นายภาณุเดช  เล็กนิคม
2. นางสาววรัญญา  บัวทอง
 
1. นางปราณี  เทียนศรี
2. นางสาวประภาภัทร์  แสงทอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ฤทธิ์กระจ่าง
 
1. นางสาวนฤมิต  มณเทียรรัตน์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศวิตา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวนฤมิต  มณเทียรรัตน์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติพร  แก้วจตุพร
 
1. นางสาวนฤมิต  มณเทียรรัตน์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศวิตา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวนฤมิต  มณเทียรรัตน์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 83.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิภา  แสนชัยรุ่งเรือง
 
1. นางสาวจริยา  แสงดารา
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลิน  แซ่ว่าง
2. นางสาวน้ำฝน  อาชาวัฒนกุล
3. นางสาวพัฒนา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
4. นางสาวศิริวรรณ  แก้วสุวรรณ
5. นางสาวแคทริน  กงแก้ว
 
1. นายปิยะสิทธิ์  ใจกว้าง
2. นางสาวประภาภัทร์  แสงทอง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจู  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงฐิติพร  แก้วจตุพร
3. เด็กหญิงเอ๊ะ  แซ่ย่าง
 
1. นางกุลณิช   ณิชรกุล
2. นางสาวภาสินี  ทองงิ้ว
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายว่าจ้าง  แซ่ว่าง
2. นายสุทัศน์  วงศ์ศิริภัคดีกุล
3. นายสุเทพ  ขวัญวารี
 
1. นางสาวภาสินี  ทองงิ้ว
2. นายลิขิต  นูมะหันต์