สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิตติมา  บิณฑบาตร์
 
1. นางสาวเนตรชนก  ศิลาทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวภารดี  ปิ่นเมฆ
 
1. นางสาวเนตรชนก  ศิลาทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงศุภัสสร  เณรมณี
 
1. นายกฤษณะ  ภุมมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 1. นางสาววิภารัตน์  บุญรอด
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พานะรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเมธวี  สุทนต์
 
1. นางหรรษา  ศรีกระจ่าง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญชนก  อิ่มอนันต์
 
1. นางหรรษา  ศรีกระจ่าง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงฉันชนก  ขวัญญาใจ
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  รักบำรุง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนุชจรี  เงื่อนงาม
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  รักบำรุง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปรางทอง  ทรัพย์ธรณี
2. เด็กหญิงวลัยพร  มาศิริ
3. เด็กหญิงสุนิสา  พงษ์สุวิเชษศักดิ์
 
1. นางพรรัตน์  อุดมดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฏนิชา  จิตถนอม
2. นายอภิเชฏฐ์  สำราญสุข
3. นางสาวอรนงค์  ทองอินทร์
 
1. นางพรรัตน์  อุดมดี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฏฐาพร  ทองทับทิม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  คงแก้วมณี
 
1. นายกฤษณะ  ภุมมา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวจันสิริ  เพชรดี
2. นางสาวบุปผา  สงพงษ์เอี่ยม
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พานะรม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวนิดา  มะลิทอง
 
1. นางสาวโสภิดา  กระจายแสง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวขวัญชนก  อิ่มอนันต์
 
1. นางสาวโสภิดา  กระจายแสง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.51 ทองแดง 6 1. เด็กชายนันท์ธวัฒน์   บุญเมือง
2. เด็กชายพิจิตร  เอกอ้น
 
1. นางลลิตา  สารสุวรรณ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายนธีพัฒน์  เถื่่อนกวา
2. เด็กชายวิรัตน์  มีเพชร
 
1. นางลลิตา  สารสุวรรณ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวกัญรัตน์  ทองแพ
2. นางสาวชนิดา  เย็นสนิท
3. นางสาวณิชาวีร์  ยังสนอง
4. นางสาวนรินรัตน์  จำคำสอน
5. นางสาวนริศรา  พิกุลขาว
6. นางสาวนุชจรี  เงื่อนงาม
7. นางสาวบุญยาพร  บุญคง
8. นายพายุ  เจียมมี
9. นางสาวพิชชาพร  ทับทิมทอง
10. นางสาวภคปภา  ไวทยะวาจา
11. นายภาณุวัฒน์  จันทร์ทอง
12. นางสาวลลิตา  บุบผาศรี
13. นางสาววริศรา  พงษ์ช้างอยู่
14. นายศุภวิชญ์  บรรจงศิลป์
15. นางสาวสุดารัตน์  ขอพึ่ง
16. นางสาวสุรภา  ชำนิถิ่นเถื่อน
17. นางสาวอรวรรณ  มณฑาทิพย์
18. นางสาวอาทิตย์ติญา  นาคอิ่ม
19. นางสาวเนตรธิดา  จันทร์รัตน์
 
1. นางสาวกัลยกร  สุขขุม
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงปรารถนา  แสงจันทร์
 
1. นายพิชยดนย์  พิกุลทอง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายพัทธพล  บุญผาด
 
1. นายพิชยดนย์  พิกุลทอง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงฉันชนก  ขวัญญาใจ
2. เด็กชายพานุมาศ  ขลังธรรมเนียม
 
1. นายพิชยดนย์  พิกุลทอง
2. นางสุภา  ฤทธา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.46 ทอง 5 1. นางสาวลูกน้ำ  กุมภัณฑ์
2. นายเมธา  เกษทอง
 
1. นายพิชยดนย์  พิกุลทอง
2. นางสุภา  ฤทธา
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 8 1. เด็กชายบรรณวิชญ์  ผิวมา
2. เด็กหญิงพัชราพรรณ  สุขีรัตน์
 
1. นายธนะวัฒน์  จังจริง
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72.5 เงิน 9 1. นายกาญจนสิทธิ์  แสงอยู่
2. นางสาววิลาวัลย์  สิงห์ชำนาญ
 
1. นายธนะวัฒน์  จังจริง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณฐวัฒน์  ทัพวิเศษ
 
1. นายอรรถพล  สวนมะม่วง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวพีรยา  หุ่นแก้ว
 
1. นายอรรถพล  สวนมะม่วง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิชญา  ระรวยรื่น
2. นายภูมิพัฒน์  กองพิกุล
3. นางสาวเพชรรัตน์  นิลเผือก
 
1. นายอรรถพล  สวนมะม่วง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัชชานนท์  แสงวิเชียร
 
1. นายพิชยดนย์  พิกุลทอง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฉัตรมงคล  ปทุมานนท์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  จำปาพงษ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  คุ้มพันธ์ุ
 
1. นายพิชยดนย์  พิกุลทอง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุพร  ขำพร้อม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  จำปาพงษ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรรัมภา  แสงวิเชียร
 
1. นางสาวเวนิสา  พานทอง
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวจิราภา  ชูชื่น
2. นางสาวณัฐพร  สาคร
3. นางสาวน้ำฝน  สวยสม
4. นางสาวพรไพรินทร์  บัวดี
5. นางสาวมุกดา  พร้อมเพรียง
6. นางสาวสุกัญญา  ปทุมานนท์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  จำปาพงษ์
2. นางสาวรัตนา  รอดสวัสดิ์
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพานุมาศ  ขลังธรรมเนียม
2. เด็กหญิงมัญชุมาศ  สุวรรณประทีป
3. เด็กหญิงโสรดา  พลายละหาร
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พานะรม
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สิทธิ์น้อย
2. นางสาววิลาสินี  คงชนะ
3. นางสาววิสสุดา  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พานะรม
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติยา   กลิ่นธูป
2. นางสาวธัญเรศ  หนูเขียว
 
1. นางฉัตรวลัย  ทรงความเจริญ
2. นางสาวชิดชนก  มาสำราญ
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงนารีวรรณ  คงกระพันธ์
2. เด็กหญิงสุวรรณษา  สุพรรณโรจน์
 
1. นางสาวชิดชนก  มาสำราญ
2. นางฉัตรวลัย  ทรงความเจริญ
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบรรณวิชญ์  ผิวมา
2. เด็กหญิงพัชราพรรณ  สุขีรัตน์
3. เด็กหญิงวนิดา  มะลิทอง
 
1. นางสาวชิดชนก  มาสำราญ
2. นางวราภรณ์  นาคเขียว