สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวภารดี  ปิ่นเมฆ
 
1. นางสาวเนตรชนก  ศิลาทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเมธวี  สุทนต์
 
1. นางหรรษา  ศรีกระจ่าง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวจันสิริ  เพชรดี
2. นางสาวบุปผา  สงพงษ์เอี่ยม
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พานะรม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวกัญรัตน์  ทองแพ
2. นางสาวชนิดา  เย็นสนิท
3. นางสาวณิชาวีร์  ยังสนอง
4. นางสาวนรินรัตน์  จำคำสอน
5. นางสาวนริศรา  พิกุลขาว
6. นางสาวนุชจรี  เงื่อนงาม
7. นางสาวบุญยาพร  บุญคง
8. นายพายุ  เจียมมี
9. นางสาวพิชชาพร  ทับทิมทอง
10. นางสาวภคปภา  ไวทยะวาจา
11. นายภาณุวัฒน์  จันทร์ทอง
12. นางสาวลลิตา  บุบผาศรี
13. นางสาววริศรา  พงษ์ช้างอยู่
14. นายศุภวิชญ์  บรรจงศิลป์
15. นางสาวสุดารัตน์  ขอพึ่ง
16. นางสาวสุรภา  ชำนิถิ่นเถื่อน
17. นางสาวอรวรรณ  มณฑาทิพย์
18. นางสาวอาทิตย์ติญา  นาคอิ่ม
19. นางสาวเนตรธิดา  จันทร์รัตน์
 
1. นางสาวกัลยกร  สุขขุม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงปรารถนา  แสงจันทร์
 
1. นายพิชยดนย์  พิกุลทอง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72.5 เงิน 9 1. นายกาญจนสิทธิ์  แสงอยู่
2. นางสาววิลาวัลย์  สิงห์ชำนาญ
 
1. นายธนะวัฒน์  จังจริง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัชชานนท์  แสงวิเชียร
 
1. นายพิชยดนย์  พิกุลทอง