สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิตติมา  บิณฑบาตร์
 
1. นางสาวเนตรชนก  ศิลาทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญชนก  อิ่มอนันต์
 
1. นางหรรษา  ศรีกระจ่าง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายพัทธพล  บุญผาด
 
1. นายพิชยดนย์  พิกุลทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงฉันชนก  ขวัญญาใจ
2. เด็กชายพานุมาศ  ขลังธรรมเนียม
 
1. นายพิชยดนย์  พิกุลทอง
2. นางสุภา  ฤทธา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.46 ทอง 5 1. นางสาวลูกน้ำ  กุมภัณฑ์
2. นายเมธา  เกษทอง
 
1. นายพิชยดนย์  พิกุลทอง
2. นางสุภา  ฤทธา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณฐวัฒน์  ทัพวิเศษ
 
1. นายอรรถพล  สวนมะม่วง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวพีรยา  หุ่นแก้ว
 
1. นายอรรถพล  สวนมะม่วง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิชญา  ระรวยรื่น
2. นายภูมิพัฒน์  กองพิกุล
3. นางสาวเพชรรัตน์  นิลเผือก
 
1. นายอรรถพล  สวนมะม่วง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฉัตรมงคล  ปทุมานนท์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  จำปาพงษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  คุ้มพันธ์ุ
 
1. นายพิชยดนย์  พิกุลทอง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุพร  ขำพร้อม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  จำปาพงษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรรัมภา  แสงวิเชียร
 
1. นางสาวเวนิสา  พานทอง
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวจิราภา  ชูชื่น
2. นางสาวณัฐพร  สาคร
3. นางสาวน้ำฝน  สวยสม
4. นางสาวพรไพรินทร์  บัวดี
5. นางสาวมุกดา  พร้อมเพรียง
6. นางสาวสุกัญญา  ปทุมานนท์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  จำปาพงษ์
2. นางสาวรัตนา  รอดสวัสดิ์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพานุมาศ  ขลังธรรมเนียม
2. เด็กหญิงมัญชุมาศ  สุวรรณประทีป
3. เด็กหญิงโสรดา  พลายละหาร
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พานะรม
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สิทธิ์น้อย
2. นางสาววิลาสินี  คงชนะ
3. นางสาววิสสุดา  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พานะรม
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติยา   กลิ่นธูป
2. นางสาวธัญเรศ  หนูเขียว
 
1. นางฉัตรวลัย  ทรงความเจริญ
2. นางสาวชิดชนก  มาสำราญ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงนารีวรรณ  คงกระพันธ์
2. เด็กหญิงสุวรรณษา  สุพรรณโรจน์
 
1. นางสาวชิดชนก  มาสำราญ
2. นางฉัตรวลัย  ทรงความเจริญ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบรรณวิชญ์  ผิวมา
2. เด็กหญิงพัชราพรรณ  สุขีรัตน์
3. เด็กหญิงวนิดา  มะลิทอง
 
1. นางสาวชิดชนก  มาสำราญ
2. นางวราภรณ์  นาคเขียว