สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรุ่งนภา  สุขจิตต์
 
1. นางอรนุช  พันธุ์พร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤทธิ์สนัย  การุณวงษ์
2. เด็กชายภานุสรณ์  อุ้มญาติ
 
1. นางสาวอัจฉรา  วิญญกูล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนโชติ  โอ้โถง
2. นายรุ่งโรจน์  ชื่นเอี่ยม
 
1. นายประดิษฐ์  บุญเส็ง
2. นายธนพงศ์  อยู่ชา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 7 1. เด็กชายยุทธภูมิศาสตร์  ขุนทอง
2. เด็กหญิงศศิกุล  ถนอมทรัพย์
 
1. นางสายสนม  บุญชู
2. นางสาวศิริรัตน์  เศรษฐสกล
 
5 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรวรรณ  พูลอนันต์
2. นายภูมิล  ปทุมานนท์
3. นางสาวสุฌาดา  อุ่นละม้าย
 
1. นายประดิษฐ์  บุญเส็ง
2. นางสาวภาวิตรี  รักไทยวัฒนา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.4 ทอง 5 1. นางสาวชลธิชา  วงษ์เล็ก
2. นางสาวสุกัญญา  บัวแก้ว
3. นายอารงค์กรณ์  สรรพเสวี
 
1. นายจิรวัฒน์  คชวงษ์
2. นางสาวภาวิตรี  รักไทยวัฒนา