สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงศุภัสสร  เณรมณี
 
1. นายกฤษณะ  ภุมมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 1. นางสาววิภารัตน์  บุญรอด
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พานะรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงฉันชนก  ขวัญญาใจ
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  รักบำรุง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฏนิชา  จิตถนอม
2. นายอภิเชฏฐ์  สำราญสุข
3. นางสาวอรนงค์  ทองอินทร์
 
1. นางพรรัตน์  อุดมดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฏฐาพร  ทองทับทิม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  คงแก้วมณี
 
1. นายกฤษณะ  ภุมมา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวขวัญชนก  อิ่มอนันต์
 
1. นางสาวโสภิดา  กระจายแสง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.51 ทองแดง 6 1. เด็กชายนันท์ธวัฒน์   บุญเมือง
2. เด็กชายพิจิตร  เอกอ้น
 
1. นางลลิตา  สารสุวรรณ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายนธีพัฒน์  เถื่่อนกวา
2. เด็กชายวิรัตน์  มีเพชร
 
1. นางลลิตา  สารสุวรรณ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 8 1. เด็กชายบรรณวิชญ์  ผิวมา
2. เด็กหญิงพัชราพรรณ  สุขีรัตน์
 
1. นายธนะวัฒน์  จังจริง