สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลฤทัย  สีสด
2. นายณัฐพล  กิจไพบูลย์พันธ์
3. นายศุภณัฐ  ห้วงทรัพย์
 
1. นางสาวศศิธร  คนชม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชรมน  กองทา
2. เด็กหญิงพิมพ์กมล  สิงโตทอง
 
1. นายศุภกันต์  พึ่งแย้ม
2. นางเบญจางค์  หวังวีระ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวฐิติวรดา  บุญนิคม
2. นางสาววรนิษฐา  แก้วกลัด
 
1. นายทรงยศ  จันครา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ธีระนิธิ
 
1. นางสาวสุภณิดา  ระนำไทยสงฆ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพุฒิพงศ์  สระบัวทอง
 
1. นางสุกัญญา  ปทุมานนท์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริชา  เอี่ยมพักตร์
2. เด็กหญิงอาริยา  คำนวนเดช
 
1. นางสาวน้ำเพชร  แจ่มทอง
2. นายทวีศักดิ์  มาสริ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70.5 เงิน 10 1. นางสาวจิรวรรณ  ผ่องจำปา
2. นางสาวสุดารัตน์  หลายแห่ง
 
1. นางสาวกุลธรา  แก้วซัง
2. นายวิเชียร  แตงอ่อน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภารัตน์  พุทธิวัย
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ 1. นายจงเจตน์  พรหมวงษ์
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 76.64 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกวรินทร์  ผ่องไสว
 
1. นางสาวเมวิกา  อุดมพืช
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงนภสร  อ่ำตระกูล
2. เด็กชายศิวัช  อินทร์อารีย์
 
1. นายทรงโชค  กล้าแข็ง
2. นายปรีชา  คุณโทถม
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวศศินภา  เกตุช้าง
2. นางสาวศิริพร  ทรปราณี
 
1. นายทรงโชค  กล้าแข็ง
2. นายเสถียร  นพพิทักษ์