สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นางสาวชนากานต์  บุตรตรา
 
1. นางพจมาล  บรรจงพินิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชลาลัย  รื่นเริงฤทธิ์
 
1. นางนันทนา  เพ็งสมบัติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66.13 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิรัสย์ธร  สุขะชีวานนท์
2. เด็กชายธนกฤต  สุขมนต์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วทัญญู
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ถนอมเขต
2. เด็กชายสหภพ  ตรีสุคนธ์
 
1. นางสาวจินตนา  วิยานัน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงช่อพฤกษา  แซ่เซ็ง
 
1. นางสาวกำไร  คุณวุฒิ