สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชนาพร  กลั่นกลิ่น
 
1. นางนันท์นณัฏฐ์  นาน้ำเชี่ยว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองเครือ
2. เด็กหญิงวิรวรรณ  นามวงศ์
3. เด็กหญิงอังควิภา  เปรมโยธิน
 
1. นางสาวธัญญศา  ยิ้มย่อง
2. นางสาวอัจฉรา  วิญญกูล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.06 ทองแดง 8 1. เด็กชายชานน   หาญกิจ
2. เด็กชายเกษมสันต์  สินพันธ์
 
1. นางสาวธัญญศา  ยิ้มย่อง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชื้อแดง
2. เด็กชายสุพัฒน์  สุขเจริญ
 
1. นายมนตรี  เผือกทอง