สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ฤทธิ์กระจ่าง
 
1. นางสาวพรรษา  เขมะชิต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นางสาวชนากานต์  บุตรตรา
 
1. นางพจมาล  บรรจงพินิจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยกร  จามกระโทก
 
1. นางสาวสิริรักษ์  นักดนตรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยพร  อยู่อาจินต์
 
1. นายวุฒิชัย  ครองสิทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชลาลัย  รื่นเริงฤทธิ์
 
1. นางนันทนา  เพ็งสมบัติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เฮ้าทา
 
1. นางสาวพิศมัย  ต่ายสุวรรณ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายโอซามา  หวังสะแล่ะฮ์
 
1. นายศุภกันต์  พึ่งแย้ม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศธร  คดีธรรม
 
1. นางอรุณี  ก่อเกิด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญฐรส  จีนขจร
2. เด็กหญิงสมฤดี  เนื่องปฐม
3. เด็กชายโอซามา  หวังสะแล่ะฮ์
 
1. นางศิริวรรณ์  เกษดี
2. นายศุภกันต์  พึ่งแย้ม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลฤทัย  สีสด
2. นายณัฐพล  กิจไพบูลย์พันธ์
3. นายศุภณัฐ  ห้วงทรัพย์
 
1. นางสาวศศิธร  คนชม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชรมน  กองทา
2. เด็กหญิงพิมพ์กมล  สิงโตทอง
 
1. นายศุภกันต์  พึ่งแย้ม
2. นางเบญจางค์  หวังวีระ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวฐิติวรดา  บุญนิคม
2. นางสาววรนิษฐา  แก้วกลัด
 
1. นายทรงยศ  จันครา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ธีระนิธิ
 
1. นางสาวสุภณิดา  ระนำไทยสงฆ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติยา  พันธ์ทรัพย์
 
1. นายประทีป  ศรีเพชรเจริญ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุลีพร  ฉัตรแสงศุภวงศ์
2. เด็กชายนที  เหมอนันต์
3. เด็กหญิงศุภนิดา  ทรัพย์เสริม
 
1. นางสาวสสิพัชร์  สาทรพาณิชย์
2. นางสาวปัทมา  ทัพพันธุ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงษ์  พรมพิทักษ์
2. นายนฤเบศร์  เครือประสิทธิ์
3. นายนันทภัทร์  จั่นสนิท
 
1. นางสาวสิตานันท์  เนียมหอม
2. นางสาวสุภณิดา  ระนำไทยสงฆ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ทองศักดิ์
2. เด็กหญิงปณัดดา  มีสกุล
3. เด็กหญิงวริศรา  สวนทรัพย์
 
1. นางวรรณฤดี  เอี่ยมสุเมธ
2. นางสาววรัญญา  หอมละม้าย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนชิต  เชียงสาย
2. นายธนโชติ  หุ้มแพร
3. นายพชรพล  ไชยกูล
 
1. นางสาวศุภณิดา  ระนำไทยสงฆ์
2. นางสาวสิตานันท์  เนียมหอม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤบดินทร์  ตราประยูร
2. เด็กชายพีรวิชญ์  คำชื่น
 
1. นายปิยะพงค์  หรือตระกูล
2. นายเอกพจน์  คำลือ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาภัค  ชมวนา
2. นายภควัต  หลิม
 
1. นางสาววรรณนารียา  รักชะนะงาม
2. นายปราโมทย์  อ่อนละม้าย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร  นุชเจริญ
 
1. นางวรรณิษา  ฤทธิ์สุทธิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพุฒิพงศ์  สระบัวทอง
 
1. นางสุกัญญา  ปทุมานนท์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภสร  สายพิมพ์
2. เด็กหญิงพัสชา  หอมฉุน
3. เด็กชายภีมพล  สุกาวาสน์
 
1. นางแจ่มศรี  ผดุงศิลป์
2. นางอารีย์  ศรีปลั่ง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชญาวัทน์  เมรัตน์
2. นายฤชุกร  ฉันท์แต่ง
3. นายศิรชัช  สุคันธชาติ
 
1. นางเปรมวดี  กองแก้ว
2. นายไอศูรย์  เลิศภัทรสิริโรจน์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 97.91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ประยงค์แย้ม
2. เด็กหญิงศิริประภา  หมากสุข
3. เด็กหญิงเมธาพร  ฉันท์แต่ง
 
1. นางสาวฐิตารีย์  ทำทอง
2. นางสาวสุภาพ  นามบุตร
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปริญญา  มีใจเย็น
2. นางสาวสุนิษา  บุญชัย
3. นางสาวสุภนิช  กองสิน
 
1. นางสาววรรณนภา  ย้วนบุญหลิม
2. นางสาวพรพิมล  ทดทะศรี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารวี  รุ่งเรือง
2. เด็กชายพศิน  กันอุปัทว์
3. เด็กชายวีรเทพ  ศิลามาศ
 
1. นางสาวมัทนา  มีอิสระ
2. นางสาวสุชาดา  อักษรกริช
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนิธิศ  สายสุทธิ
2. นายพงศ์ณภัทร  ชนะภัย
3. นายวิทวัส  สังข์สะอาด
 
1. นางสาวสุชาดา  อักษรกริช
2. นางสาวมัทนา  มีอิสระ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เจริญถาวรวิทย์
2. เด็กชายดนุเดช  เสือโพธิ์
3. เด็กหญิงดวงรัตน์  อยู่สอาด
 
1. นางพรทิพย์  จักรทอง
2. นางสาวหฤทัย  อันไธสง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชวภณ  บรรจงวรรธนะ
2. นายทศวัต  ปั้นงาม
3. นายปฐวี  ดำรงรัตน์
 
1. นางสาวมธุรส  รัตนวงศ์สนิท
2. นางสาวบุญสิตา  กิติเรียงลาภ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพัชร์  ศิรกุลวัฒน์
2. เด็กหญิงโสภิดา  ศรีปลั่ง
 
1. นางสาวภลดา  ทองย้อย
2. นายณฐพร  หลากสุขถม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนิติภูมิ  ปรีชาชวลิต
2. นายพชรพล  สว่างเนตร
 
1. นายวิทวัฒน์  สีลาด
2. นางสุวรรณ  สาลีผล
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66.13 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิรัสย์ธร  สุขะชีวานนท์
2. เด็กชายธนกฤต  สุขมนต์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วทัญญู
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ถนอมเขต
2. เด็กชายสหภพ  ตรีสุคนธ์
 
1. นางสาวจินตนา  วิยานัน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายก้องเกียรติ  แสงรูจี
2. นายศิริโชค  แก้วทอง
3. นายอาณัฐพงษ์  จงกรมแก้ว
 
1. นายวิทวัฒน์  สีลาด
2. นายวงศกร  พรมพรสวรรค์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชณัชชา  กองกาย
2. เด็กหญิงดวงกมล  รัศมีวิศิษฏ์ปัญญา
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ปานโต
4. เด็กหญิงพชรพร  อ่วมรอต
5. เด็กหญิงมณฑกานต์  ปวริศ
 
1. นายตะวัน  บุตรอินทร์
2. นางสาวศันสนีย์  ขันธศร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  นิลประดิษฐ์
2. นางสาวธนารีย์  คงสอน
3. นางสาวนัฐวรรณ  คล้ายวงษ์
4. นางสาวพชรมณฑน์  สุทธิวงษ์
5. นางสาวอชิรยา  ทรัพย์มาก
 
1. นางสาวภีรภา  เสือไทย
2. นางสาวกฤษณา  ดุเหว่าสิงห์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานี  สีนวล
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  อรรถธรรมสุนทร
3. เด็กชายธนวุฒิ  พรมศรี
4. เด็กชายศุภรัตน์  ขันธวิธี
5. เด็กหญิงแสงเดือน  ชั่งประดิษฐ์
 
1. นางนิสากร  รังษีภโนดร
2. นางเรไร  แจ่มกระจ่าง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณวพร  เสมบุตร์
2. นายพงษ์พันธ์  ภูเชตะวัน
3. นางสาวพุทธรักษา  ทรัพย์สิน
4. นางสาวสุพิชญา  หมวกน้อย
5. นางสาวอุไรวรรณ  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวสุนิสา  เนรจิตร์
2. นางสาวนพรัตน์  ทานนท์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงกมล  ผลชล
2. นางสาววนิชชา  อ่ำทิม
3. นางสาววริษา  แย้มยิ้ม
4. นายสุริยะ  เจริญ
5. นางสาวอมราพร  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวชาลินี  ศึกษาชาติ
2. นายนพดล  ชาวนาผล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกอร  สุขสมงาม
2. นางสาวกรกนก  เอมสุทธิ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  เฉลยอาสน์
4. นางสาวทิพวัลย์  ธรรมเพียร
5. นางสาวปาลิดา  อยู่คุ้ม
6. นายพงษ์ศักดิ์  มนต์ประสิทธิ์
7. นายพระนาย  ผลทิพย์
8. นางสาวมานิตา  ปิติสม
9. นายวันชัย  สุวรรณหงส์
10. เด็กหญิงสรินทิพย์  ชำนิเขตการณ์
11. นายสิทธิพงษ์  ลือชนม์
12. เด็กหญิงสิริกานต์  มีบุตร
13. นางสาวสิริวรรณ  ขุนสุข
14. เด็กหญิงสุพิชชา  โพธิ์ยั่งยืน
15. เด็กหญิงอรอุมา  อินดำ
16. นายเจตณัฐ  มาเมือง
 
1. นายวัชรพันธุ์  เขียวเอี่ยม
2. นายตะวัน  บุตรอินทร์
3. นายกิตติภณ  เนื้อเทศ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงช่อพฤกษา  แซ่เซ็ง
 
1. นางสาวกำไร  คุณวุฒิ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวแพรวพัฒตรา  สุพรรณนอก
 
1. นางสาวระพีพรรณ  เฮงเจริญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เฉลยโฉม
2. เด็กชายนพณัฐ  บุญพยุง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  คำสว่าง
2. นางสาวสายพิณ  ดุษฎี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญศิมา  เพชรสีม่วง
2. นายภูมิมินทร์  ภู่พงษ์
 
1. นายนพดล  ชาวนาผล
2. นางสาววิลาวัลย์  คำสว่าง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  อารีย์ราษฎร์
2. เด็กหญิงนฤปนาท  ฉัตรช่อฟ้า
3. นางสาวนัฐฌา  รักญาติ
4. นางสาวปณิตา  อุดมพงษ์
5. นางสาวพิมพ์มาดา  กาฬภักดี
6. เด็กหญิงภัทรรินทร์  พินิจมนตรี
7. นางสาววรรณนภา  บรรพบุรุษ
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  มีใจซื่อ
9. เด็กหญิงสุพิชญา  ปลิวมา
10. เด็กหญิงเรนุกา  พงศ์วัฒนโรจน์
 
1. นางสาวสุมาลี  คำสว่าง
2. นางสาวกมลวรรณ  แจ้งมณี
3. นางสาวสายพิณ  ดุษฎี
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายครองฟ้า  พยอม
2. นางสาวชลดา  มนูญผล
3. นางสาวณริศรา  เอี่ยมแท้
4. เด็กหญิงณัฐนรีญา  ลี้วิเศษสุข
5. นางสาวปิรารัณย์  แจ่มฟ้า
6. นางสาวพิชชาภรณ์  หวังดี
7. นางสาวพิชญา  พันธุ์สนชัย
8. นายพูนศักดิ์  ดอกจันทร์
9. นางสาวภูษนิศา  ประมูลศรี
10. นางสาวมลธิลา  วงศ์ภักดี
11. นางสาวมัญฑิตา  กาฬภักดี
12. นางสาววันวิสา  วัฒนากูล
13. นางสาวสิรภัทร  วีระวัฒน์
14. นายอัษฎกร  มีโภคกิจ
15. นางสาวเบญจรัตน์  ไตรยวงศ์
 
1. นายวิเชียร  แตงอ่อน
2. นางสาวน้ำเพชร   แจ่มทอง
3. นางสาวนิภาพร  ผิวฉ่ำ
4. นางสาวกุลธรา  แก้วซัง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริชา  เอี่ยมพักตร์
2. เด็กหญิงอาริยา  คำนวนเดช
 
1. นางสาวน้ำเพชร  แจ่มทอง
2. นายทวีศักดิ์  มาสริ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70.5 เงิน 10 1. นางสาวจิรวรรณ  ผ่องจำปา
2. นางสาวสุดารัตน์  หลายแห่ง
 
1. นางสาวกุลธรา  แก้วซัง
2. นายวิเชียร  แตงอ่อน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนลธวัช  อยู่คงเมือง
 
1. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  พูลนุช
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรังรอง  โกสิยาภรณ์
 
1. นางสาวพนิดา  ทัตตะทองคำ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิรวนันท์  เจียรนันท์
 
1. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงสา
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภัทรดนัย  เสริมดี
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทองชันรุก
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนรีกานต์  นันตีสู้
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสสร  กิจไพบูลย์พันธ์
2. เด็กหญิงนิชากรณ์  วรวัฒน์
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
2. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  แฟงผลน้อย
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธาดา  แก้วมงคล
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนุติพงษ์  คำจันทร์วงศ์
2. เด็กชายอนุชา  จันทนาวงศ์
3. เด็กชายเสกสรรค์  ผดุงแพทย์
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
2. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรภัทร  อินทร์เอี่ยม
2. นางสาวประทุมรัตน์  สิทธิกัน
3. นางสาวสโรชา  ศิริวารินทร์
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
2. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนพล  ทองปิ่น
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธณัทนันท์  แย้มศรวล
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุรินีย์  บุญปกครอง
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทรภัค  พลาโส
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แหวนทับทิม
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริเพ็ญ  แน่นพิมาย
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภารัตน์  พุทธิวัย
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ 1. นายจงเจตน์  พรหมวงษ์
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณภัทร  ไตรมงคล
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมัทติการ์  เนตรวัน
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนภัทร  สายทอง
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  มีเจริญ
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐสิมา  ภู่เจริญวัฒน์
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  มีเจริญ
2. นายจงเจตน์  พรหมวงษ์
3. เด็กชายณภัทร  ไตรมงคล
4. เด็กชายณัฐนนท์  ศรีชื่น
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกตุสังข์
6. นายธณัทนันท์  แย้มศรวล
7. นางสาวธิติรัตน์  เจียมอยู่
8. นายนภัทร  สวนกระต่าย
9. เด็กหญิงนภาพร  ทรัพย์ทองใบ
10. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กลิ่นคำดี
11. เด็กชายพันธวัช  สมศรี
12. นางสาวภัทรภัค  พลาโส
13. นางสาวมัทติการ์  เนตรวัน
14. นางสาวศิริเพ็ญ  แน่นพิมาย
15. นางสาวสุภารัตน์  พุทธิวัย
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
2. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  มีลึก
2. นางสาวนิศารัตน์  อิ่มสอาด
3. นายรัฐนันท์  แก่นแก้ว
4. นางสาววนิดา  กลิ่นกุหลาบ
5. นายวรรักษ์  รุ่งเรือง
6. นายสรวิศ  สุริโย
 
1. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  ช่วงชู
2. นายกฤษฎา  มีลึก
3. นายคุณากร  วีระพงษ์
4. นายจุมพล  วรยศ
5. นางสาวชลฤทัย  สีสด
6. นายชลสิทธิ์  ประสานทรัพย์
7. นางสาวญาณินี  คชสาร
8. นางสาวณภัทร  อำมาตย์ชาดี
9. นางสาวณัฐกานต์  ฉุนหอม
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองใบ
11. นางสาวดลฤดี  จรัสอุไรธรรม
12. เด็กหญิงทิยาดา  คล้ายพงษ์
13. นางสาวธนพร  สอนอาจ
14. เด็กชายนพเก้า  กลึงกลม
15. นางสาวนิศารัตน์  อิ่มสอาด
16. เด็กชายปณชัย  ลาสิงห์
17. เด็กหญิงปานัท  เชื้ออ่อน
18. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุขคล้าย
19. นางสาวพบรัก  บุญปกครอง
20. นางสาวพรสวรรค์  มาลาหอม
21. นางสาวพิยะดา  พูลจีน
22. นางสาวมลทิรา  แสงรุ่งเรือง
23. นายรชต  โตบัณฑิต
24. เด็กหญิงระพีพร  คล้ายพงค์
25. นายรัฐนันท์  แก่นแก้ว
26. เด็กหญิงลลิตภัทร  กันสถิตย์
27. นางสาววนิดา  กลิ่นกุหลาบ
28. เด็กหญิงวรรณภา  แก้วบุปผา
29. นายวรรักษ์  รุ่งเรือง
30. เด็กหญิงวีริศรา  สุดสวาท
31. นางสาวศศิธร  อนุสิ
32. นายศักดิธัช  กอบธัญญกิจ
33. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เข็มกลัด
34. นายสรวิศ  สุริโย
35. นายสิทธิเวช  สาทางกูล
36. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เสนาะจิตร
37. เด็กหญิงอทิตยา  จรบรรฑิตย์
38. นางสาวเวณิกา  ผดุงวิทยากร
39. เด็กหญิงโยษิตา  ศิริชโย
40. เด็กหญิงไพลิน  โพธิ์ย้อย
 
1. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
2. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
3. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
4. นางสาวพนิดา  ทัตตะทองคำ
5. นางสาววัลย์ลดา  สีงาม
6. นายธนภณ  วัฒนจรัส
7. นางสาวเกศริน  พลราช
8. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงไพลิน  โพธิ์ย้อย
 
1. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธันยพร  แจ้งจิตร์
 
1. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  เฉลยจิต
2. เด็กหญิงณิชา  รื่นยศ
3. เด็กหญิงประวีณา  โคตะพันธ์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  เข็มทอง
5. เด็กหญิงภัทรกร  ศรีเรือง
6. เด็กชายภานุ   ขำเขียว
7. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  เชยคล้าย
8. เด็กหญิงสมฤทัย  สังขรัตน์
9. เด็กชายสุริยะ  ดวงประทีป
10. เด็กชายเอกบดินทร์  เกิดแก้ว
 
1. นางสาวเกศริน  พลราช
2. นางสาววัลย์ลดา  สีงาม
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญศิมา  เพชรสีม่วง
2. นางสาวชนกนาถ  เมฆอาภา
3. นายณัฐพงษ์  ชูศิลป์
4. นายณัฐพงษ์  จันทร์เทศ
5. นายพงศกร  คล้ายภู่
6. นายพัชรพล  ก้านสี
7. นายวโรดม  สืบสาย
8. นางสาวสุธิดา  พวงทอง
9. นางสาวสุริษา  บุญเจริญ
10. นางสาวอุไรรัตน์  กองอรรถ
 
1. นางสาวเกศริน  พลราช
2. นางสาววัลย์ลดา  สีงาม
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ธารีมาตร์
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  พลเสน
3. เด็กหญิงรินรดา  ถนอมกิจ
4. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  เชยคล้าย
5. เด็กหญิงสมฤทัย  สังขรัตน์
 
1. นางสาวเกศริน  พลราช
2. นางสาววัลย์ลดา  สีงาม
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกวินทิพย์  เรือนนาค
2. นางสาวณิชาภัทร  พูลแสวง
3. นางสาวสุธิตา  พวงทอง
4. นางสาวสุริษา  บุญเจริญ
5. นางสาวอุไรรัตน์  กองอรรถ
 
1. นางสาวเกศริน  พลราช
2. นางสาววัลย์ลดา  สีงาม
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกวินทิพย์  เรือนนาค
2. นางสาวญาณินี  คชสาร
3. นางสาวณัฐกานต์  ฉุนหอม
4. นางสาวณิชาภัทร  พูลแสวง
5. นางสาวดลฤดี  จรัสอุไรธรรม
6. นางสาวพบรัก  บุญปกครอง
7. นางสาวมลทิรา  แสงรุ่งเรือง
8. นางสาวศศิธร  อนุสิ
 
1. นางสาวเกศริน  พลราช
2. นายวัลย์ลดา  สีงาม
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนบดี  มาลัยศิริรัตน์
 
1. นางสาวชนิตา  จีนขจร
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงหยกวาริน  อินทร์ศิริ
 
1. นางสาวเมวิกา  อุดมพืช
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมานิตา  พลอยงาม
 
1. นางสาวพลอยบุษร์  เบ็ญจวรรณ์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 76.64 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกวรินทร์  ผ่องไสว
 
1. นางสาวเมวิกา  อุดมพืช
 
90 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศรัญญา  เสมี
 
1. นางสาวพลอยบุษร์  เบ็ญจวรรณ์
 
91 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลจิรา  ดวงแก้ว
2. นางสาวรัตนพร  ทองภู
3. นายวัณวิวัฒน์  หมวกน้อย
4. นางสาววันวิสา  เลิศลพ
5. นางสาวสาวิตรี  ลือชนม์
 
1. นางสาวรัตนา  กันทะวงค์
 
92 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิทยา  แสนบุตร
2. นายภัทรพล  จันทร์ทอง
3. นายภานุพงศ์  สาดบุญลือ
4. นางสาวเกษญา  คงสมปราชญ์
5. นายเจษฎากรณ์  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวพลอยบุษร์  เบ็ญจวรรณ์
2. นางสาวเมวิกา  อุดมพืช
 
93 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชลดา  มนูญผล
2. นายปกรณ์ศิลป์  ดิสละ
 
1. นางสาวพลอยบุษร์  เบ็ญจวรรณ์
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีราภา  ช้างพานิช
2. นายชนินทร  ทองทับทิม
3. นายณัฐกุล  วัดกุฏ
4. นางสาวดาราวรรณ์  อินณรงค์
5. นายทศพร  ด้วงคำจันทร์
6. นายธวัชชัย  ฤทธิ์เอนก
7. นางสาวนัฐพร  อ่ำบุตร
8. นายวสันต์  เลิศวิมลกาญจน์
9. นางสาวอริษา  ดำคราม
10. นางสาวเกตุสุดา  รุณโชติ
 
1. นางนิสากร  รังษีภโนดร
2. นางสาวระพีพรรณ  เฮงเจริญ
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรษพรรษ  หรหมถาวร
2. เด็กหญิงวิชญาพร  คำเพิ่ม
3. เด็กหญิงศรุตา  ไชยชาย
 
1. นายอลงกรณ์  จันทรวิภาค
2. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชัญญ์ญาณ์  คล้อยสุวรรณ์
2. นางสาวณัฏฐธิดา  พวงทอง
3. นางสาวนวรัตน์  ไม้เต็ง
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
2. นายอลงกรณ์  จันทรวิภาค
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูวเดช  สิงห์รื่นเริง
2. เด็กชายเบญจ  ชีระภากร
 
1. นางฉวีวรรณ์  บุญประดับ
2. นางสาววันดี  โค้ไพบูลย์
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงนภสร  อ่ำตระกูล
2. เด็กชายศิวัช  อินทร์อารีย์
 
1. นายทรงโชค  กล้าแข็ง
2. นายปรีชา  คุณโทถม
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวศศินภา  เกตุช้าง
2. นางสาวศิริพร  ทรปราณี
 
1. นายทรงโชค  กล้าแข็ง
2. นายเสถียร  นพพิทักษ์
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชากร  พรมตา
2. เด็กหญิงรัศมี  บุญพิมพ์
 
1. นางวิราพร  นพพิทักษ์
2. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดิฐพล  โพธิสี
2. เด็กชายธีรภัทร์  พนาศักดิ์
 
1. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
2. นางวิราพร  นพพิทักษ์
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรินทร์  ดาประดิษฐ
2. เด็กชายปิยกุล  แทนกลาง
 
1. นางวิราพร  นพพิทักษ์
2. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลพรรณ  ช่างเหล็ก
2. นายศิวาวุฒิ  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาววันดี  โค้ไพบูลย์
2. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรัตนพล  มะลิทอง
2. นายอภิวัฒน์  พุ่มพึ่ง
 
1. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
2. นายทรงโชค  กล้าแข็ง
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิตาพร  ศรีกุล
2. นางสาวอังคณา  คำสะอาด
 
1. นายเสถียร  นพพิทักษ์
2. นายทรงโชค  กล้าแข็ง
 
106 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรจักร  ทับศรี
2. เด็กชายพลวรรฒ  ผลพรต
3. เด็กชายภูมินันท์  ฉายสกุล
 
1. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
2. นายทรงโชค  กล้าแข็ง
 
107 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐนนท์  อนุศาสตร์
2. นายทรงพล  สระบัวทอง
3. นายโชคดี  ศรีเรือง
 
1. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
2. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
 
108 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรารัตน์  ประสารทรัพย์
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  การสุข
3. เด็กชายอภิชัจ  วุ่นวงศ์
 
1. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
2. นายปรีชา  คุณโทถม
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.25 ทอง 4 1. เด็กชายพิพัฒน์  อังคตานุวัตร
2. เด็กชายรายุ  มีดี
3. เด็กชายอติเทพ  เชียงคณา
 
1. นายศิริพัฒน์  เทศวัตร
2. นายธิติพันธ์  สุภาพ
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรวิชญ์  นิ่มสุวรรณ์
2. นายนันทวัฒน์  งามนุช
3. นายวิทยา  จันทร์อำพล
 
1. นายศิริพัฒน์  เทศวัตร
2. นายธิติพันธ์  สุภาพ
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิณห์วรา  วงค์ทอง
2. เด็กชายนิลักษณ์บดี  ชูสังวาลย์
3. เด็กหญิงวรพรรณ  โพธิ์เจริญ
 
1. นายธิติพันธ์  สุภาพ
2. นายสุรศักดิ์  ใจหาญ
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิ่นสุดา  ขันโท
2. นายศุภาเชฏฐ์  ร่มโพธิ์ภักดิ์
3. นางสาวอิศราภรณ์  อุบลวัตร
 
1. นายธิติพันธ์  สุภาพ
2. นายสุรศักดิ์  ใจหาญ
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทรัพย์สุริต
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สมพงษ์ทองทวี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีสะอาด
 
1. นางศิริลักษณ์  ยวงเกตุ
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎา  พิมพ์ไธสง
2. นายสุทธิราชย์  เอี่ยวรัมย์
3. นางสาวอารีรัตน์  แตงไทย
 
1. นางสาวศันสนีย์  เกียรติสถิตย์
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมีณณา  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  โสมินธุ
3. เด็กหญิงแพรพลอย  ฉ่ำเฉื่อย
 
1. นางนันทพร  วงษาวดี
2. นางสาวศรัณยา  ปานหงษ์
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐาปณี  ไทยกริต
2. เด็กหญิงนฤนาถ  ฉัตรช่อฟ้า
3. เด็กหญิงฝนทิพย์  อ่อนสุวรรณ์
 
1. นางลักขณา  พงษ์พานิช
2. นางศุภาพิชญ์  แสงเพชร
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพาภรณ์  วีระสัย
2. นางสาวมัสฤน  นพศรี
3. นางสาวอนัญพร  เที่ยงตรง
 
1. นางลักขณา  พงษ์พานิช
2. นางสาวศรัณยา  ปานหงษ์
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลพัตร  ธิพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  อินทพัฒน์
3. เด็กหญิงสายฝน  อินทพัฒน์
 
1. นางลักขณา  พงษ์พานิช
2. นางศุภาพิชญ์  แสงเพชร
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชยากร  ผลกรรณ์
2. นางสาวนฤมล  วรโภชน์
3. นางสาวนัทชมน  พรมพิทักษ์
 
1. นางลักขณา  พงษ์พานิช
2. นางสาวศันสนีย์  เกียรติสถิตย์
 
120 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนิดา  อดิศักดิ์
 
1. นายอลงกรณ์  จันทรวิภาค