สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันทิมา  ชาวบางงาม
 
1. นางสาวพัชรีย์  บุญปลีก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชลธิชา   วงษ์เล็ก
 
1. นางสาวพัชรีย์  บุญปลีก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชนาพร  กลั่นกลิ่น
 
1. นางนันท์นณัฏฐ์  นาน้ำเชี่ยว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นางสาวอภิญญา  ปานหงษ์
 
1. นางนันท์นณัฏฐ์  นาน้ำเชี่ยว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิพาภรณ์  ปานทอง
 
1. นางอรนุช  พันธุ์พร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรุ่งนภา  สุขจิตต์
 
1. นางอรนุช  พันธุ์พร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุธิดา  บุญคุ้ม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แบบประเสริฐ
 
1. นายสมชาย  ขจรศักดิ์ชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวอนุสรา   ชื่นบาล
2. นางสาวอรรมพิกา  เทพจันทร์
 
1. นายสมชาย  ขจรศักดิ์ชัย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 7 1. นางสาวรัตนาภรณ์  วงษ์มณี
 
1. นางสาวจิราพร  บุญธรรม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 12 1. นางสาวไพลิน  ฉาบแก้ว
 
1. นางสาวจิราพร  บุญธรรม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองเครือ
2. เด็กหญิงวิรวรรณ  นามวงศ์
3. เด็กหญิงอังควิภา  เปรมโยธิน
 
1. นางสาวธัญญศา  ยิ้มย่อง
2. นางสาวอัจฉรา  วิญญกูล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา   วงษ์เล็ก
2. นางสาวอนุสรา   ชื่นบาล
3. นางสาวอรรมพิกา  เทพจันทร์
 
1. นางสาวอัจฉรา  วิญญกูล
2. นางเบ็ญจวรรณ  วงษ์จันทร์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.06 ทองแดง 8 1. เด็กชายชานน   หาญกิจ
2. เด็กชายเกษมสันต์  สินพันธ์
 
1. นางสาวธัญญศา  ยิ้มย่อง
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤทธิ์สนัย  การุณวงษ์
2. เด็กชายภานุสรณ์  อุ้มญาติ
 
1. นางสาวอัจฉรา  วิญญกูล
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนโชติ  โอ้โถง
2. นายรุ่งโรจน์  ชื่นเอี่ยม
 
1. นายประดิษฐ์  บุญเส็ง
2. นายธนพงศ์  อยู่ชา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงกิตติมาพร  เลิกคนงาม
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ฉ่ำบุรุษ
3. เด็กหญิงดลยา  เกรงขาม
4. เด็กหญิงปาริชาติ  อ่อนสำราญ
5. เด็กชายพรชัย  คุณตะโหนด
 
1. นางอริสา  พุ่มพิศ
2. นายสุวิชา  เอี่ยมเขียว
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิพาภรณ์  ปานทอง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เศรษฐสกล
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวไพลิน  ฉาบแก้ว
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เศรษฐสกล
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 7 1. เด็กชายยุทธภูมิศาสตร์  ขุนทอง
2. เด็กหญิงศศิกุล  ถนอมทรัพย์
 
1. นางสายสนม  บุญชู
2. นางสาวศิริรัตน์  เศรษฐสกล
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 -    
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชื้อแดง
2. เด็กชายสุพัฒน์  สุขเจริญ
 
1. นายมนตรี  เผือกทอง
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวสุพัตรา  บัวแก้ว
2. นายอลงกต  เหลืองอ่อน
 
1. นายมนตรี  เผือกทอง
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคุณานนต์  แมลงทับ
2. เด็กชายธีรเดช  สินพันธ์
3. เด็กชายนารา  บุญเส็ง
4. เด็กชายปรีชา  จิตบันจง
5. เด็กชายภัสกร  สินธุสุวรรณ
6. เด็กชายสุรเชษฐ์  คุณตะโหนด
7. เด็กชายสุวิจักขณ์  สมจิตร
8. เด็กชายอภิรักษ์  แต่งงาม
 
1. นายไพโรจน์  ดาวลอย
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายภัทรกร  นุ้ยวันโน
2. เด็กชายยุทธภูมิศาสตร์  ขุนทอง
 
1. นางสาวภาวิตรี  รักไทยวัฒนา
2. นายพีระศักดิ์  มีเพชร์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวชลพรรณ  สังข์ทอง
2. นางสาวสุนิสา  สิงห์สัตย์
 
1. นายพีระศักดิ์  มีเพชร์
2. นางสาวภาวิตรี  รักไทยวัฒนา
 
26 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรวรรณ  พูลอนันต์
2. นายภูมิล  ปทุมานนท์
3. นางสาวสุฌาดา  อุ่นละม้าย
 
1. นายประดิษฐ์  บุญเส็ง
2. นางสาวภาวิตรี  รักไทยวัฒนา
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.1 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิศากร  กิจวิจารณ์
2. เด็กชายมาฆะ  หนุนภักดี
3. เด็กหญิงศุภนุช  เย็นฉ่ำ
 
1. นายจิรวัฒน์  คชวงษ์
2. นางสาวภาวิตรี  รักไทยวัฒนา
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.4 ทอง 5 1. นางสาวชลธิชา  วงษ์เล็ก
2. นางสาวสุกัญญา  บัวแก้ว
3. นายอารงค์กรณ์  สรรพเสวี
 
1. นายจิรวัฒน์  คชวงษ์
2. นางสาวภาวิตรี  รักไทยวัฒนา