สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันทิมา  ชาวบางงาม
 
1. นางสาวพัชรีย์  บุญปลีก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นางสาวอภิญญา  ปานหงษ์
 
1. นางนันท์นณัฏฐ์  นาน้ำเชี่ยว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุธิดา  บุญคุ้ม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แบบประเสริฐ
 
1. นายสมชาย  ขจรศักดิ์ชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวอนุสรา   ชื่นบาล
2. นางสาวอรรมพิกา  เทพจันทร์
 
1. นายสมชาย  ขจรศักดิ์ชัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา   วงษ์เล็ก
2. นางสาวอนุสรา   ชื่นบาล
3. นางสาวอรรมพิกา  เทพจันทร์
 
1. นางสาวอัจฉรา  วิญญกูล
2. นางเบ็ญจวรรณ  วงษ์จันทร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงกิตติมาพร  เลิกคนงาม
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ฉ่ำบุรุษ
3. เด็กหญิงดลยา  เกรงขาม
4. เด็กหญิงปาริชาติ  อ่อนสำราญ
5. เด็กชายพรชัย  คุณตะโหนด
 
1. นางอริสา  พุ่มพิศ
2. นายสุวิชา  เอี่ยมเขียว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิพาภรณ์  ปานทอง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เศรษฐสกล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวไพลิน  ฉาบแก้ว
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เศรษฐสกล
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวสุพัตรา  บัวแก้ว
2. นายอลงกต  เหลืองอ่อน
 
1. นายมนตรี  เผือกทอง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กชายภัทรกร  นุ้ยวันโน
2. เด็กชายยุทธภูมิศาสตร์  ขุนทอง
 
1. นางสาวภาวิตรี  รักไทยวัฒนา
2. นายพีระศักดิ์  มีเพชร์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวชลพรรณ  สังข์ทอง
2. นางสาวสุนิสา  สิงห์สัตย์
 
1. นายพีระศักดิ์  มีเพชร์
2. นางสาวภาวิตรี  รักไทยวัฒนา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.1 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิศากร  กิจวิจารณ์
2. เด็กชายมาฆะ  หนุนภักดี
3. เด็กหญิงศุภนุช  เย็นฉ่ำ
 
1. นายจิรวัฒน์  คชวงษ์
2. นางสาวภาวิตรี  รักไทยวัฒนา